Cultuur en sport

Cultuur en sport dragen bij aan een attractief Gouda en zorgen ervoor dat onze inwoners zich thuis voelen in hun stad. Cultuur en sport bieden mogelijkheden voor ontplooiing en ontmoeting en dragen daarmee bij aan de identiteit van bewoners en gebruikers en aan een actieve participatie van burgers in de maatschappij.

Het programma Cultuur en Sport omvat de beleidsvelden kunst en cultuur inclusief informatievoorziening en media, cultuurhistorie en sport. Binnen dit programma zijn als belangrijkste beleidskaders vastgesteld: de Cultuurnota met het bijbehorende Uitvoeringsplan cultuurbeleid, de Sportnota met bijbehorende Nota Sportaccommodaties, de Erfgoedvisie en de Nota Cultuurhistorie.

Het investeren in cultuur en sport zorgt er voor dat Gouda goed op de kaart staat en zich blijvend onderscheidt van andere steden. Uitgangspunt bij de besluitvorming over de bezuinigingen in 2011 was dat het voorzieningenniveau op een voldoende peil blijft. De implementatie van de bezuinigingen op cultuursubsidies is gestart in 2012 en loopt tot en met 2015.