Inleiding decentralisaties

In deze paragraaf geven we weer wat er in 2014 is voorbereid ten einde de taken die we als gevolg van de decentralisaties hebben gekregen per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren.

De volgende drie samenhangende decentralisaties hebben plaatsgevonden in het sociale domein:

  1. Vanaf 2015 is het recht op begeleiding en persoonlijke verzorging binnen de AWBZ vervallen. Gemeenten hebben nieuwe taken en middelen gekregen om mensen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
  2. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Nederland. Het gaat dan om de jeugdhulp die voorheen door de provincies werden uitgevoerd (Advies- Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Jeugdvoogdij en ambulante en residentiële zorg), de onder de AWBZ en/of de zorgverzekering vallende jeugdhulp (jeugd GGZ en jeugd LVB) en de gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus) die door het ministerie van VWS werd uitgevoerd.
  3. Vanaf 2015 is de participatiewet ingevoerd, waardoor arbeidsgehandicapten met arbeidsvermogen geen toegang meer krijgen tot de WSW en evenmin tot de Wajong. Gemeenten worden verantwoordelijk voor hun toeleiding naar werk of participatie en (voor zover er aanspraak op bestaat) voor hun uitkering.

De voorbereiding van de decentralisaties hebben we deels samen gedaan met de gemeenten van de regio Midden-Holland. In april 2013 is de visie sociaal domein Midden-Holland in alle gemeenteraden in de regio vastgesteld. Vervolgens hebben we als gemeente Gouda de lokale invulling vastgelegd in de note "iedereen doet mee" die in de gemeenteraad in november 2014 is vastgesteld.