Financieel beleid

Overzicht baten en lasten

De jaarstukken laten zien dat in 2014 de lasten en de baten ruim € 200 miljoen hebben bedragen. Uit de volgende taartdiagrammen valt af te leiden waaraan de € 200 miljoen op hoofdlijnen is besteed en welke inkomsten hiervoor zijn gebruikt. Per saldo is het positieve rekeningresultaat € 3,6 miljoen.

Schuldpositie: kleinere leningenportefeuille

Voor wat betreft het financieel beleid heeft het College de afspraken hierover in het Coalitieakkoord als basis genomen. De afspraken over de schuldpositie vormen daar onderdeel van: er is een leningenplafond ingesteld op € 350 miljoen. Aan het begin van het begrotingsjaar 2014 bedroeg de omvang van de leningenportefeuille € 313 miljoen. Per 31 december 2014 is dit gereduceerd naar € 302 miljoen. De gemiddelde rente over de leningen is het afgelopen jaar gedaald van 4,01% naar 3,90%.

Eind 2014 is het College gestart met een onderzoek naar de schuldpositie van de gemeente Gouda, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De uitkomsten daarvan komen in 2015 beschikbaar.

Positieve ontwikkeling weerstandsvermogen

In 2014 is een nieuwe en meer geavanceerde methode geïntroduceerd voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. De gewijzigde methodiek doet echter niets af aan de kwetsbaarheid van de gemeente Gouda als het gaat om de beschikbare weerstandscapaciteit: die is nog niet op peil. Het positieve exploitatieresultaat 2014 maakt het wel mogelijk om dit jaar een extra toevoeging te doen aan de reserves, zodat deze sneller op een verantwoord niveau komen. Het College stelt voor € 3,5 miljoen toe te voegen aan de reserves, waaronder € 0,4 miljoen aan de nieuwe reserve drie decentralisaties (3D) om zo – samen met de resterende en nog over te hevelen middelen (€ 0,3 miljoen) uit de reserve sociaal domein – over een buffer te beschikken voor eventuele tegenvallers van de decentralisaties en ook om zelf te kunnen intensiveren in het sociale domein om gewenste veranderingen mogelijk te kunnen maken (transformatie). De beschikbare weerstandscapaciteit komt daardoor uit op € 12,2 miljoen per eind 2014.