Wat hebben we ervoor gedaan?

In deze paragraaf worden voor elk speerpunt uit het coalitieakkoord de voornemens uit de begroting en de realisatie weergegeven.

Jeugdbeleid wordt samen met partners vormgegeven en uitgevoerd

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

De samenwerking met partnerorganisaties wordt geïntensiveerd

Aantal bijeenkomsten platform jeugd

Zorgdragen dat het bestuurlijk platform jeugd minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt om op strategisch niveau de voortgang van de nieuwe jeugdagenda te bewaken en te anticiperen op de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015.

Tijdens de voorbereiding van de transitie jeugdzorg heeft het platform jeugd een klankbordfunctie vervuld.

Aantal bijeenkomsten m.b.t. de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Via de vier bijeenkomsten van de Lokaal Educatieve Agenda worden afspraken met het onderwijs gemaakt en gemonitord.

De lokaal Educatieve Agenda is een platform voor de bespreking van onderwerpen, die zowel onderwijs als gemeente raken. Naar behoefte worden de onderwerpen in kleine groepjes uitgediept en worden er afspraken gemaakt. De LEA is in 2014 regelmatig bijeen gekomen.

Prioriteiten zijn gezamenlijk bepaald en worden uitgevoerd

Voortgang vastgestelde doelstellingen jeugdagenda 2011-2014

Begin 2013 zijn de uitvoerings-plannen 2013 en 2014 vastgesteld. Deze worden gemonitord.

In 2014 heeft de laatste monitoring plaatsgevonden; de jeugdagenda is afgerond.

Voortgang vastgestelde prioriteiten onderwijsvisie 2011

Uitvoeren vastgestelde prioriteiten in de onderwijsvisie.

De onderwijsvisie liep t/m 2014. De vastgestelde prioriteiten zijn, voor zover mogelijk afgerond. Aan de nog niet afgeronde prioriteiten wordt in goed overleg met het onderwijs verder gewerkt.

Talent ontwikkelen: elk kind/jongere kan meedoen in de Goudse samenleving en is actief in zijn vrije tijd

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

De zelfontplooiing van kinderen en jongeren wordt gestimuleerd

Deelnamecijfers van kinderen aan bredeschoolactiviteiten

Elk kind in het primair onderwijs maakt (via de brede school) kennis met het Gouds (activiteiten)aanbod op het terrein van sport, cultuur en welzijn.

Het bereik van de brede school onder schooltijd is nagenoeg 100%. Aan de naschoolse activiteiten namen in 2013 tenminste 1782 leerlingen van 6-13 jaar deel. Dat is 32% van de leerlingen van het primair onderwijs. De cijfers van 2014 zijn nog niet bekend.

Percentage 12-jarigen dat lid is van een vereniging of cursist bij een instelling of regelmatig geregistreerd bij buurtactiviteit

Steekproefsgewijs zal de brede school Gouda één keer per twee jaar een onderzoek uitvoeren naar het aantal 12-jarigen dat lid is van een vereniging of cursist bij een instelling of regelmatig geregistreerd staat bij een buurtactiviteit.

Het onderzoek is nog gaande. Het kalenderjaar 2014 is het peiljaar.

Aantal kinderen of jongeren dat gebruik maakt van de GTR om deel te nemen aan een (sport)vereniging of het cursusaanbod (rapportage GTR)

Geld-terugregeling (GTR) handhaven voor kinderen en jongeren met een kleine beurs.

In 2014 zijn 898 kinderen ondersteund via de GTR-regeling.

Aantal wijken met begeleid spelen of buurtsport

Begeleid spelen of buurtsport inzetten.

In 2014 is in 5 wijken op 8 locaties begeleid sporten uitgevoerd (buurtsport)

Aantal wijken met een buurtkast

Buurtkasten installeren. Hierbij vrijwilligers betrekken.

In 2014 zijn 4 buurtkasten in bedrijf; in de wijken Bloemendaal, Kort Haarlem, Oosterwei en de Raambuurt. Hierbij zijn vrijwilligers betrokken.

Tenminste drie (nieuwe) initiatieven zijn financieel gehonoreerd

Middels de subsidieregeling "Jongeren doen mee door sport en spel" worden nieuwe initiatieven ondersteund.

In 2014 zijn de volgende projecten gehonoreerd uit de jongerenregeling: Urban chase, Playmakers, Gouda Beach, Sport.Gouda open dag en Zeekadettenkorps.

Bevorderen van participatie van kinderen en jongeren

Het aantal jongeren dat door interventies van het jongerenwerk lid is geworden van een (sport)vereniging

Het professioneel jongerenwerk zorgt voor de toeleiding en begeleiding van jongeren, zodat ze lid worden en lid blijven van een (sport)vereniging.

In 2014 heeft a.g.v. het faillissement van Participe geen toeleiding naar sportverenigingen plaatsgevonden vanuit het jongerenwerk.

Het aantal uitgereikte jeugdlintjes

Jaarlijks worden kinderen en jongeren voorgedragen voor een jeugdlintje voor hun inzet in de Goudse samenleving.

In 2014 zijn 4 jeugdlintjes uitgereikt.

Talent ontwikkelen: bevorderen dat Marokkaans-Nederlandse jongeren hun talenten in positieve zin aanwenden

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Realiseren van een trendbreuk op het terrein van:

 • Criminaliteit;
 • Overlast;
 • Voortijdig schoolverlaten;
 • Jeugdwerkloosheid.

 • Zie activiteiten uitvoering IVB;
 • Zie overige activiteiten jeugdbeleid;
 • Zie activiteiten m.b.t. tegengaan jeugdwerk-loosheid (programma 2).

Investeren in de toekomst: voorkomen schooluitval

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Taal- en rekenachterstanden worden zo veel mogelijk teruggedrongen

 • Aantal VVE-geïndiceerde kinderen dat op een VVE-plek zit (VVE=voor- en vroegschoolse educatie)
 • Effect van VVE op doelgroepkinderen die VVE hebben gevolgd.
 • In beeld brengen van het aantal kinderen met een taalachterstand (VVE- geindiceerd);
 • Zorgdragen voor voldoende plekken voorschoolse educatie;
 • Versterking van de toeleiding naar plekken van voorschoolse educatie;
 • Vraag en aanbod m.b.t. voorschoolse educatie op elkaar afstemmen;
 • Maken van resultaatafspraken met het primair onderwijs;
 • Evaluatie van het effect van VVE;
 • Realiseren van doorgaande leerlijn tussen peuterspeelzaal-/kinderopvangorganisaties en primair onderwijs

In 2013 is het convenant 'Doorlopende lijn en resultaatafspraken VVE' ondertekend door het college en deelnemende partijen; met subsidie onderwijsachterstandenbeleid zijn de betreffende organisaties in 2014 aan de slag gegaan met de uitwerking van dit convenant.

In 2014 volgden 159 kinderen met VVE-indicatie een VVE-programma. Voor alle kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd was in 2014 een plek aanwezig.

Met het VVE-punt zijn afspraken gemaakt over monitoring, toeleiding en evaluatie van VVE-kinderen.

Aantal kinderen dat deelneemt aan de schakelklassen

Per 1 januari 2014 zijn er 21 schakelklassen in Gouda.

Per 1 januari 2015 zijn er 23 schakelklassen in Gouda

Aantal kinderen dat deelneemt aan de opvang anderstaligen

Kinderen van nieuwkomers krijgen één jaar intensief taalonderwijs via de opvang anderstaligen.

In 2014 hebben 25 kinderen uit Gouda deelgenomen aan de opvang anderstaligen (basisonderwijs).

Per 2014 is het aantal Goudse voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) teruggedrongen conform landelijke indicatoren

 • Aantal verzuimmeldingen per schooljaar van jongeren tot 18 jaar (jaarverslag leerplicht en kwalificatieplicht)
 • VSV-monitor: aantal leerlingen dat zonder de startkwalificatie de school verlaat

De strakke aanpak van schoolverzuim handhaven. Daarnaast zijn in het convenant voortijdig schoolverlaten de volgende maatregelen vastgesteld om het voortijdig schooluitval terug te dringen:

 • Overgang VO-MBO: gericht op begeleiding (studiekeuze, aanmelding) en monitoring.
 • Loopbaanoriëntatie en begeleiding: gericht op jongeren die MBO BOL volgen en een herkeuze moeten maken voor een opleiding.
 • Verzuimbegeleiding: gericht op de doelgroep 18+ en ouder in het MBO.
 • Begeleiding Entreeopleiding: hierbij gaat het om een kwetsbare doelgroep, zonder VMBO-diploma, die naar niveau 2 opleiding en/of werk moet doorstromen.
 • Plusvoorzieningen: maatregel t.b.v. overbelaste jongeren. Deze voorziening die reeds gestart is, wordt gecontinueerd.

De strakke aanpak is gehandhaafd. Scholen weten de leerplichtambtenaren goed te vinden. Leerplicht neemt ook deel aan grote overleggen rondom kinderen met als doel om kinderen op school te houden dan wel terug te leiden.

Het aantal meldingen leerplicht is iets gestegen; 2012-2013: 296 en 2013-2014: 302.

Het aantal meldingen kwalificatieplicht is iets gedaald; 2012-2013: 248 en 2013-2014: 241.

De uitvoering van de aanpak voortijdig schoolverlaten is in handen van het RMC, deze richt zich op een preventieve aanpak. Er wordt nauw samengewerkt met de zorgpartners.

Er is geïnvesteerd in de warme overdracht van PO-VO-MBO. Voor probleemleerlingen is een plusvoorziening aanwezig en er zijn topklassen voor jongeren die het MBO dreigen te verlaten door verkeerde keuzes.

Afgesproken is dat een reductie gerealiseerd zou worden van 40% t.o.v. schooljaar 2011-2012. Inmiddels wordt gerekend met procentuele uitvalpercentages. Gouda heeft een percentage van 2,4%. Er is nog steeds veel aandacht voor de uitval op het MBO.

Bevorderen ouder-betrokkenheid bij het onderwijs, met specifieke aandacht voor Marokkaanse ouders

Per 2014 kent elke school een ouderparticipatietraject met specifieke aandacht voor Marokkaanse ouders

Scholen met schakelklassen krijgen subsidie van ons voor een ouderparticipatie-programma (hierin participeren veel Marokkaanse ouders). In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt aandacht besteed aan ouderparticipatie.

In de lokaal educatieve agenda is door de werkgroep ouderbetrokkenheid een informatief document opgeleverd over ouderbetrokkenheid, ook van Marokkaanse ouders.

Kwaliteitsslag van zorgstructuren op scholen is verbeterd

In het kader van passend onderwijs is in samenwerking met het onderwijs en de zorginstellingen gewerkt aan een verbetering van de zorgstructuren

In het kader van passend onderwijs is dit overleg opgestart in relatie tot de voorbereidingen op de decentralisatie jeugdzorg, waar het gaat over de toegang voor de zorg voor jeugd.

In 2014 heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de regionale gemeenten over de afstemming van de zorgstructuren op scholen en in de stad (sociaal teams jeugd). Een gezamenlijke ontwikkelagenda is opgesteld, deze wordt momenteel uitgevoerd.

Investeren in de toekomst: bouwen van scholen

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Passende onderwijshuisvesting

Nieuwbouw en gerenoveerde scholen

Uitvoering IHP

 • Vaststellen SHO
 • renovatie Calslaan 99
 • (tijdelijke) huisvesting diverse scholen
 • aanpassen Verordening
Geen jongere tussen wal en schip: opvoeden versterken

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Het zelfoplossend vermogen van ouders versterken

Het aantal deelnemers per training/cursus

Een goed preventief groepsaanbod opvoedondersteuning realiseren voor ouders, zodat grotere problemen kunnen worden voorkomen.

Het CJG organiseert gedurende het hele jaar een groot aantal cursussen en bijeenkomsten voor uiteenlopende doelgroepen: ouders, professionals, kinderen, vrijwilligers. In totaal deden 436 ouders meegedaan aan een training of cursus. Het gaat dan om voorlichting op het gebied van opgroeien van baby, peuters, pubers. Andere onderwerpen: voorlichting CJG, taalstimulering.

Specifiek voor Somalische ouders zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd over Opvoeden (in Nederland).

Daarnaast zijn in Korte Akkeren 17 en in Oost (Wilsonplein) 9 koffieochtenden georganiseerd, waarin een thema rond opvoeding wordt behandeld. In Korte Akkeren betrof het in totaal 307 en in Oost in totaal 92 deelnames.

Het CJG organiseerde bijeenkomsten voor professionals over licht verstandelijk beperkten (LVB) en over vechtscheidingen.

Met Sport.Gouda zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd voor voetbaltrainers over hun pedagogische rol.

Wederom was er de jaarlijkse landelijke Week van de Opvoeding (6 t/m 14 oktober 2014) met een goed gevuld programma. De bijeenkomsten waarin ouders iets leuks met hun kinderen konden ondernemen sloegen goed aan en boden een goede aanleiding om het CJG onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

Zorg wordt eerder en dichtbij het gezin georganiseerd

Het aantal toegepaste Sociale Netwerk Strategieën (SNS), Eigen Kracht conferenties of registraties in Gezin in beeld (GIB)

De sociale netwerken worden ingeschakeld/aangesproken bij het oplossen van problemen (bijvoorbeeld via SNS, Eigen Kracht conferenties of via de methodiek 1 gezin 1 plan).

In 2014 zijn 108 nieuwe trajecten 1 gezin 1 plan gestart.

De samenwerking tussen professionals is versterkt

Aantal gezinnen waarbij 1 gezin 1 plan is toegepast

Het werken binnen 1 gezin 1 plan wordt door de ketenpartners van het CJG op dezelfde wijze en conform dezelfde methodiek gedaan en geregistreerd in Gezin in beeld (GIB).

In 2014 zijn ongeveer 140 professionals getraind in 1Gezin1Plan en het gebruik van Gezin in Beeld hierbij. Ook partners in de volwassenenzorg zijn in toenemende mate geschoold, evenals de sociaal teams in Midden-Holland.

Het doel is een eenduidige efficiënte werkwijze (voor 0-100) waarbij de uitgangspunten eigen kracht, netwerk versterken en participeren (o.a.) centraal staan. In het najaar zijn zorgcoördinatoren, aandachtfunctionarissen 1G1P en medewerkers Basiszorg Kwetsbare Kinderen voor Midden-Holland getraind.

Het preventieve veld is voorbereid op de overheveling van taken van jeugdzorg

Vastgesteld (regionaal) plan van aanpak (daadwerkelijke invoering decentralisatie jeugdhulp is per 2015).

In 2014 wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de decentralisatie jeugdhulp. Dit gebeurt in samenwerking met de zorginstellingen en de regiogemeenten.

Het hele jaar zijn voorbereidingen getroffen om de nieuwe taken vanuit de jeugdwet in te voeren en aan te sluiten op de bestaande preventieve taken van de gemeente.

Nadat in november 2014 de nota “Iedereen doet mee” is vastgesteld, is gestart met Sociaal Team Jeugd, als uitbreiding van en aanvulling op het CJG.

Alle disciplines/partners zijn gecommitteerd aan de gemeenschappelijke opvoedvisie

Het aantal doorverwijzingen naar het CJG vanuit het veiligheidshuis, onderwijs, welzijn en vice versa

Per 2014 zijn heldere afspraken gemaakt over rol of verantwoordelijkheden van het onderwijs, welzijn, zorg en veiligheid om de opvoedvisie zoals geformuleerd in het kader van de CJG's (en mogelijk aangepast in het kader van de decentralisatie jeugdhulp) tot hun recht te laten komen.

Het CJG werkt samen met Kwadraad (mede namens haar partners Sport.Gouda en Federatie Brede School) in het kader van het jongerenwerk kwetsbare jongeren.

Met het onderwijs maakte het CJG afspraken over de samenwerking waarbij het CJG laagdrempelig beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen van leerkrachten, ouders en leerlingen.

De samenwerking met veiligheid betreft de top 60-aanpak door het bieden van toegesneden zorg voor de jongere en/of zijn broers of zussen.

Het CJG sluit aan bij de acties van de gemeente ten aanzien van radicalisering door: deskundigheidsbevordering CJG medewerkers, deelnemen aan casusoverleg, en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders.

De samenwerking rondom risicojongeren concentreert zich op casusniveau. Wijkagenten hebben kennisgemaakt met CJG medewerkers en beschikken over hun contactgegevens.

De CJG partners hebben zich gecommitteerd aan het gemeenschappelijk aansturen van het Sociaal team Jeugd.

Waar nodig worden specifieke acties ondernomen om Marokkaanse gezinnen te ondersteunen

Het aantal ouderparticipatie-trajecten dat via het CJG wordt aangeboden

Via het CJG wordt waar nodig een gericht aanbod op het gebied van opvoedondersteuning geboden voor Marokkaanse ouders.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat een onevenredig groot aantal Marokkaanse jongeren die in contact komen met justitie te maken heeft, of heeft gehad, met huiselijk geweld. Vanuit het CJG is daarom regelmatig geprobeerd om bijeenkomsten te organiseren voor Marokkaanse ouders over het thema ‘Geweldloos opvoeden’.

Over dit onderwerp bestaat echter vaak nog een taboe binnen de Marokkaanse gemeenschap. Het organiseren van deze bijeenkomsten bleek dan ook steeds moeizaam te verlopen. Afgelopen najaar zijn samen met Kom Erbij van JSO plannen opgesteld om het onderwerp op een andere manier bespreekbaar te maken (realisatie in 2015).

Aantal deelnemers per activiteit

Er vinden gericht activiteiten plaats om ouderbetrokkenheid van Marokkaanse ouders te stimuleren

In principe worden cursussen en themabijeenkomsten georganiseerd op basis van vragen aan de frontoffice medewerkers en de JGZ zorgconsulente. In een wijk waar veel Marokkaanse gezinnen wonen wordt het aanbod dus afgestemd op de vragen van Marokkaanse ouders.

Concreet:

 • Koffieochtenden en Ouderkamer worden met name door Marokkaanse opvoeders bezocht en hier worden op basis van behoefte thema’s over opvoeden en opgroeien georganiseerd. 
 • CJG heeft twee front officemedewerkers in dienst die een Marokkaanse afkomst hebben. Zij zijn daardoor een laagdrempelig aanspreekpunt voor Marokkaanse ouders;
 • Samenwerking met Spel aan Huis:deelname van het CJG aan sommige thema’s van de oudergroep.

Vanuit CJG balie zijn er geen gegevens over afkomst van vragensteller, dit wordt niet geregistreerd.

Het aantal ondersteunde Marokkaanse multiprobleem-gezinnen vanuit het CJG per jaar

Jaarlijks worden Marokkaanse multiprobleemgezinnen ondersteund.

Met het project Zorg op Tijd wordt onderzocht hoe signalering en toeleiding van migrantenjeugd met ggz en/of lvb-problematiek verbeterd kan worden. Dit project is een samenwerking tussen de GGZ, MEE, GGD (CJG en JGZ) en de gemeente Gouda.

Veiligheid: veiliger stad door inzet instrumenten

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

 • Focus op aanpak van jeugd-overlast en jongerenproblematiek, met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens (in het bijzonder 8 tot 16-jarigen);
 • Specifieke inzet op geweld, woninginbraken en overvallen;
 • Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid;
 • Versterking regierol gemeente.

Stadsmonitor en regionale veiligheidsmonitor

Uitvoeren IVB-actieplan.

Terugdringen aantal meldingen jeugdoverlast door individuele aanpak en groepsaanpak, inzet Top 60 en stadsmarinier.

Veiligheid: via wijkaanpak sociale samenhang en zelforganiserend vermogen vergroten en leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Zelforganiserend vermogen van wijkbewoners vergroten en inzetten op versterking sociale samenhang

Resultaten conform wijkjaar-programma's, inclusief uitgaven wijkbudget

Wijkjaarprogramma's uitvoeren Bijvoorbeeld:

 • Bewoners organiseren activiteiten voor hun buurt-genoten zoals huttenbouw-dorpen, Oranjeboulevard, groenmarkt, beheer van sportkasten;
 • Stimuleren en faciliteren van initiatieven in de wijken zoals het opstarten van buurtpreventieteams, info-avonden tegengaan woning-inbraken en moestuinen etc.

Wijkjaarprogramma's zijn uitgevoerd met speciale focus op de 7 aandachtsbuurten

De leefbaarheid in de wijken Oost, Korte Akkeren, Achterwillens en Sportbuurt gaat van matig positief naar positief in 2014

Stadsmonitor en Leefbaarometer

Wijkjaarprogramma's uitvoeren Bijvoorbeeld buurtsport-activiteiten in deze wijken, zorgstructuur versterken, verstevigen bewoners-netwerken, samenwerking brede school en CJG.

Er is in 2014 geen nieuwe versie van de Leefbaarometer verschenen. De focus op aandachtsbuurten, die met name in deze wijken liggen, heeft bijgedragen aan een gezamenlijke inzet.

De algemene leefbaarheidsscore (van 7.1 naar 7.5 in 2014)

Stadsmonitor en Regionale Veiligheidsmonitor

Wijkjaarprogramma's uitvoeren Bijvoorbeeld verfraaien openbare ruimte samen met de bewoners zoals aanpak verwaarloosde plekken op de Raam, eigen initiatief in het groen en bij speelplekken.

Landelijke opschoondag in het voorjaar 2014