Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en parkeren

Gouda is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente, centraal gelegen in de Randstad en aan de rand van het Groene Hart. Het historisch stadshart en de aanwezige voorzieningen en werkgelegenheid bieden de basis voor een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners en de mensen die er werken. Gouda heeft een regionale centrumfunctie en stelt zich daarnaast ten doel een goed bereikbare centrumgemeente in de Randstad te zijn die tegelijkertijd haar groene en cultuurhistorische kwaliteiten optimaal benut. De belangrijkste doelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn opgenomen in de ruimtelijke structuurvisie. De doelstellingen voor wonen zijn vastgelegd in een lokale en een subregionale woonvisie met als hoofdopgave het zo adequaat mogelijk benutten en uitbreiden van de woningvoorraad.

De bereikbaarheid van Gouda is goed maar kan beter. Zowel de interne en externe bereikbaarheid hebben grote invloed op de leefbaarheid en (ruimtelijk-economische) ontwikkelingsmogelijkheden. De lange termijndoelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer zijn vastgelegd in het mobiliteitsplan. Dat betekent onder andere het streven naar een autoluwe binnenstad. Ook de bereikbaarheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer van en naar de stad krijgen continu aandacht. Hierbij spelen verkeersveiligheid en de parkeermogelijkheden eveneens een grote rol.