Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. De lasten van het onderhoud van kapitaalgoederen komen op diverse programma's voor. Kapitaalgoederen zijn duurzame productiemiddelen nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Het gaat om goederen waarvoor investeringen nodig zijn en die daarna regelmatig onderhoud vergen. Tot de gemeentelijke kapitaalgoederen worden gerekend wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota

Datum vaststelling

Nota onderhoud schoolgebouwen

Vastgesteld op 12-12-2005

Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Vastgesteld op 13-12-2006

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie t.k.n. in 2012 aan de raad aangeboden

Nota Lange Termijn Investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 08-11-2012, actualisatie t.k.n. in 2014 aan de raad aangeboden

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 17-12-2014

Nota onderhoud sporthallen en zwembaden

Vastgesteld op 27-06-2005

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2014

Realisatie 2014

Onderwijsgebouwen

Groot onderhoud

1.493

1.256

Dagelijks onderhoud

137

132

Gemeentelijke objecten en gebouwen

Groot onderhoud

1.316

1.119

Dagelijks onderhoud

251

193

Openbare ruimte

Groot onderhoud via voorziening

7.228

7.172

Groot onderhoud via PPCIP en PPLTI

2.928

1.893

Achterstallig onderhoud (MUP)

0

0

Dagelijks onderhoud (exploitatie)

10.223

10.087

Rioleringen

Totaal lasten exploitatie (incl. BTW)

10.155

10.936

Sportfaciliteiten

Groot en dagelijks onderhoud

119

120

TOTAAL

33.850

32.908