Werken en meedoen

De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Die betrokkenheid is nodig voor een krachtige sociale samenleving. Voor inwoners die dat niet kunnen, biedt de gemeent ondersteuning.

Eigen kracht wordt gestimuleerd en een vangnet wordt geboden voor wie het nodig heeft. Door mee te doen op de arbeidsmarkt kunnen mensen in hun eigen inkomen voorzien. Een gunstig ondernemersklimaat is van belang voor de werkgelegenheid in Gouda.

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de decentralisaties in het sociale domein. De voorbereidingen waren complex, mede doordat de wetgeving in een laat stadium door de Tweede en de Eerste Kamer werden vastgesteld. Onzekerheid met betrekking tot de budgetten compliceerde de voorbereiding en vereiste een grote inspanning. De gemeente is nu voorbereid om na 2014 de verantwoordelijkheid te dragen voor de nieuwe taken Werk/inkomen en de Wmo, geintregreerd met de reeds bestaande taken.

Dit programma 'Werken en meedoen' heeft betrekking op de participatiewet en de nieuwe Wmo, maar de decentralisaties gaan natuurlijk ook over de jeugdhulp.