Externe invloeden, kaders en ontwikkelingen

Externe kaders

  • Mediawet;
  • Beleidsbrief van de minister OCenW over de Modernisering Monumentenzorg (november 2009).

Het programma eigen beleid

Product/maatregel

Ontwikkelingsfase

Sportnota 2011 e.v.

Bijstelling in 2015

Vervolg op Cultuurnota 2008 t/m 2011

Bijstelling in 2015

Uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2008 t/m 2011

Bijstelling in 2015

Nota sportaccommodaties 2009

Bijstelling in 2015

Erfgoedvisie

Uitvoering

Relevant beleid andere programma's

  • Programma 1: Jeugdbeleid