Gemeenteraad en griffie

Het jaar 2014 was een jaar met wisselingen in zowel raad als griffie. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Uiteindelijk resulteerde dit in 12 fracties met 20 nieuwe raadsleden.

In dit jaar springen twee onderwerpen eruit die in de gemeenteraad aan de orde kwamen: de mogelijkheid tot het aangaan van een abc-constructie ten aanzien van de Prins Willem-Alexanderkazerne (PWA-kazerne) in Gouda en de transities in het Sociale Domein.

Over het verloop van de transities op het gebied van het sociaal domein is de raad in diverse sessies bijgepraat. Speciaal hiervoor is in het najaar de Klankbordgroep Sociaal Domein toegevoegd aan de werkwijze van de raad. De Klankbordgroep kwam om de drie weken bijeen om bijgepraat te worden over de actualiteiten.  

Ook tijdens het inwerkprogramma stond een hele dag in het teken van het sociaal domein. Er zijn toen werkbezoeken gebracht aan diverse instellingen en in het Huis van de Stad vond een speeddate sessie plaats met ruim 60 cliënten, mantelzorgers en (professionele) hulpverleners.

Het jaarlijks etentje vond plaats in de Garenspinnerij. Het eten werd verzorgd door de in 2014 gestarte onderneming “De Kleischuur”, afgewisseld met een rondleiding door de directeur van KunstpuntGouda en enkele muzikale optredens.

De gemeenteraad heeft vanaf september tot december vele extra vergadermomenten gekend, derhalve buiten de jaarplanning. Een deel hiervan is te verklaren door de extra ingeplande avonden wat betreft het onderwerp PWA-kazerne en tevens bleek na twee begrotingsavonden nog een extra vergaderavond noodzakelijk. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen gevormd (werkgroep Duurzaamheid, werkgroep werkwijze Raad, werkgroep Integriteit).

De aanbesteding voor een nieuwe accountant was een maandenlang en intensief project.

Rond de zomer van het verslagjaar zijn twee personeelsleden (van de zes) vertrokken bij de griffie. Dit heeft invloed gehad op de beschikbare inzet van de overige griffiemedewerkers. Keuzes moesten gemaakt worden met betrekking tot de werkzaamheden en er heeft een efficiencyslag met betrekking tot de werkzaamheden plaatsgevonden.

De rekening laat een overschot van € 151.000 zien, waarvan € 79.000 wordt veroorzaakt door een overschot op het onderzoeksbudget van de Rekenkamer Groene Hart. Daarnaast heeft de gemeente Waddinxveen een aantal maanden de communicatiemedewerker van de griffie ingehuurd tegen betaling.

In 2014 is het overschot minder groot dan in 2013, omdat dit jaar extra kosten zijn gemaakt ten behoeve van de wisseling van de gemeenteraad, de investering in nieuwe iPads en scholing en het inwerken van de nieuwe raad.

Bij de vaststelling van de begroting 2015 heeft de raad ingestemd met een taakstelling voor 2015 van € 20.000 op het budget van de raad.