Externe invloeden, kaders en ontwikkelingen

Laten bouwen van gewenste woningen

Het was de bedoeling om vanaf 2003 de woningvoorraad tot 2015 met tenminste 300 woningen per jaar te doen toenemen. Mede door de kredietcrisis en de daarop volgende economische crises is deze ambitie losgelaten. In 2014 groeide de woningvoorraad met 152 woningen. Er werden 170 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De helft van de nieuwbouw bestond uit huurwoningen. Het nieuwbouw-, sloop- en verkoopprogramma is er op gericht de samenstelling van de woningvoorraad ook in kwalitatieve zin te veranderen.

De samenstelling van de woningvoorraad in de jaren 2003-2013 is in Gouda als volgt veranderd:

Het aandeel huurwoningen nam af van 52% naar 46%; het aandeel ligt in 2013 tussen het gemiddelde in Zuid-Holland (49%) en Nederland (44%). Het aandeel meergezinswoningen (flatwoningen/appartementen) in Gouda steeg van 35% naar 40%; dit aandeel ligt in 2013 aanzienlijk onder het provinciale gemiddelde (51%) maar behoorlijk boven het landelijke gemiddelde (34%).

In 2014 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw lokale woonvisie voorgezet, waaronder een woningmarktverkenning. Eind november 2014 hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad de Startnotitie Woonvisie 2015-2019 in concept ter behandeling aangeboden. Verder heeft de gemeente in 2014 samen met de andere gemeenten in de regio Midden-Holland gewerkt aan de doorontwikkeling van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland. De provincie heeft op 24 april 2014 de Regionale Agenda Wonen Plus aanvaard als regionaal woningbouwkader tot 1 juli 2015. Ook in 2014 was het uitgangspunt om een zo realistisch mogelijk en een bij de afzetruimte in de woningmarkt passend programma uit te voeren. Het herstel van de woningmarkt dat in 2013 was ingezet, zette in 2014 door. Het consumentenvertrouwen, een belangrijke landelijke indicator, steeg.