Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Rekening 2014

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Cultuurhistorie

478

498

473

25

PG Grondexploitaties

14.427

19.358

7.386

11.971

PG Ruimtelijke ordening

3.212

3.579

3.683

-104

PG Verkeer

7.150

5.816

5.371

445

PG Wonen

10.172

10.806

10.862

-56

Totaal lasten

35.440

40.057

27.776

12.282

Baten

PG Cultuurhistorie

0

0

3

-3

PG Grondexploitaties

-14.427

-19.443

-6.250

-13.193

PG Ruimtelijke ordening

-693

-760

-974

215

PG Verkeer

-2.801

-5.839

-5.885

46

PG Wonen

-8.000

-5.480

-6.353

873

Totaal baten

-25.921

-31.521

-19.459

-12.062

Saldo van baten en lasten

9.518

8.537

8.317

220

Toevoegingen aan reserves (lasten)

585

3.708

3.708

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-3.593

-6.053

-4.450

-1.603

Gerealiseerd resultaat

6.511

6.192

7.575

-1.383