Bedrijfsvoering: bezetting en inhuur derden

Aantal medewerkers stabiel

De bezetting bij de gemeente Gouda bedroeg per eind 2014 419 FTE. In vergelijking met het jaar daarvoor is het totaal aantal FTE vrijwel gelijk gebleven (418 FTE). Daarin is meegenomen de uitbreiding van het aantal medewerkers door de komst van Bureau Leerlingzaken medio 2014 (voorheen onderdeel van het ISMH). Doordat er tegelijkertijd sprake is geweest van uitstroom elders in de organisatie die niet meer is vervangen, is de omvang van de gemeentelijke organisatie per saldo gelijk gebleven.

Externe inhuur gedaald

In het Coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’ is opgenomen dat de externe inhuur strak gemonitord wordt, vanuit de ambitie om dit bedrag verder te verlagen zonder dat daarbij de continuïteit in gevaar komt. In 2014 is extra inhuur noodzakelijk geweest als ondersteuning om de decentralisaties per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren, onder meer ten behoeve van het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Dat heeft tot extra kosten geleid. Daar staat tegenover dat op alle andere beleidsterreinen de inhuur verder is verlaagd. Per saldo is daardoor een besparing gerealiseerd ten opzichte van 2013: het bedrag aan externe inhuur binnen de gemeente Gouda is verder gedaald van € 4,63 miljoen naar € 4,17 miljoen. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien in de periode 2009-2014.