Externe invloeden, kaders en ontwikkelingen

Sinds 2002 doet Gouda mee aan de lokale duurzaamheidsmeter. De duurzaamheidsmeter is ontwikkeld door het Centrum van Ontwikkelingssamenwerking (COS). Het COS is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken en internationale samenwerking. Met de Meter wordt een beeld verkregen van hoe de gemeente scoort op gebied van milieubeleid, mondiaal beleid, sociaal beleid, ruimtelijk beleid, groenbeleid en beleid aangaande water. Scores worden uitgedrukt in een puntenlijst van 0 tot 100%. In 2005 haalde Gouda binnen de ranking van deelnemende gemeenten de top 25. In 2010 scoorde Gouda 72% en stond daarmee op 19 in de top 20. Met een score van 89% op deze meter stond Gouda eind 2012 op de 9e plaats. De duurzaamheidsmeter is in 2013 vernieuwd en aangevuld met een flink aantal nieuwe vragen. Met een score van 78% neemt Gouda een plaats in binnen de top 25 van deze meter. (meting 2 januari 2014: plaats 12, bij een deelname van 63 gemeenten).

Kwaliteit openbare ruimte gehele stad

In 2005 is het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) opgesteld. Dit is door de ingezette bezuinigingen geactualiseerd. Vanaf 2012 wordt gewerkt met de beeldkwaliteit volgens de CROW systematiek. Hierin zijn voor de belangrijkste onderdelen van de openbare ruimte vijf kwaliteitsniveaus gedefinieerd, A+ t/m D.

Niveau B is gekozen als basis voor de Goudse kwaliteit. Per 1 januari 2012 is een bezuiniging op dagelijks onderhoud doorgevoerd. Sindsdien wordt elementenverharding (verharding van tegels, betonstenen e.d.) niveau C gehanteerd.

Vanaf 2012 is de meting van de kwaliteit geïntensiveerd en wordt maandelijks op 100 punten - at random - de kwaliteit van de stad gemeten.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat bij alle beheercategorieën de som van de kwaliteiten A+, A en B groter is dan de minimale 85%. Op dit punt wordt dus voldaan aan de afgesproken kwaliteitseis.

Voor elementenverharding is een lager kwaliteitsniveau afgesproken, hier moet de som van de kwaliteiten A+ t/m C minimaal 85% bedragen. Hieraan wordt ruim voldaan.

Bij de beheercategorieën Groen, Meubilair en Reiniging is het aandeel D-scores wel te hoog, namelijk meer dan 2%.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 2014 de positieve scores A+ en A zijn toegenomen, echter de negatieve score D ook. Per saldo is de gemiddelde kwaliteit van de openbare ruimte de afgelopen jaren dus vrij constant.

Zwerfvuil Plusgebied 2012-2014

Aanvullend op de normale schouw wordt in het Plusgebied extra (1x per kwartaal) geschouwd op de aanwezigheid van zwerfvuil. Met Plusgebied wordt het (Kern)winkelgebied, de NS-stations en toeristische locaties bedoeld.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat ook in 2014 lang niet aan het hogere kwaliteitsniveau m.b.t. zwerfvuil in het Plusgebied wordt voldaan: de som van de kwaliteiten A+ en A zit ver onder de minimale eis van 85%.

In 2014 is het percentage A scores wel toegenomen ten opzichte van 2012 en 2013, ook zijn er in 2014 geen C scores meer gehaald. Er is dus wel sprake van een lichte verbetering.

Boombalans en groenareaal

Het aantal bomen en het groenareaal wordt door middel van een geautomatiseerd beheersysteem gemonitord en vertoont geen afwijkingen. Zowel het aantal bomen als het areaal groen is in 2014 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van eerdere jaren.