Beleid

De uitgangspunten waarop de tarieven van de lokale heffingen 2014 in principe zijn aangepast, waren in het Coalitieakkoord 2010-2014 neergelegd. De raad heeft op 11 december 2013 de belastingverordeningen 2014 met daarin opgenomen de tarieven 2014 vastgesteld. De tarieven voor de meeste belastingen zijn hierbij verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6% zoals dat was vermeld in de meicirculaire 2013 van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De reinigingsheffingen daalden met 7,2%. De rioolheffing steeg met 6%. De onroerende-zaakbelastingen stegen met 3%. Verder is ingaande 2014 een precariobelasting op kabels en leidingen ingevoerd.