Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Rekening 2014

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Algemene baten en lasten

2.177

2.410

1.634

775

PG Dividenden en gemeentegaranties

49

91

89

2

PG Lokale heffingen

1.174

1.260

1.286

-26

PG Saldo financieringsfunctie

178

135

136

-1

Totaal lasten

3.579

3.895

3.145

750

Baten

PG Algemene baten en lasten

0

-8

-50

42

PG Algemene uitkering

-87.701

-88.869

-89.394

525

PG Dividenden en gemeentegaranties

-194

-194

-210

17

PG Lokale heffingen

-16.617

-17.308

-17.667

359

PG Saldo financieringsfunctie

-4.881

-5.022

-5.038

16

Totaal baten

-109.393

-111.401

-112.360

959

Saldo van baten en lasten

-105.814

-107.506

-109.215

1.709

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.950

2.950

2.950

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-877

-977

-820

-157

Gerealiseerd resultaat

-103.741

-105.533

-107.085

1.552