Wat hebben we ervoor gedaan?

In deze paragraaf worden voor elk speerpunt uit het coalitieakkoord de voornemens uit de begroting en de realisatie weergegeven.

Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik: stimuleren actieve deelname aan kunst en cultuur

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

 • Het bevorderen van cultuureducatie en cultuurparticipatie, en het faciliteren van amateurkunst;
 • Het in stand houden en ontsluiten van de gemeentelijke collectie;
 • Het bieden van laagdrempelige toegang tot informatie en het stimuleren van het gebruik.

Bezoekersaantallen en aantallen activiteiten (exposities, cursussen, etc.)

 • Uitvoeren van de actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid;
 • Garenspinnerij
 • Realisatie Gouwedepot;
 • Ontwikkeling centrale bibliotheek.
 • Gouwedepot, Cultuurhuis en Centrale bibliotheek zijn in 2014 in gebruik genomen.

Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik: realiseren van een cultuurhuis in de Garenspinnerij

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Het bevorderen van cultuureducatie en cultuurparticipatie en het faciliteren van amateurkunst

De Garenspinnerij wordt ontwikkeld tot een Cultuurhuis waarin Kunstpuntgouda, Jeugdtheaterhuis en De Gonz gehuisvest zijn.

Realisatie Cultuurhuis Garenspinnerij

Cultuurhuis De Garenspinnerij is in 2014 geopend.

Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik: stimuleren cultureel ondernemerschap

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Er worden meer eigen inkomsten gegenereerd door de culturele instellingen.

 • Eigen inkomsten gesubsidieerde culturele instellingen;
 • Aanboren nieuwe doelgroepen.

Monitoren aan de hand van jaarlijkse

verantwoordingen.

 • Stimuleren van een brede oriëntatie op en samenwerking het bedrijfsleven door culturele instellingen.
 • Stimuleren van een ondernemende en zakelijke houding van culturele instellingen.
 • Realisatie Cultuur en nieuwe centrale vestiging voor de bibliotheek, biedt optimaal kader voor cultureel ondernemerschap. Daarnaast faciliteren Schouwburg bij bouw van de bioscoop.

Actief, sportief en (gezond) Gouda: het bereiken van een sportieve samenleving

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Gouda scoort hoger dan het landelijk gemiddelde voor het aantal inwoners dat minstens 30 minuten per dag beweegt.

Aantal inwoners dat voldoet aan de landelijke norm voor bewegen: minstens 30 minuten per dag.

 • Door middel van de nieuwe subsidieregeling "Jongeren doen mee door sport en spel" deze activiteiten ondersteunen;
 • Uitvoeren sportstimuleringsbeleid.
 • In 2014 zijn drie nieuwe initiatieven gesubsidieerd.
 • In Gouda voldoet 66% van de inwoners aan de landelijke norm voor bewegen (cijfers GGD Hollands Midden 2012).
  Het landelijk gemiddelde ligt op 60%.

Aantal deelnemers aan sportactiviteiten die (mede) tot doel hebben jongeren en ouderen toe te leiden naar reguliere sportverenigingen.

Door buurtsport voor zowel de jeugd als ouderen in te zetten worden deze doelgroepen gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

 • Gemiddelde deelname per wijk is 22 kinderen per activiteit. De deelname onder de jongens is hoger dan onder de meisjes. Van deze groep is gemiddeld genomen 54% lid van een sportvereniging. Hierin zijn wel grote verschillen te constateren in de verschillende wijken.
 • De lopende activiteiten voor ouderen zijn uitgevoerd.

Gouda haalt het landelijk gemiddelde voor het aantal kinderen dat 5 dagen per week 60 minuten beweegt.

Aantal kinderen dat 5 dagen per week 60 minuten beweegt.

Uitvoeren Impulsregeling:

o.a. project “Begeleid spelen”

 • In 2014 is het begeleid spelen in zeven wijken voortgezet.
 • In Gouda voldoet 16% van de kinderen in de leeftijd 6 t/m 11 jaar aan de beweegnorm en 16% van de jongeren in de leeftijd 11 t/m 18 jaar (kerncijfers jongerenpeiling GGD 2013).
  Landelijk zijn de cijfers 19,2% voor kinderen t/m 12 jaar en 16,8 voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. In het GGD-onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de norm voor bewegen en de fitnorm (3 keer per week minstens 20 minuten zwaar intensief bewegen, vooral gericht op fysieke fitheid (uithoudingsvermogen, kracht en coördinatievermogen). In Gouda voldoet 48% van de kinderen en jongeren aan de fitnorm (cijfers 2010). Landelijk is dit 39%.

Geldterug-regeling (GTR) handhaven voor kinderen en jongeren met een kleine beurs.

 • De GTR is gehandhaafd voor jongeren t/m 18 jaar.
 • Van de GTR toekenningen heeft 44% betrekking op sportactiviteiten. (cijfers 2014).

Actief, sportief en (gezond) Gouda: het realiseren van vitale sportverenigingen

Doelstellingen

Hoe gaan we het meten? (indicatoren)

Wat gingen we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Het aantal leden stijgt ten opzichte van 2007.

Het aantal leden van sport-verenigingen (of het aantal verenigingen dat aangeeft een ledenstijging te hebben bereikt).

Door sportverenigingen te betrekken bij de sportstimuleringsactiviteiten wordt het lidmaatschap van een sportvereniging bevorderd.

 • Een deel van de sportstimuleringsactiviteiten wordt uitgevoerd bij een sportvereniging.

Aantal deelnemers aan sportactiviteiten (die mede) tot doel hebben jongeren en ouderen toe te geleiden naar reguliere sportverenigingen dat daadwerkelijk lid is geworden van een reguliere sportvereniging.

Onderzoeken door middel van een verenigingsmonitor.

 • In 2013 was 54% van de jongeren t/m 12 jaar die deel hebben genomen aan sportstimuleringsactiviteiten lid van een sportvereniging.
 • Uit de verenigingsmonitor blijkt dat sportverenigingen in hun administratie geen relatie leggen tussen de sportstimuleringsactiviteiten en het lidmaatschap van de sportverenigingen.

Het aantal aangemelde leden bij reguliere sportverenigingen dat na verloop van een jaar na aanmelding nog steeds lid is van diezelfde sportvereniging.

Onderzoeken door middel van een verenigingsmonitor

Uit de verenigingsmonitor blijkt dat sportverenigingen in hun administratie geen relatie kunnen leggen tussen de sportstimuleringsactiviteiten en het lidmaatschap van de sportverenigingen.