Wat hebben we bereikt?

Cultuur

Binnen de krapper wordende financiële kaders vinden we het belangrijk dat culturele voorzieningen een belangrijke rol blijven spelen in Gouda. Ook in de toekomst moeten zij kunnen blijven bijdragen aan het op de kaart zetten van Gouda en het stimuleren van een actieve deelname aan kunst en cultuur. Daarom is er naast de bezuinigingen op cultuur ook ruimte gegeven aan investeringen en ondernemerschap. De resultaten daarvan werden zichtbaar in 2014.

Op 28 februari 2014 is de Chocoladefabriek geopend door prinses Laurentien. De stadsbibliotheek, de publieksvoorziening van het Streekarchief, de Drukkerswerkplaats en de horeca Kruim hebben hier een nieuw onderkomen gevonden. Het vernieuwende concept mag op groot enthousiasme en veel bezoekers rekenen. Met de opening van het uitgiftepunt Bloemendaal in december 2014 is het complete vernieuwde bibliotheeknetwerk in Gouda gerealiseerd, dat nu bestaat uit één stadsbibliotheek, de (landelijke) digitale bibliotheek, 4 kinderbibliotheken en 2 uitleenpunten. Het nieuwe Gouwedepot op het Gouwepark is eind 2014 geopend. Hier zijn onder meer de archieven van het Streekarchief Midden Holland ondergebracht, in een bewaarplaats die weer aan alle wettelijke vereisten voldoet. De archiefstukken kunnen op aanvraag worden ingezien, in de Chocoladefabriek.

Op 7 maart 2014 is Cultuurhuis Garenspinnerij geopend, waar Kunstpuntgouda, Jeugdtheaterhuis, StudioGonz en Kross Over BV (van Tania Kross) zijn gehuisvest. Het Cultuurhuis is het centrum voor cultuureducatie en amateurkunst in Gouda en omstreken. De amateurkunstmakelaar heeft zijn thuisbasis in de garenspinnerij. Kunstpuntgouda is de coördinator van de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit dat als doel heeft cultuureducatie steviger te verankeren in het onderwijs in Gouda, Zuidplas en de rest van Midden-Holland.

De Schouwburg was opdrachtgever voor de bouw van een nieuwe bioscoop, ook om zo meer eigen inkomsten te kunnen genereren. De eind 2014 geopende Cinema Gouda kende een vliegende start, met veel bezoekers.

Cultuurhistorie

Het beleidsveld cultuurhistorie valt in hoofdlijnen uiteen in archeologie, monumentenzorg en landschapsbehoud.

Eind 2013 is een Erfgoedvisie opgesteld. De Erfgoedvisie zet in op een gezonde toekomst voor het Goudse erfgoed, dat verder gaat dan monumenten alleen. Het is een algemeen kader voor de nieuwe Raad/College ten behoeve van uitwerking en invulling. Daarbij horen ook de eventuele aanpassingen van bestaande verordeningen, regelingen en richtlijnen. Deze blijven daarom voorlopig bestaan op basis van de Nota Cultuurhistorie uit 2004. Deze richtte zich vooral op behoud en conserveren. De Erfgoedvisie richt zich nadrukkelijker op de ontwikkeling van het erfgoed.

Dit willen we bereiken door op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. Samenhang centraal te stellen;
  2. Duidelijk te zijn op inhoud;
  3. Ontwikkelingsgericht te investeren;
  4. Het delen van verantwoordelijkheden;
  5. Het inzetten van kennis en expertise uit de stad;
  6. Samenwerking tussen partijen en sectoren;
  7. Te (her)oriënteren op de rol van de gemeente.

De opgave voor de bescherming en ontwikkeling van het (Goudse) erfgoed wordt verdeeld en behandeld langs de volgende drie uitwerkingssporen:

1. Werken met waarden (inzicht in mogelijkheden, samenhang en beleving)

2. Stimuleren duurzaamheid en onderhoud (rentmeesterschap)

3. Bevorderen van gebruik en exploitatie (leegstand en herbestemming).

De uitwerking van de Erfgoedvisie is in 2014 gestart met een verkenning en onderzoek naar het erfgoedfonds, een cultuurhistorische waardenkaart en de zakkende bodem in de binnenstad. Andere onderwerpen zullen volgen, waarbij initiatieven uit de stad worden ondersteund als ze voldoen aan de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Leegstand en herbestemmen van monumenten vraagt in steeds sterkere mate onze aandacht. Leegstand is slecht voor het behoud van monumenten en andere historisch waardevolle gebouwen. Ze moeten bruikbaar zijn en een eigentijdse functie hebben in de samenleving. Maar herbestemming is ook maatwerk. De uitdaging daarin is niet alleen om gebouwen bruikbaar te maken voor de toekomst, maar om tegelijkertijd de cultuurhistorische waarden te behouden. Dat dit kan, is ook in Gouda inmiddels al meerdere keren bewezen. Denk hierbij aan voorbeelden als de Sacramentskerk, het gebouw Arti Legi, de Kadeschool, de Kleischuur en het Badhuis. Verder is in 2013 de herbestemming van het stadhuis succesvol afgerond en in 2014 de Kleischuur langs de Turfsingel. Andere herbestemmingen die onze aandacht vragen, zijn: Kaaspakhuis De Producent, complex Weeshuis-Streekarchief, Ambachtsschool, De Moriaan, diverse monumenten op de locatie Koningshof, Belastingkantoor a/d Ijssellaan en Spaardersbad.

Sport

Bij sport hebben we ons ingezet voor het faciliteren van inwoners via sportstimulering en het aanbod van voorzieningen. In 2012 is het sportbeleid geëvalueerd.

De Nota sportaccommodaties "Ruimte voor sport 2009-2015" is in 2009 vastgesteld door de raad. In 2014 zijn nieuwe kleedaccommodaties voor GC&FC Olympia en voor GMHC opgeleverd.

In 2014 is een Quick Scan Sport uitgevoerd. Dit naar aanleiding van het coalitieakkoord "Gouda daagt uit! 2014-2018” waarin is opgenomen dat een extern onderzoek uitgevoerd wordt naar de toekomst van sport in Gouda, in relatie tot de bevolkingsopbouw, de spreiding over stad, de relatie met commerciële sportorganisaties, zelfredzaamheid/vrijwilligersinzet en de maatschappelijke rol van de sport. De inzet is dat accommodaties gedeeld worden door meerdere verenigingen, dat kostendekkende huurtarieven betaald worden en dat er ruimte is voor eigen verdienvermogen. De Quick Scan heeft laten zien dat de Sport in Gouda er goed voor staat, maar dat er kansen en mogelijkheden zijn die nog benut kunnen worden. Dit wordt in 2015 verder onderzocht en uitgewerkt.

In 2009 is subsidie aangevraagd in het kader van de Impulsregeling Brede scholen, Sport en Cultuur. De regeling is in 2013 uitgebreid met de buurtsportcoaches. Inmiddels is er 13,2 fte combinatie-functionarissen in Gouda actief. Ze zijn actief zowel in de cultuursector als in de buurtsport, bij de gymlessen op school en verder ondersteunen zij sportverenigingen bij hun professionalisering.

In 2014 is de subsidieregeling "Jongeren doen mee aan sport en spel" voor het laatste jaar uitgevoerd. Doel van deze regeling was om jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Gouda te stimuleren mee te doen door middel van een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten. In 2014 is opnieuw een aantal projecten gehonoreerd. Per 1 januari 2015 is de regeling in het kader van de bezuinigingen opgeheven.