Wat hebben we ervoor gedaan?

In deze paragraaf zijn de voornemens uit de begroting en de realisatie ervan weergegeven.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Streven naar een totaalscore op de Duurzaamheidsmeter van minimaal 80% in 2014 en minimaal een plaats in de top 25 binnen de ranking van gemeenten.

Lokale duurzaamheidsmeter

Uitvoeren programma 5

Op de eind 2013 vernieuwde/gewijzigde duurzaamheidsmeter behaalde Gouda in 2014 de 13e plaats tussen andere deelnemende gemeenten, met 78% van de vragen positief beantwoord.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Fair Trade

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Bijdrage leveren aan het behouden van de titel Fairtrade gemeente.

Voldoen aan de eisen voor het behouden van de titel

 • Faciliteren van de lokale werkgroep Fairtrade Gemeente;
 • Opnemen van Fairtrade doelstellingen bij inkoop en aanbesteding;
 • Faciliteren uitreiking MVO award.
 • Stichting en werkgroep werden in 2014 financieel ondersteund met 7.000 en vergaderruimte; in 2014 werd de titel voor 2 jaar verlengd.
 • Fairtrade doelstellingen worden meegenomen bij alle relevante aanbestedingen (inkoop koffie/thee en hout).
 • MVO award uitgereikt op 31 oktober 2014.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: duurzaam inkopen

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

In 2015 wordt in alle fasen van het inkoopproces rekening gehouden met milieu- en sociale aspecten.

Inkoopcontracten

Investeren in kennis op het gebied van duurzaam inkopen op alle bedrijfsonderdelen.

Bij alle aanbestedingen van projecten voor onderhoud van de openbare ruimte en riolering wordt een afweging gemaakt welke duurzaamheidsaspecten (levensduur, CO2-uitstoot, social return enz) in de selectiecriteria worden opgenomen. Dit leidt tot maatwerk en meetbare resultaten.

Vakkennis is centraal en binnen de vakafdelingen aanwezig en beschikbaar voor de hele organisatie.

Duurzame inrichting en beheer gebouwde omgeving: duurzaam bouwen

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

 • Corporaties: monitor prestatie-afspraken
 • Particulieren: aantal uitgebrachte energiescans en aantal verstrekte duurzaamheidsleningen (als besloten wordt om duurzaamheidsleningen in te voeren)
 • Nieuwbouw: zie programma 4: ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en parkeren
 • Bestaande bouw: stimuleren duurzaam renoveren door particulieren
 • Warmtescan van daken beschikbaar gesteld. Campagne Gouda bespaart in Bloemendaal uitgevoerd
 • Sinds de start zijn 17 aanvragen behandeld (duurzaamheidslening)
Duurzame inrichting en beheer gebouwde omgeving: klimaatbeleid

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Realisatie ambitie CO2-neutrale stad

Monitoring CO2-uitstoot (1* per 4 jaar)

Uitvoeren actieprogramma Energie

 • Energiebeheerder Huis van de Stad ingesteld.
 • Compenseren CO2 uitstoot gemeente Gouda.
 • Inkopen 100% groene energie.
 • Verkennend onderzoek zonne-panelen op gemeentelijke gebouwen.
 • Gebruik slimme meters.
 • LED lampen in openbare verlichting
Duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte: kwaliteit openbare ruimte

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Realisatie van gestelde kwaliteitsdoelen

 • Maandelijkse schouw op willekeurige plaatsen;
 • Malusregeling bij onvoldoende kwaliteit.

Periodieke kwaliteitsmetingen t.b.v. uitvoering DVO Cyclus

Maandelijks zijn kwaliteitsmetingen uitgevoerd.

Zwerfvuil in het Plusgebied (de NS-stations, (Kern)winkelgebied en toeristische locaties) wordt 1x per kwartaal gemeten.

Voor resultaten van de metingen zie Externe invloeden, kaders en ontwikkelingen.

Tegengaan van zwerfafval

Maandelijks op basis van beeldmeetlatten

 • Extra inzamelen plastic afval;
 • Meer ondergrondse afvalcontainers plaatsen.
 • Proef omgekeerd inzamelen in de Heesterbuurt uitgevoerd
 • Ondergrondse containers geplaatst in de binnenstad
Duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte: zorgvuldig omgaan met het groen in de stad

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Behoud oppervlakte stedelijk groen

Monitoren oppervlakte stedelijk groen

Ervoor zorgen dat stedelijk groen en gekapte bomen zoveel mogelijk gecompenseerd worden.

Monitoring van stedelijk groen via groenareaal balans (P&C-cyclus). Het areaal groen is in 2014 vrijwel gelijk aan dat in voorgaande jaren.

Behoud aantal bomen

Bijhouden bomenbalans

Bijhouden bomenbalans

Monitoring van het aantal bomen in Gouda middels de boombalans (P&C-cyclus). Hieruit blijkt dat het aantal bomen iets boven het aantal bomen van 2006 blijft.

Duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte: verminderen zakking van de bodem

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Verminderen gemiddelde zakking van de bodem

Voortgang programma zakkende bodem/MUP

Ophogen van de bodem conform programmering MUP

Het programma zakkende bodem/MUP is in 2013 afgerond. Nieuwe ophoogprojecten worden uitgevoerd op basis van beheerplan Groot onderhoud en vervangingsonderhoud 2014-2021.

Duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte: vervanging van riolen

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Vervanging van riolen

Voortgang programma Gemeentelijk Rioleringsplan

Vervanging riolen conform geactualiseerde programmering GRP

Vervanging riolen conform geactualiseerde programmering GRP