Wat hebben we bereikt?

Jeugd
Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Jeugdwet, ook wel de decentralisatie jeugdhulp genoemd. Dit naast going concern zoals voor de peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs-achterstandenbeleid, leerplicht en de brede school. Dit traject hebben we samen met de partners in het veld en de regiogemeenten uitgevoerd.

Dit geeft tevens weer hoe complex dit werkveld is. We kunnen dit niet als gemeente alleen. We hebben daarom ook in 2014 weer veel geïnvesteerd in de samenwerking met onze partners. Dit heeft ertoe geleid dat wij naast alle reguliere en veelal wettelijke taken ook zo goed mogelijk voorbereid zijn op de nieuwe taken die vanaf 2015 onze verantwoordelijkheid zijn. Zie ook de paragraaf Sociaal domein over de decentralisaties.

In 2014 hebben we samen met onze maatschappelijke partners het faillissement van Participe opgevangen. Een aantal taken is door hen overgenomen zoals het peuterspeelzaalwerk dat is overgenomen door Quadrant. Dit is naar volle tevredenheid gebeurd. Daarnaast heeft Kwadraad samen met de Federatie Brede School en Sport.Gouda de basis gelegd voor een vernieuwende aanpak voor het jongerenwerk kwetsbare jongeren. De aanpak richt zich op talent ontwikkeling, preventie en op het vroegtijdig signaleren van de hulpvraag van jongeren.

De samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en de zorgpartners als gevolg van de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie jeugdzorg is opgepakt. Er is een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld, deze wordt momenteel uitgevoerd. Dit traject wordt in 2015 voortgezet. De afstemming met de sociale teams jeugd is hier een onderdeel van.

Bij de kinderopvang is op landelijk niveau de taaltoets voor pedagogisch medewerkers Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ingevoerd. Momenteel worden zij geschoold en worden de toetsen afgenomen. In 2014 heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Eind 2015 wordt dit scholings- en toetsingstraject afgerond.

Op 22 januari is het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) door de gemeenteraad vastgesteld. In het SHO zijn de kaders vastgelegd waarbinnen Gouda de komende jaren inhoud gaat geven aan onderwijshuisvesting.

In 2014 is de nieuwbouw van het hoofdgebouw van de Goudse Scholengemeenschap (GSG) Leo Vroman gereedgekomen. Vanaf de zomer is het gebouw in gebruik bij deze school. Omdat de afgelopen jaren het leerlingenaantal van deze school sterker groeide dan geprognosticeerd, is voor de mavo-afdeling van deze school huisvesting gerealiseerd in de helft van het schoolgebouw Burgemeester Martenssingel 15. Vooralsnog is deze huisvesting voor een periode van 10 jaar.

Het schoolgebouw Calslaan 99 kwam leeg, na de verhuizing van de GSG en conform de plannen uit het herijkt Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2009 is dit gebouw verbouwd tot een basisschoolgebouw voor de basisschool Al Qalam. Halverwege oktober 2014 heeft Al Qalam dit geheel gerenoveerde en gemoderniseerde gebouw in gebruik genomen. Het schoolgebouw Aakwerf 46 kwam daarbij leeg. De 10 noodlokalen die jarenlang bij dit schoolgebouw hebben gestaan ten behoeve van Al Qalam zijn in het najaar weggehaald.

De zoektocht naar een nieuwe huisvestingslocatie voor de (V)so De Ark bleef ook in 2014 onveranderd actueel. In het najaar van 2014 kwam hiervoor wederom de locatie PWA-kazerne in beeld. Verwacht wordt dat in 2015 een definitief besluit genomen kan worden over de huisvesting voor deze school.

Begin 2014 is het schoolgebouw aan de Roerdompstraat in Korte Akkeren gesloopt. Door de verhuizing van de kinderbibliotheek kwam dit schoolgebouw, dat al eerder zijn functie als dependance van De Goudakker had verloren, geheel leeg te staan. Het gebouw was niet meer geschikt voor onderwijsdoeleinden.
Ook is in Korte Akkeren gestart met de planvoorbereiding van de bouw van een nieuwe gymzaal. Deze gymzaal komt naast het clubgebouw van ONA te staan en is ter vervanging van de twee verouderde gymzalen elders in deze wijk.

Aangezien de noodlokalen bij de Casimirschool aan de Groeneweg volgens de verleende omgevingsvergunning  maar voor één jaar mochten blijven staan, had deze school na de zomervakantie wederom een huisvestingsvraag die ingevuld moest worden. De oplossing is gevonden in een tijdelijke huisvesting van 6 groepen van deze school in het voormalige streekarchiefgebouw, direct naast de hoofdlocatie. Met een beperkt budget is dit gebouw geschikt gemaakt voor huisvesting van basisschoolleerlingen.

Er was bij verschillende basisscholen sprake van groei van het leerlingenaantal, wat tot ruimtevragen leidde. De Johannes Calvijnschool is met twee groepen uitgeweken naar de locatie Mercatorhof van de basisschool Het Schateiland. De sbo Beversluisschool heeft twee lokalen in gebruik genomen in het schoolgebouw Oosthoef 7. De Livingstoneschool vond voor één groep ruimte in het Zorgcentrum Bloemendaal, Al Qalam nam tijdelijk twee lokalen in gebruik bij de basisschool de Bijenkorf en de Parkschool heeft met een kleutergroep huisvesting gevonden in het gebouw van de sbo Park en Dijk.

Met Driestarcollege en De Goudse Waarden is in 2014 overleg gevoerd over vervangende nieuwbouw van een deel van de gebouwen. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot een concreet voorstel in 2014.

Omdat per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud in het primair onderwijs overgegaan is van de gemeente naar de schoolbesturen was ook een aanpassing van de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs” noodzakelijk. De aanpassingen van de verschillende artikelen uit deze verordening zijn met de schoolbesturen besproken in een zogenaamd Op Overeenstemming Gericht Overleg. Over drie punten is afgesproken in 2015 nader overleg te voeren, te weten: renovatie, uitbreiding bewegingsonderwijs en opname staat van onderhoud schoolgebouwen bij beëindiging van het gebruik van het schoolgebouw. De verordening is eind 2014 in de gemeenteraad besproken en inmiddels vastgesteld.

Veiligheid en leefbaarheid

In het Actieplan 2014 dat is geschreven in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014 zijn de volgende prioriteiten beschreven:

  • Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek, met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens (in het bijzonder 8 tot 16 jarigen);
  • Specifieke inzet op geweld, woninginbraken en overvallen;
  • Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid;
  • Versterking regierol gemeente.

In 2014 is gewerkt aan deze prioriteiten op de volgende wijze:

Overlast jeugd
De aanpak van overlastgevende en criminele jeugd heeft in 2014 volop aandacht gehad. Het aantal meldingen jeugdoverlast is dit jaar ook gedaald. Vanuit de Top 60 aanpak is er veel inzet geweest op de individuele aanpak van overlastgevende criminele jongeren. Voor een groot deel van de jongeren uit de Top 60 is gestart met de uitvoering van een op maat gemaakt plan van aanpak, waarbij aandacht was voor lik-op-stuk, zorg en hulp en het voorkomen van instroom van broertjes en zusjes. Het doel van de aanpak is de vermindering van recidive.

Er is ingezet op de individuele aanpak van de jongeren en groepen jongeren. De stadsmarinier heeft hier een stevige bijdrage aan geleverd. De (nieuwe) uitvoerder van het jongerenwerk voor problematische jeugd heeft in 2014 haar netwerk opgebouwd en heeft de meeste jongeren goed in beeld. Er worden gerichte activiteiten ingezet op afname van overlast en het bieden van perspectief voor de jongeren zelf. De inventarisatie van de jeugdgroepen van eind 2014 laat zien dat er in Gouda sprake is van 8 jeugdgroepen, waarvan 2 hinderlijke en 6 overlastgevende groepen. Er is geen sprake meer van een of meerdere criminele groepen.

Het jeugdtoezicht is in 2014 ingebed in stadstoezicht, door de inzet van bikers (BOA’s) in samenwerking met de gemeente Zuidplas.

In 2014 zijn in totaal 8 gebiedsverboden opgelegd op basis van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (Wet MBVEO). Aan 1 persoon is twee maal een aparte gebiedsontzegging opgelegd (dus geen verlenging), namelijk 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Drie gebiedsverboden zijn verlengd (dus direct aansluitend aan de eerste periode).

Daarnaast zijn er 7 tijdelijke huisverboden opgelegd (waarvan vier zijn verlengd en drie niet).

Woninginbraken
Het projectplan aanpak Woninginbraken is in 2014 uitgevoerd. Het totaal aantal woninginbraken lag in 2014 op 586, dit is een daling van 11% ten opzichte van 2013. Omdat dit aantal nog steeds te hoog is, zal dit ook de komende jaren een aandachtspunt blijven. Het donkere dagen offensief is opnieuw ingezet. Met onder andere de inzet van 'besmettingsbrieven' na een inbraak, voorlichtingsavonden, gebruik van burgernet en buurtonderzoeken worden bewoners alert gemaakt en daders aangepakt.

Veiligheidshuis

De Top60 aanpak is een onderdeel van de Focus-aanpak binnen de huidige werkwijze in het veiligheidshuis: een gezamenlijke focus (zowel repressief als preventief) op de meest hardnekkige dossiers. De Top60 methode heeft model gestaan voor de bredere Focus-aanpak binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden. De doelgroepbenadering in het veiligheidshuis (denk aan jeugd, nazorg, veelplegers) is hiermee vervangen door een aanpak die zich richt op complexe actuele casuïstiek, dat wil zeggen problematiek waarbij samenwerken tussen verschillende ketens noodzakelijk is.

De inzet van alle partners is op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de maatschappelijke perspectieven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Het Veiligheidshuis Hollands Midden behandelde in 2014 voor Gouda 657 zaken. Hiervan zijn 482 meldingen voor de briefing aangemeld, 120 casussen zijn aan de Thematafel Nazorg (ex-)gedetineerden behandeld en er zijn 36 stelselmatige daders geïndiceerd.

Van de 482 meldingen voor de briefing zijn 93 zaken (19%) geagendeerd voor een casusoverleg of voor monitoring, 135 zaken (28%) zijn bilateraal afgehandeld, 211 zaken (44%) zijn niet behandeld in het veiligheidshuis omdat bijv. een andere partij de zorg al op zich had genomen of omdat er geen zorgen waren vanuit de partners. Tot slot zijn 42 zaken niet gewogen in de briefing omdat deze bijvoorbeeld informatie betroffen over een casus die reeds in behandeling was.

Voor Hollands Midden geldt dat de aanmelding van een casus met name vanuit de politie (45%) komt en vanuit de Dienst Justitiële Inrichting (43%). De leeftijd van de betrokken personen is grotendeels 23+ (76%), gevolgd door de groep tussen 18 en 23 jaar (18%), en 18- (6%).

Wijkaanpak

Door het nieuwe college is ervoor gekozen om te bezuinigen op de wijkaanpak en een verandering in de rol van de wijkteams. De gemeenteraad heeft dit bij vaststelling van de kadernota met de financiële kaders 2015 - 2018 bekrachtigd. Op 1 juli 2014 is de bezuiniging bekend gemaakt aan de wijkteams. Vanaf dat moment is er gewerkt aan een omvorming van de huidige wijkaanpak naar een andere manier van gebiedsgericht werken. Deze omslag heeft veel veranderingen en inspanningen teweeg gebracht. Er is een nieuwe werkwijze vastgelegd waarin de wijkteams een rol blijven vervullen, maar is er ook ruimte voor andere initiatiefnemers. Eind december 2014 is de nieuwe invulling vastgelegd door de gemeenteraad.