Inleiding

De gemeente Gouda sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat in de jaarrekening van € 3,6 miljoen. Wanneer de gerealiseerde jaarcijfers afgezet worden tegen de oorspronkelijke begroting 2014, waarin het exploitatieresultaat nog geraamd was op € 13.000 positief, dan is dat een mooie uitkomst. Zeker ook gezien het feit dat in de 2e helft van het begrotingsjaar een tegenvaller uit de meicirculaire 2014 moest worden opgevangen van € 981.000, hetgeen noodzaakte tot het voeren van een strak financieel beleid.

Het College is tevreden met het jaarresultaat 2014. Dat maakt het mogelijk het weerstandsvermogen in een hoger tempo te versterken dan aanvankelijk was geraamd. Tegelijkertijd is de noodzaak daartoe ook aanwezig gezien de risico’s en onzekerheden waar de gemeente Gouda mee te maken heeft. Het blijft daarom van belang om een voorzichtig financieel beleid te voeren, zoals ook is verwoord in het Coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’.