Wat hebben we ervoor gedaan?

In deze paragraaf zijn de voornemens uit de begroting en de realisatie ervan weergegeven.

Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

In 2012 zijn alle bestemmingsplannen in Gouda actueel en gedigitaliseerd.

Periodiek bestuurlijke rapportage wethouder

In oktober 2013 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd vastgesteld. Vanaf 2014 start nieuwe actualisatieronde met voorbereidingen voor Binnenstad-west, Goverwelle en Boerhavekwartier.

In 2014 is in het kader van de nieuwe actualisatieronde de bestemmingsplanprocedure is voor de actualisering van bestemmingsplan Binnenstad-west doorlopen.

Gestart is met een nieuwe actualisatieronde waarbij in 2015 Binnenstad-west centraal staat evenals de voorbereidingen voor Boerhavekwartier en Goverwelle.

Laten bouwen van gewenste woningen

P&C-cyclus

Nieuwe Woonvisie in 2014

Faciliteren van sloop en/of nieuwbouw op de locaties:

 • Achterwillenseweg 96 (Smitse Hout)
 • Achterwillenseweg 98
 • Centrumvoorzieningen Korte Akkeren
 • Bunderhof 2
 • Drie Nootenbomen
 • Erasmustraat
 • Gedenklaan
 • GMF (Gouds Magnifiek)
 • Korte Akkeren Entree
 • Jan Verswollezone Zuid
 • Jan Verswollezone Noord
 • Middenwillens
 • Olympiadeplein
 • Raam e.o. (Koningshof)
 • Springers
 • Telderstraat (Zuidelijk Stempel Midden fase 1)
 • Wachtelstraat
 • Westerkade-Snoystraat (Gouwe Akkeren)
 • Westergouwe
 • Wiarda Beckmanstraat (Zuidelijk Stempel West)

Opgeleverd zijn in 2014:

 • Erasmustraat
 • Eerste fase Korte Akkeren Entree
 • Eerste woningen Jan Verswollezone Zuid
 • Olympiadeplein
 • Laatste woningen Westerkade-Snoystraat

Aan de volgende projecten is onder meer gewerkt in 2014:

 • Bunderhof 2
 • Gedenklaan
 • Middenwillens
 • Springers
 • Raam e.o. (Koningshof)
 • Telderstraat (Zuidelijk Stempel Midden fase 1)
 • Westergouwe
 • Wiarda Beckmanstraat (Zuidelijk Stempel West)
 • Centrumontwikkeling Korte Akkeren
 • Springerslocatie

(Laten) bouwen van overig vastgoed

P&C-cyclus

Aan onder andere de volgende projecten wordt in 2014 gewerkt:

 • Spoorzone
 • Centrumontwikkeling Korte Akkeren
 • Springerslocatie

 • In de Spoorzone is een bioscoop gerealiseerd en is gestart met verbetering van de stationsentree.
 • Met de Rabobank zijn voorbereidingen gaande over de vestiging van een nieuw kantoor.
 • De centrumontwikkeling Korte Akkeren is voortgezet en nadert afronding.
 • De voorbereidingen voor herontwikkelingen van de Springerslocatie zijn afgerond.
 • Oplevering nieuwbouw GSG Leo Vroman.

Bij bouwprojecten waarbij de gemeente een rol speelt, wordt binnen de financiële mogelijkheden toekomstgericht en duurzaam gebouwd.

P&C-cyclus

 • Westergouwe wordt een groen-blauwe, duurzame wijk;
 • Afspraken maken op projectbasis met woningcorporaties en projectontwikkelaars over duurzaam bouwen.
 • Stedenbouwkundige verbeteringen doorgevoerd, grondverbetering en een start gemaakt verkoop eerste woningen in Westergouwe.
 • Raamovereenkomsten met Woonpartners over deelgebieden in Gouda-West.

Verbeteren bereikbaarheid

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Verbeteren doorstroming auto en openbaar vervoer

P&C-documenten

 • Aanpassen kruisingen Goudse Poort/Burgemeester Jamessingel (vanaf 2013)
 • Aanpassen kruispunt Oranjeplein (mits budgettair haalbaar)
 • Optimalisatie VRI route Industriestraat-Nieuwe Gouwe Oostzijde
 • Opwaarderen Spoortunnel
 • Koppeling van verkeerslichten waar mogelijk: verkeerslichten zullen in een aantal gevallen worden vervangen.

In samenwerking met onze regionale en Zuidvleugelpartners:

 • Extra Gouwekruising;
 • Moordrechtboog;
 • Verbreding A20;
 • StedenbaanPlus
 • Aanpassing Sluiseiland
 • Aanpassen kruisingen Goudse Poort/Burgemeester Jamessingel: Hamstergat
 • Koppeling van verkeerslichten waar mogelijk: verkeerslichten zullen in een aantal gevallen worden vervangen: doorlopend
 • Voorbereidingen Extra Gouwekruising en Moordrechtboog zijn gestart.
 • Over mogelijke verbreding A20 zijn voorbereidende gesprekken gaande.
 • Stedenbaanplus werkt continu aan verbetering ketenkwaliteit en netwerkontwikkeling in de Zuidvleugel.
 • Fietsverbindingen op en rond het Sluiseiland zijn afgerond.

Fietsgebruik wordt gestimuleerd en Gouda wordt aantrekkelijker gemaakt als fietsstad

P&C-documenten

 • Bij het herinrichten van de openbare ruimte ook verbeteringen voor fietsers en fietspaden meenemen ("werk met werk maken")
 • Verbeteren oversteek-baarheid Graaf Florisweg
 • Bij het herinrichten van de openbare ruimte ook verbeteringen voor fietsers en fietspaden meenemen ("werk met werk maken"): doorlopend
 • Verbeterde oversteekbaarheid Graaf Florisweg
 • Verkeersregelinstallatie Hazepad
Parkeren

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Uitbreiding realiseren van parkeerplaatsen in de schil rond de binnenstad

P&C-documenten

Uitbreiden parkeergelegenheid in schil rond binnenstad

In 2013 afgerond