Externe invloeden, kaders en ontwikkelingen

Externe invloeden

 • Politie-inzet is een grote externe factor bij veel van de doelstellingen;
 • Media-aandacht en financiële middelen van het Rijk (die eindig zijn);
 • Decentralisatie jeugdhulp en AWBZ.

Externe kaders

 • Jeugdwet 2015
 • Wet Primair Onderwijs (WPO)
 • Wet Expertise Centra (WEC)
 • Wet Voortgezet Onderwijs (WVO)
 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 • Wet op het Onderwijstoezicht
 • Leerplichtwet
 • Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wkkp)
 • Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2013
 • Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2015
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wet Publieke Gezondheid (WPG)
 • Zorgverzekeringswet
 • AWBZ
 • Kinderbeschermingswet
 • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Relevant beleid/maatregelen uit andere programma's

Programma 2: Werken en Meedoen: jeugdwerkloosheid, aanpak schooluitval en behalen startkwalificatie

Programma 5: Duurzaamheid en stedelijk beheer: rommel op straat aanpakken, zelf zwerfvuil opruimen, elkaar aanspreken op gedrag en campagnes

Programma 5: Link met duurzaam bouwen bij nieuwe bouwprojecten waarin de gemeente een grote rol speelt

Programma 6: Sport en Cultuur: link tussen jongeren en (sport)verenigingen