Wat hebben we bereikt?

 

Economie

Versterken economische structuur

Een goed vestigingsklimaat is van belang voor de komst en binding van bedrijven en instellingen. De gemeente voert een kaderstellend, ondersteunend en faciliterend economisch beleid gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de (binnen)stad, het ondernemersklimaat en de regionale centrumfunctie van Gouda.

Versterken concurrentiepositie (binnen)stad

De werkgroep Binnenstad heeft in samenwerking met de centrummanager in 2014 de volgende zaken aangepakt:

 • Verbetering van het fietsparkeren (pilots op specifieke locaties in de stad);
 • Invulling van het Nieuwe winkelen (o.a. door het aanleggen van WIFI op de Markt);
 • Aanpak leegstand winkels i.s.m. eigenaren, ondernemers, gemeente, makelaars en projectontwikkelaars d.m.v. 'pand voor pand' benadering;
 • Verbetering uitstraling, beleving en aankleding winkelstraten met als eerste pilot de (kop van de) Kleiweg;
 • Verhogen van de parkeertevredenheid van bezoekers door betere communicatie, o.a. door optimale parkeerverwijzingen en inzetten scouts op drukke dagen;
 • Op het plein achter de Waag is een sucesvol experiment uitgevoerd om het plein beter te benutten.

In het kader van het nieuwe terrassenbeleid is in 2014 een tussenrapportage gestuurd naar de raad waarin tevens een dekkingsvoorstel was opgenomen voor de kosten. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor een verbetering van zowel de situatie rond de kop van de Kleiweg als de ANWB–bebording naar de parkeerterreinen in de stad.

Naar aanleiding van de gewijzigde landelijke wetgeving met betrekking tot de winkeltijden, is in 2014 ook de winkeltijdenverordening in Gouda in werking getreden waarbij ook een wijziging heeft plaatsgevonden van het beleid ten aanzien van de koopzondagen.

Redevco heeft voor het project waarbij de panden aan de Kleiweg van the Sting, WE, C&A en Blokker zijn vernieuwd, op 9 april 2014 de NRW (Nederlandse Raad voor Winkelcentra)-jaarprijs ontvangen.

De leegstand in de binnenstad is een punt van zorg. De leegstand schommelt rond een percentage van ruim 10%. In het kader van het programma binnenstad zochten we in 2014 contact met eigenaren om in gesprek te gaan over mogelijkheden om de leegstand terug te dringen, bijvoorbeeld door ingrepen om het pand aantrekkelijker/couranter te maken.

Ook op bedrijventerreinen loopt de leegstand van met name kantoren op. Daarom is medio 2014 de Taskforce kantorenleegstand opgericht. Onder voorzitterschap van een makelaar zijn eigenaren, ondernemersvereniging, overige makelaars en gemeente in overleg over de leegstand. De Taskforce maakt gebruik van de resultaten van de Economische Effect Rapportages die bureau Stec in het kader van een subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland heeft opgesteld voor de bedrijventerreinen Goudse Poort, Gouwe Spoor en Gouwestroom. De Taskforce richt zich in eerste instantie op Goudse Poort en Gouwespoor, omdat de problematiek met name op die terreinen speelt. Er zijn op Goudse Poort inmiddels diverse transformaties gerealiseerd (realisatie wasstraat, opening kinderspeelparadijs) en op een aantal locaties die in het “vlekkenplan” hiervoor zijn aangewezen onderzoeken initiatiefnemers de mogelijkheid tot transformatie naar wonen. De gemeente zet nadrukkelijk niet alléén in op transformatie naar wonen gezien de doelstelling van behoud van werkgelegenheid.

Op Goudse Poort is Vosko een goed voorbeeld van een succesvolle renovatie met deels sloop en herontwikkeling. Sligro is inmiddels gevestigd in het oude pand van Gamma. Regus biedt sinds de zomer op Goudse Poort mogelijkheden voor flexwerken. Een andere bedrijf dat zich in 2014 op Goudse Poort heeft gevestigd is Geofox-Lexmond.

Versterken ondernemersklimaat

Het college zet in op warme contacten met het bedrijfsleven en concrete samenwerkingsrelaties. Dit is een directe manier om aan verbetering van het ondernemersklimaat te werken. Met het oog hierop is ruimte gegeven voor het aantrekken van een nieuwe accountmanager/acquisiteur.

Het Platform Gouda Onderneemt! is een samenwerkingsverband van de Goudse ondernemersverenigingen (SOG, RHID, Goudse Business Club), VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. Op 28 januari 2014 is een intentieverklaring ondertekend waarin gemeente en Gouda Onderneemt! de samenwerking aan de uitvoering van een actieprogramma voor de economie van Gouda bekrachtigen. Het actieprogramma kent 8 thema’s met 21 acties. De thema’s zijn:

 • Structuurversterking
 • Ruimtelijk Beleid
 • Vestigingsklimaat en dienstverlening
 • Innovatie en kennismanagement
 • Ondernemerschap en starters
 • Stadsmarketing en toerisme
 • Programma Binnenstad Onderwijs en arbeidsmarkt

Het actieprogramma economie en het nieuwe coalitieakkoord (waarin economie een van de drie speerpunten is) stonden centraal bij de Bedrijvendag, die op 7 oktober 2014 werd georganiseerd.

Gouda heeft een sterk ICT cluster en er zijn relatief veel innovatieve maakbedrijven in Gouda en de regio gevestigd. Om de economische structuur te versterken is in het kader van het thema Innovatie en kennismanagement een platform opgericht waar bedrijven uit deze sectoren elkaar treffen, informatie uitwisselen, en kennis delen. Na een opstartfase en een aantal verkennende bijeenkomsten is het Innovatieplatform op 19 december, tijdens een bezoek van gedeputeerde Veldhuijzen aan Gouda, officieel gelanceerd. Een bezoek aan Technolution en Andritz Gouda (platformdeelnemers) stond ook op het programma. De Kamer van Koophandel en InnovationQuarter zijn nauw bij het platform betrokken. Gouda neemt inmiddels ook deel aan Holland Instrumentation, een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, opleidingen, investeerders en overheden die zich op hightech en ICT richten.

Het innovatieplatform richt zich naast het bevorderen van innovatie(kansen) voor de deelnemers ook op de ontwikkeling van een ‘human capital agenda’. Hierin staan het vergroten van de instroom in het techniekonderwijs, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en een leven lang leren (beroepsopleidingen) centraal. De gemeente is ook lid van Techniekpact 2020, dat zich met name richt op de positieve kennismaking van jongeren met techniek (opleidingen en bedrijven). Samen met andere gemeenten (Alphen aan den Rijn, Woerden, Zoetermeer), ondernemers en het ID college is in het najaar van 2014 een aanvraag voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CiV) voorbereid, gericht op Smart Technology. Bedrijven met een specifieke opleidingsbehoefte zijn door tussenkomst van de gemeente gekoppeld aan onderwijsinstellingen.

Gelet op de ligging aan een aantrekkelijke vaarroute en de kansen die vervoer over water bieden, zijn Goudse en regionale ondernemers voorstander van een (beperkte) containeroverslag in Gouda of directe omgeving ter bevordering van het vestigingsklimaat. Nader onderzoek en overleg met de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat moeten uitwijzen of de beoogde locaties hiertoe mogelijkheden bieden.

Met het wegvallen van de ‘oude’ Kamer van Koophandel kwam ook een einde aan de startersbijeenkomsten en de organisatie van de ondernemersprijs Midden-Holland. Gouda Onderneemt! heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente, belastingdienst en KvK alsnog een startersbijeenkomst te organiseren en samen met ondernemersverenigingen in de omgeving de verkiezing voor de ondernemersprijs Midden-Holland te organiseren. De eerste startersavond vond plaats op 25 september 2014 gevolgd door de uitreiking van de ondernemersprijs. De doelstelling is om de startersavonden twee keer per jaar te organiseren en de uitreiking van de ondernemersprijs jaarlijks.

Sinds 2012 is het mogelijk om gelden uit het Ondernemersfonds Gouda, die gedurende drie jaar niet zijn ingezet, aan te wenden voor stadsbrede projecten. De procedure voor de aanvraag van deze gelden is daartoe vereenvoudigd. In 2014 zijn subsidies toegekend aan de Houtmansplantsoenconcerten, Sensation Kaas, Urban Chase, Kaarsjesavond en ondersteuning van Gouda Onderneemt!

Versterken regionale centrumfunctie

Binnen het netwerk van de G32 zet Gouda binnen de pijler Economie en Werk met name in op de thema’s vitale (binnen)steden en ondernemerschap.

De stuurgroep REO (Regionaal Economisch Overleg) is in 2014 vier keer bij elkaar gekomen. De regiogemeenten hebben voor de sectoren detailhandel en bedrijventerreinen input aangeleverd voor de herziening van de Provinciale Structuur Visie Ruimte en Mobiliteit en de provinciale Verordening Ruimte.

De verkenningen met de gemeentebesturen van Alphen aan den Rijn en Woerden ten aanzien van o.a. de onderwerpen economie en arbeidsmarkt hebben geresulteerd in een bestuursconvenant dat in juni 2014 is ondertekend. Op basis hiervan is met de provincie samengewerkt aan de voorbereiding van een conferentie over de Kracht van het Groene Hart.

Kaders voor het economisch beleid: 

Lokaal:

 • Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 (28 januari 2014)
 • Meer Keuze in Winkelen – detailhandelsvisie Gouda 2009-2020
 • Eten, drinken en overnachten in Gouda – horecanota Gouda 2008-2017

Regionaal:

 • De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie, oktober 2013
 • Ruimtelijke Agenda Midden-Holland ‘Geslaagde kwaliteit in een vitale regio, februari 2012
 • Intentieverklaring (Samen)werken in de regio Midden-Holland, april 2008
 • Region Building in Midden-Holland – Rapport Bureau Blaauwberg, januari 2010
 • 3-O Midden-Holland Werkprogramma 2012-2013 Integraal Arbeidsmarktbeleid, augustus 2012
 • Bestuursconvenant Alphen – Gouda – Woerden, juni 2014

Provinciaal:

 • Kansen zien, kansen grijpen. Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie en energie 2012-2015, Provincie Zuid-Holland, mei 2012
 • Convenant aanpak leegstand kantoren, Neprom, augustus 2012
 • Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit, juli 2014
 • Verordening Ruimte, juli 2014
 • Adaptieve agenda Zuidelijke Randstad 2014, november 2013 

Nationaal:

 • Bedrijfslevenbrief, Ministerie van Landbouw, Economie en Innovatie, mei 2011
 • Naar de Top, het bedrijvenbeleid in actie(s), Ministerie van Economische Zaken, september 2011
 • Beleidsagenda Economische Zaken 2013, Ministerie van Economische Zaken

Werk en scholing
De gemeente heeft zich in 2014 voorbereid op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het terrein van werk, zorg en jeugd. Deze decentralisaties in het sociale domein (Participatiewet, Wmo 2015 en de Wet op de Jeugdhulp) vormen voor de gemeenten in Nederland, waaronder de gemeente Gouda, een omvangrijke operatie.  

De gemeenten in Midden-Holland hebben met elkaar de regionale visie ‘Gebundelde krachten, kadernota decentralisaties sociaal domein’ ontwikkeld. Deze kadernota is in januari 2014 in alle gemeenteraden, waaronder de Goudse, vastgesteld.

Vanuit de regionale visie is de lokale integrale Goudse beleidsnota sociaal domein ontwikkeld, genaamd: ‘Iedereen doet mee; met gebundelde krachten werken aan participatie, zelfredzaamheid en groei naar zelfstandigheid 2014-2018’. Op 5 november 2014 is deze beleidsnota vastgesteld in de raad. Hiermee heeft de gemeenteraad aangegeven wat zij wil bereiken binnen de sectoren werk en inkomen, zorg (Wmo) en jeugd. In 2014 is op basis van deze uitgangspunten gewerkt aan de voorbereiding van de de Participatienota. Tevens is in 2014 de Re-integratieverordening Gouda voorbereid.

Op 5 november 2014 zijn door de gemeenteraad diverse verordeningen i.v.m. de Participatiewet vastgesteld:

 • de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2015;
 • de Handhavingverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2015;
 • de Wijzigingverordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet Gouda 2015;
 • de Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gouda 2015;
 • de Verordening Individuele studietoeslag Gouda 2015;
 • de Reductieverordening Gouda 2015.

Meer mensen aan het werk
De samenwerking tussen de spelers op het gebied van werk, inkomen en onderwijs blijft belangrijk. Het regionale Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Holland vervult als netwerkorganisatie een belangrijke spil in het ondersteunen van werkgevers bij het vervullen van vacatures vanuit het werkzoekendenbestand. Er is één centraal punt voor informatie en advies. Om een goede match mogelijk te maken is er een aansluiting op het vacature- en klantsysteem van het UWV.

Binnen de arbeidsmarktregio Midden-Holland is in 2014 ingezet op de verbreding van de bestaande samenwerking met als doel om mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Tevens heeft dit geresulteerd in een lokale Goudse agenda rondom arbeidsmarkt en onderwijs. Daarnaast hebben we de samenwerking met uitzendbureaus verder versterkt om de uistroom van bijstandscliënten te realiseren. Ook heeft een Werktop plaatsgevonden met werkgevers uit de logistiek- en transportsector.

Op basis van het sociaal akkoord in 2013 heeft de gemeente als centrumgemeente de voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het regionale werkbedrijf. Dit samenwerkingsverband heeft als doel mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar de ‘garantiebanen’ en werkgevers te faciliteren bij het realiseren van deze nieuwe banen. In dit kader zijn regionaal de instrumenten geharmoniseerd.

Ontwikkeling cliëntenbestand WWB

In 2014 was de instroom in het cliëntenbestand groter dan de uitstroom. Het cliëntenbestand is in 2014 gestegen van 1452 (stand 1 januari 2014) tot 1633 per 31 december 2014.

Gouda heeft maximaal ingezet op het voorkomen van instroom en aan het bestrijden van uitkeringsfraude door streng te zijn aan de ‘poort’, themacontroles uit te voeren en het stimuleren van de fraudealertheid van medewerkers. De implementatie van de maatregelen uit het 2014 vastgestelde handhavingsplan ligt op koers.

Alle jongeren participeren

Voor de regio Midden-Holland heeft de gemeente Gouda als centrumgemeente middelen vanuit ESF en het Actieplan jeugdwerkloosheid ingezet met als doel (langdurige) werkloosheid onder jongeren te bestrijden. De gemeente richt zich specifiek op de kwetsbare doelgroep. In 2014 hebben in de regio Midden-Holland met de inzet van deze middelen ongeveer 170 jongeren een stap op de participatieladder gezet. Hiervan zijn 35 jongeren uitgestroomd naar werk en zijn er 30 toegeleid naar school.

Maatschappelijke ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Naast de lokale integrale Goudse beleidsnota sociaal domein ‘Iedereen doet mee; met gebundelde krachten werken aan participatie, zelfredzaamheid en groei naar zelfstandigheid 2014-2018’ heeft de gemeenteraad op 5 november 2014 in verband met de Wmo de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gouda 2015 vastgesteld.

De focus van beleid is gericht op een integrale aanpak van de minder zelfredzame huishoudens waar vaak sprake is van samenhangende problematiek op meerdere levensdomeinen.

In maart 2013 sloot Gouda, als een van de eerste gemeenten in Nederland, een convenant met zorgverzekeraar VGZ en hebben wij een aantal concrete afspraken gemaakt, waaronder rond gebiedsgericht werken (pilot sociaal team in Gouda Noord). Deze pilot is uitgerold en op 1 januari 2015 zijn zowel de sociale teams volwassenen als sociale teams jeugd Gouda breed operationeel (in de gebieden Noord, Oost en West Gouda). Hiermee is de zorg en ondersteuning vanaf 2015 dichtbij inwoners georganiseerd. Voorts zijn keukentafelgesprekken geïntroduceerd voor de mensen die een beroep doen op de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.

In 2014 zijn keuzes gemaakt rond de inkoop van zorg. Er is gekozen voor de vorm van inkoop die bestuurlijk aanbesteden heet. Dit is gezamenlijk met de gemeenten in Midden-Holland uitgevoerd. Vooralsnog is gekozen voor de constructie van het “Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland” (NSDMH). Het NSDMH is gevestigd in Gouda en daarmee is onze gemeente gastheergemeente met betrekking tot de inkoop van zorg (Wmo en jeugdhulp).

Rond de financiën was en is er nog veel onduidelijkheid over de bepaling van de landelijke budgetten. Deze onzekerheid was eind 2014 nog niet opgelost.

Om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, hebben we de samenwerking gefaciliteerd tussen zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorgverzekeraar, marktpartijen en cliëntenorganisaties. Met deze partijen, die ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, is gesproken hoe we vanuit een gezamenlijk gedragen visie op zorg en wonen tot een gemeenschappelijke agenda en optimale afstemming van maatregelen en producten rond zorg en wonen kunnen komen.

In 2013 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Vrijwilligers hebben de toekomst vastgesteld. Uitgangspunten van deze nota zijn: Een sterke en vitale samenleving gebaseerd op eigen kracht met actieve vrijwilligers; sterke en vitale zorgvrijwilligersorganisaties en extra steun voor vrijwilligers die zelf kwetsbaar zijn. De afgelopen jaren hebben meer mantelzorgers de weg naar informatie en advies gevonden en zijn er meer mantelzorgers ondersteund. Er zullen meer stappen volgen om de positie van mantelzorgers te versterken via een platform voor mantelzorgers, de mantelzorgpas en verruiming van mogelijkheden voor respijtzorg.

Gouda is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Dit betekent dat de gemeente Gouda voor de regio Midden-Holland de middelen ontvangt en verantwoordelijk is voor de besteding daarvan. In 2013 heeft de gemeenteraad de regionale kadernota en de lokale paragraaf Maatschappelijke Opvang vastgesteld. In 2014 heeft de gemeenteraad de regiovisie Huiselijk Geweld vastgesteld.

Gezorgd is voor een zorgvuldige transitie van Beschermd Wonen met waarborgen voor de zorgcontinuïteit van de huidige bewoners voor minimaal de komende vijf jaar. Centrumgemeente Gouda verzorgt de toegang tot beschermd wonen.

In aansluiting op de nachtopvang voor daklozen, continueren we de inloopfunctie GGZ met een centrumfunctie voor de regio. De inloop is een vangnet voor mensen met een langdurige psychische stoornis.

De Wet Publieke Gezondheid geeft gemeenten de taak preventief beleid op volksgezondheid te voeren. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de collectieve preventietaken en zorgt ook voor continuïteit, samenhang en afstemming binnen de collectieve preventie en curatieve zorg. In 2013 heeft de gemeenteraad de nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld.

De wachtlijst/wachttijd voor schuldhulpverlening is afhankelijk van het aantal aanmeldingen in een bepaalde periode. Op enkele uitzonderingen na zijn aanvragen alle aanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn. Er zijn in 2014 261 aanvragers aangemeld bij Westerbeek voor de start van een schuldhulptraject.