Terugblik 2014

In 2014 zijn diverse resultaten voor de stad neergezet, deels voortvloeiend uit inspanningen die in de voorgaande bestuursperiode zijn gestart en deels het gevolg van nieuw beleid van het huidige bestuur dat na de verkiezingen is aangetreden.

Prominent op de agenda van 2014 stonden de voorbereidingen voor de decentralisaties, de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie. De gemeente Gouda heeft zich optimaal ingespannen vanuit de wens een zorgvuldige en succesvolle transitie en transformatie te realiseren. Op beleidsmatig gebied zijn allerlei kaders geformuleerd en vastgesteld - als uitwerking van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 - onder meer in de nota ‘Iedereen doet mee’, er is ingezet op de vorming van sociale teams voor volwassenen en jeugd met als doel om deze operationeel te hebben vanaf het begin van 2015 en er zijn contracten afgesloten met zorgaanbieders via het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH), waarvoor Gouda als gastheergemeente fungeert.

Specifiek zijn in 2014 op meerdere terreinen resultaten geboekt, onder andere via:

  • de uitbreiding van het aantal kaas- en ambachtenmarkten;
  • een daling van meldingen van jeugdoverlast;
  • een daling in het aantal woninginbraken;
  • een verbetering van het fietsparkeren met diverse pilots in de stad;
  • een aanpassing van de winkeltijdenverordening en een beleidswijziging ten aanzien van de koopzondagen;
  • de opening van de Stationsgarage, de Chocoladefabriek, het Gouwedepot en het cultuurhuis (De Garenspinnerij);
  • de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda;
  • de nieuwbouw voor de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman (GSG);
  • de besluitvorming over een toekomstbestendige financieringssystematiek voor de riolering;
  • de regionale samenwerking met Alphen en Woerden, vastgelegd in een bestuursconvenant.

Ook kan geconcludeerd worden dat voortvarend gestart is met een aantal andere speerpunten uit het Coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’, zoals de omvorming van de wijkaanpak, de oprichting van een taskforce kantorenleegstand en de uitvoering van een onderzoek naar de toekomst van sport in Gouda.