Wat hebben we bereikt?

Ruimtelijke ontwikkeling

De voornemens en ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Gouda zijn in hoofdlijnen vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie 2005-2030. Ook in 2014 is gewerkt aan de versterking van het woon- en werkklimaat en onze positie als centrumgemeente. Waar mogelijk vindt medewerking plaats aan initiatieven en het faciliteren van ruimtelijke- en gebruiksmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het verruimen van functiemogelijkheden in bestemmingsplannen en de herstucturering en wijkontwikkeling in Korte Akkeren en Gouda-Oost. Daarnaast hebben bouwinitiatieven zoals bijvoorbeeld in Middenwillens, Westergouwe en in de Spoorzone een vervolg gekregen.

De gemeente heeft in 2013 de volgens de wet verplichte actualisatie van de bestemmingsplannen afgerond. In 2014 is daaropvolgend een start gemaakt met een nieuwe actualisatieronde bestemmingsplannen voor de plannen van 10 jaar en ouder.

De doelstellingen voor woningbouw zijn vastgelegd in een lokale en een subregionale woonvisie. In 2014 heeft de provincie de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland Plus aanvaard als regionaal woningbouwkader tot 1 juli 2015. Het herstel van de woningmarkt dat in 2013 was ingezet, zette in 2014 door. Het aantal woningbouwtransacties nam in Gouda toe, maar de gemiddelde koopsom daalde nog wel. In 2014 kwamen er 170 nieuwbouwwoningen in de binnenstad en de wijkontwikkelingsgebieden Korte Akkeren en Gouda Oost bij. De herstructurering van de woningvoorraad in de wijkontwikkelingsgebieden Korte Akkeren en Gouda Oost ging gestaag verder. Ruim 70 woningen, hoofdzakelijk in de wijkontwikkelingsgebieden, werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Eind 2014 waren er ongeveer 100 nieuwbouwwoningen in aanbouw. De gemeenteraad stelde extra budget beschikbaar voor startersleningen aan nieuwkomers op de bestaande koopmarkt om meer beweging op de woningmarkt te krijgen.

Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen is het van belang duurzaamheidsaspecten en andere toekomstbestendige kwaliteitsaspecten in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Uitgangspunt is dat bij bouwprojecten waarbij de gemeente een rol speelt, binnen de financiële mogelijkheden, duurzaamheid een grote rol speelt. Het gaat dan om eigen gemeentelijke bouwinitiatieven en om projecten waarbij de gemeente een grondpositie heeft. In de Overeenkomst prestatieafspraken wonen 2010-2014 zijn afspraken over toekomstbestendig bouwen vastgelegd met de woningcorporaties. Ook met particuliere ontwikkelaars maken we afspraken over toekomstbestendig bouwen.

Op 12 december 2012 is door de raad de beleidsmemo Woonwagens vastgesteld. In 2013 is de normalisatie van de woonwagenterreinen op gang gekomen. Huurachterstanden zijn nagenoeg geheel weggewerkt en waar nodig zijn betalingsregelingen afgesproken. Voor illegale en gedoogde situaties is gewerkt aan een structurele oplossing. Belangrijk is de status van de woonwagenstandplaatsen aan de Goudkade in het bestemmingsplan Nieuwe Park Bedrijven. Inmiddels is ook een bestemmingsplan vastgesteld waar woonwagenlocatie Goudkade onderdeel van uitmaakt. In dit bestemmingsplan zijn de bestaande standplaatsen op de Goudkade onder persoonsgebonden overgangsrecht gebracht. Bij het vaststellen van de beleidsmemo in 2012 is door de raad tevens besloten de bestaande knelpunten op woonwagenlocaties te gaan oplossen. Medio 2013 en 2014 zijn gesprekken gevoerd met de bewoners van woonwagenlocatie Eerste Moordrechtse Tiendeweg (EMT) om de daar aanwezige illegale situaties op te heffen. Eind 2014 zijn de eerste resultaten daarvan zichtbaar. In het kader van het normalisatietraject is voor deze locatie is een wijziging van het bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling waarmee sprake is van uitvoering en borging van het afgesproken normalisatieplan. De aanpassingen in dit nieuwe bestemmingsplan zorgen voor helderheid richting betrokkenen en maakt handhaving van de gewenste inrichting eenvoudiger. De procedure voor het bestemmingsplan is gestart in 2014.

Woningbouw en overig vastgoed

In 2014 is in Westergouwe de uitvoering van de grondverbetering doorgezet. Door deze voorbelasting gaat goede bouwrijpe grond ontstaan. In 2014 zijn ook contracten afgesloten met de woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland voor de bouw van sociale en commerciële huurwoningen in het 1e deel van de wijk. Ook met ontwikkelende bouwers zijn afspraken gemaakt over de afname van grond voor de bouw van koopwoningen.

In Middenwillens heeft een succesvolle tender geleid tot ontwikkeling van de 1e fase. In het project Janverswollezone-zuid zijn de laatste gronden afgenomen en betaald door de ontwikkelaar. In 2014 is in de Spoorzone een nieuwe openbare parkeergarage, de bioscoop en een nieuwe stationskap gerealiseerd.

In het collegeprogramma 2014-2017 heeft het college de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied benoemd als speerpunt. Belangrijke doelstellingen van deze ontwikkeling betreffen het verbeteren van de verbinding tussen het NS-station en de binnenstad en het verbeteren van de fietsenstalling. De ontwikkeling wordt nauw afgestemd met het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied en andere belanghebbenden zoals NS, Prorail en betrokken bedrijven.

Binnen de wijkontwikkeling is in Gouda Oost gewerkt aan de planontwikkeling in het gebied de Springers. In het Zuidelijke Stempel-West ligt de voorbelasting en worden de bouwplannen verder uitgewerkt en de nodige procedures doorlopen. De toren bij Olympiadeplein is opgeleverd. Ook is gewerkt aan de stedenbouwkundige opzet rond de Bernadottelaan/Van Heuven Goedhartsingel. In Korte Akkeren is het Magrietplein opgeleverd en zijn delen van het centrumplan opgeleverd: het parkeerterrein, de supermarkt en uitbreiding van de school. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor de bouw van woningen aan de Herenstraat. Ook de openbare ruimte wordt grondig vernieuwd met als bijzonder element de herinrichting van het Erasmusplein.

Verbeteren van bereikbaarheid

De centrale doelstelling van het mobiliteitsbeleid is het bevorderen van de gelijkmatige doorstroming van alle verkeer en voldoende variatie bieden in verkeer en vervoerswijzen, waardoor mensen een bewuste keuze kunnen maken hoe en wanneer ze zich verplaatsen. In 2014 zijn hiertoe verdere stappen gezet. Zo is er een verkeersregelinstallatie gerealiseerd op het Hazepad/Burgemeester Jamessingel. Dit heeft gezorgd voor een betere doorstroming en een veiliger oversteek. Vanuit het budget Spoorse Doorsnijdingen is, na afronding van het Albert Plesmanplein en de Van Reenensingel, in 2014 het kruispunt Hamstergat. gereconstrueerd. Er zijn daar extra rijstroken en een nieuwe verkeersregelinstallatie met een koppeling aan kruispunt Van Reenensingel/Goudse Poort aangelegd.

Op regionaal niveau zijn flinke stappen gezet in verbetering van de bereikbaarheid per auto door de start van de projecten extra Gouwekruising en de Moordrechtboog aan de noordwestzijde van Gouda. Daarnaast is het verkeer over water en het openbaar vervoer verbeterd en is de samenwerking op bovenregionaal niveau voortgezet binnen het HOV Zuid-Holland Noord en StedenbaanPlus. De afronding van de Tweede (Juliana)Sluis en de hieraan verbonden aansluiting op de Zuidwestelijke Randweg komen de doorstroming van het autoverkeer en daarmee de bereikbaarheid van de stad ten goede. En niet in de laatste plaats de afname van doorgaand (regionaal) verkeer door de stad. Daarbij is extra aandacht besteed aan de doorstroming en veiligheid van fietsverkeer.

Parkeren

In 2014 is de stationsgarage geopend. De raad heeft besloten deze garage vanaf maart 2014 de eerste jaren zelf in exploitatie te nemen. De garage heeft 320 parkeerplaatsen, waarvan een groot aantal (200) voor P+R van de NS. De garage is mede gerealiseerd met het oog op de ontwikkelingen in de Spoorzone, zoals het Huis van de Stad, bioscoop, kantoren en mogelijk een hotel. Ook is een aparte entree in de richting van de Spoortunnel voor bezoekers aan de binnenstad gerealiseerd. Met de oplevering van de Stationsgarage, heeft Gouda voorlopig voldoende parkeergelegenheid. Dit komt overeen met de ambities voor onze centrumgemeente en de gewenste stijgende bezoekersaantallen. Voor bewoners is de parkeerdruk in de historische binnenstad en woonbuurten eromheen beheersbaar en op een acceptabel niveau gebracht.

Ook is in 2014 naar het niet goed functionerende parkeerverwijssysteem (PVS) gekeken. Gebleken is dat het zoeken naar parkeerplaatsen veelal plaatsvindt via tevoren ingewonnen informatie van een site of met behulp van apps of in de auto aanwezige navigatiesystemen. Bebording, voor zover die er nog toe doet, heeft een minimale richtingverwijzende functie. Zowel commerciële parkeerbeheerders als de gemeente hebben daarom met elkaar geconcludeerd dat de meerwaarde van een dynamisch parkeerverwijssysteem erg beperkt is. Er is daarom gekozen dit systeem, daar waar toch al werkzaamheden plaatsvinden, op te heffen en alleen nog via statische borden (ANWB-bewegwijzering) een parkeerroute aan parkeerders te duiden. In 2014 zijn ook de voorbereidingen gestart voor het verdergaand digitaliseren van parkeerproducten waaronder de mogelijkheden voor mobiel betaald parkeren en het automatisch aanvragen/wijzigen van parkeervergunningen, abonnementen, ontheffingen en bezoekersparkeren.