Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Rekening 2014

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Jeugd

5.366

5.369

5.288

81

PG Onderwijs en educatie

14.309

14.331

15.303

-972

PG Veiligheid

11.552

11.217

10.054

1.162

Totaal lasten

31.227

30.917

30.645

272

Baten

PG Jeugd

0

0

-93

93

PG Onderwijs en educatie

-3.272

-3.324

-4.124

800

PG Veiligheid

-117

-317

-195

-123

Totaal baten

-3.390

-3.641

-4.411

770

Saldo van baten en lasten

27.838

27.275

26.234

1.042

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

993

993

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.236

-1.000

-515

-485

Gerealiseerd resultaat

26.602

27.269

26.712

556