Ontwikkeling cliënten Wet Werk en Bijstand

Het cliëntenbestand voor de WWB is in 2014 toegenomen van 1452 per 1 januari naar 1633 per 31 december 2014. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de effecten van de crisis nog steeds doorwerken op de regionale arbeidsmarkt. Per saldo levert dit de gemeente Gouda in 2014 een tekort op van € 2,9 miljoen. De gemeente is voornemens een aanvraag te doen voor een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) bij de Rijksoverheid, waarmee een deel van dit tekort kan worden ondervangen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is boekhoudkundig nog niet geanticipeerd op een bijdrage vanuit de IAU.

Bij de 2e begrotingswijziging 2014 heeft het College al rekening gehouden met een tekort op de WWB. De ontwikkeling van het cliëntenbestand in combinatie met de vergoeding hiervoor vanuit het Rijk blijft echter een punt van zorg.