Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de vraag in welke mate de  gemeente in staat  is om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Hiertoe bevat de paragraaf een overzicht van relevante risico’s en van middelen die beschikbaar zijn en/of gemaakt kunnen worden om financiële gevolgen op te kunnen vangen. De paragraaf wordt voorgeschreven door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (afgekort BBV) en wordt tweemaal per jaar geactualiseerd namelijk bij het opstellen van de programmabegroting en het jaarverslag.