Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Rekening 2014

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Cultuur

6.494

6.535

6.429

106

PG Sport

8.720

8.758

8.702

56

Totaal lasten

15.214

15.293

15.131

162

Baten

PG Sport

-2.790

-2.740

-2.810

70

Totaal baten

-2.790

-2.740

-2.810

70

Saldo van baten en lasten

12.424

12.553

12.321

232

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-142

-142

0

Gerealiseerd resultaat

12.424

12.411

12.179

232