Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale heffingen;
  2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder;
  3. Overzicht woonlasten Gouda in relatie tot andere gemeenten in Zuid-Holland.

ad 1 Overzicht lokale heffingen

Belasting

Opbrengst 2014 begroot

Opbrengst 2014 rekening

Kwijt-schelding begroot 2014

Kwijt-schelding rekening 2014

Tarieven

Onroerende-zaakbelastingen

15.782.067

16.110.915

6.639

eigenaar woning

eigenaar niet-woning

gebruiker niet woning

0,1511%

0,2655%

0,2117%

Reinigingsheffingen               

9.314.561

9.207.946

825.000

896.003

eenpersoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

259,20

324,00

Rioolheffingen

9.150.000

9.370.782

548.750

496.691

eigenaren

gebruikers

100,50

165,00

Hondenbelasting

325.507

328.879

eerste hond

tweede en iedere volgende hond

100,80

124,20

ad 2 Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

Onderstaand treft u een tabel aan waarin de lastendruk in Gouda in het jaar 2014 is opgenomen voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB wordt uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 182.964 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda met als waardepeildatum 1 januari 2013).

 Omschrijving

 2014

 

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

276,45

  

Afvalstoffenheffing

324,00

324,00

Rioolrechten eigenaar

100,50

 

Rioolrechten gebruiker

165,00

165,00

Totaal

865,95

489,00

ad 3 Overzicht woonlasten Gouda in relatie tot andere gemeenten in Zuid-Holland

In onderstaande tabel zijn de tarieven 2014 van enkele andere gemeenten in Zuid-Holland verwerkt. Hiermee kan een beeld worden gegeven hoe de lokale lastendruk in onze gemeente zich in 2014 verhield ten opzichte van deze gemeenten in Zuid-Holland. Voor het berekenen van de OZB is hierbij uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde in de betreffende gemeente. Het tarief van de reinigingsheffing is gebaseerd op een meerpersoonshuishouden. Als bron is gebruikt de Atlas van de lokale lasten 2014 van het COELO, zoals gepubliceerd op de website.

Gemeente

OZB-tarief (eigendom)

   OZB

Afvalstoffen-heffing

Riool-rechten

Totaal

Zoetermeer

0,1862%

348

273

89

710

Schiedam

0,1250%

178

330

216

724

Alphen aan den Rijn

0,1175%

260

266

209

735

Delft

0,1376%

247

323

183

753

Leiden               

0,1753%

365

270

120

755

Waddinxveen

0,1466%

299

299

214

812

Zuidplas

0,1303%

307

286

233

826

Gouda

0,1511%

277

324

266

867

Bodegraven-Reeuwijk

0,1395%

362

260

350

972