Externe invloeden, kaders en ontwikkelingen

Externe kaders

Werk en scholing

 • Participatiewet
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet Inburgering (WI)
 • Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)
 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
 • Vreemdelingenwet 2000
 • Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet)
 • Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (Wet huisbezoeken)

Economie

 • ISMH (2006): "Actualisatie Regionale Structuurvisie Detailhandel Midden-Holland"
 • ISMH (2009): "Bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland 2008-2030"
 • ISMH (2008): "Regionale kantorenstrategie Midden-Holland 2008-2020"
 • ISMH (2008): "Midden-Holland in beweging"
 • ISMH (2009): "Ruimtelijke agenda Midden-Holland - geslaagde kwaliteit in een vitale regio"
 • ISMH (2010): "Region Building in Midden-Holland"
 • Provincie Zuid-Holland (2008): "Internationaal Concurrerend, Innovatief en Duurzaam - Economische Visie"
 • Provincie Zuid-Holland (2007): "Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011"
 • Provincie Zuid-Holland (2009): "Tussenrapportage Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Economie"
 • Provincie Zuid-Holland (2005): "Koopstromenonderzoek Randstad 2004"
 • Provincie Zuid-Holland (2007): "Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland 2007"
 • Provincie Zuid-Holland (2009): "Economische Monitor Zuid-Holland 2009"
 • Provincie Zuid-Holland (2009): "Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020"
 • Provincie Zuid-Holland (2009): "Regionale kansen voor kwaliteit - Handreiking voor uitvoeringsstrategieën in provinciaal en (inter)gemeentelijk bedrijventerreinenbeleid"
 • Provincie Zuid-Holland (2009): "Provinciale Structuurvisie"-concept
 • Ministerie van Economische Zaken (2004): "Pieken in de Delta -Gebiedsgerichte economische perspectieven"
 • Ministerie van Economische Zaken (2009): "Pieken in Zuidvleugel 2009"
 • Intentieverklaring "(Samen)Werken in de regio Midden-Holland" (24 april 2008)
 • Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2011 Regio Midden-Holland (28 augustus 2009)

Maatschappelijke ondersteuning

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
 • de Wet publieke gezondheid (Wpg)
 • de Wet Langdurige zorg
 • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Organisaties, vrijwilligers en meedoen

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Relevant beleid/maatregelen uit andere programma's

Economie

Programma 3: dienstverlening aan ondernemers en regionale samenwerking

Programma 4: ruimtelijke ordening van de stad, bereikbaarheid en parkeren

Werk en scholing

Programma 1: Jeugdwerkloosheid en behalen startkwalificatie