Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2014 voor de gemeente Gouda opgenomen.

Omschrijving

Aantallen en bedragen

Aantal aanslagregels belastingjaar 2014

154.454

Aantal aanslagregels belastingjaren 2012 en 2013

3.529

Bruto opgelegd

€ 38.850.393

Correcties (-)

€ 1.300.143

Kwijtscheldingen (-)

€ 1.410.115

Netto

€ 36.140.135

De bedragen in vorenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 36.140.135 een bedrag van € 1.516.640 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2014.

De opbrengst van de OZB viel in 2014 2% hoger uit dan de raming. De hogere OZB-opbrengst houdt enerzijds verband met het feit dat er in 2014 veel minder bezwaren zijn ingediend tegen de WOZ-waarde dan het jaar daarvoor (er was sprake van een halvering). Anderzijds was er ook sprake van een lagere oninbaarheid.

De opbrengst van de reinigingsheffingen is 1,1% lager dan geraamd. Alhoewel dit reeds in de opbrengst is verwerkt, moeten de aanslagen reinigingsrechten bedrijven 2014 nog worden opgelegd.

De opbrengst rioolheffingen is 2,4% hoger dan de raming en de opbrengst hondenbelasting is 1% hoger dan de raming.

Kwijtschelding

Over het belastingjaar 2014 is in 2014 een bedrag van € 1.251.853 kwijtgescholden. Daarnaast is in 2014 een bedrag van € 158.262 kwijtgescholden over oude belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande belastingjaren bedroeg de kwijtschelding over dat belastingjaar als volgt: € 1.128.378 (2011); € 1.057.166 (2012); € 1.128.861 (2013).

Bezwaarschriften

Per 1-1-2014 waren er bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 792 bezwaarschriften in behandeling. In 2014 zijn er 2.616 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31-12-2014 bedroeg 121.