Inleiding

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is een groot aantal toezichtbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) vervallen. Daarvoor in de plaats is een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht gekomen. Een belangrijke rol is daarmee weggelegd voor de vertegenwoordigende organen - zoals de gemeenteraad - om via horizontale verantwoording zicht te houden op de uitoefening van medebewindstaken door het college.

Voor de provincie Zuid-Holland is de wet aanleiding geweest om bestuursovereenkomsten te sluiten met alle Zuid-Hollandse gemeenten over dit nieuwe toezicht. In een bestuursovereenkomst is vastgelegd dat het toezicht sober, proportioneel en risicogericht wordt ingezet indien de gemeente de informatievoorziening op orde heeft en de horizontale verantwoording goed functioneert. De gemeenten moeten door middel van het jaarverslag informatie aan de provincie verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot de volgende wettelijke domeinen: financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht, veiligheid, en archief- en informatiebeheer. Dit resulteert in een zogeheten “Staat van de gemeente” als onderdeel van de jaarstukken.

De provincie verwerkt de aangeleverde informatie van de afzonderlijke gemeenten in het provinciale totaalbeeld voor alle Zuid-Hollandse gemeenten: de “Staat van de Gemeenten”. Aan de hand van de opgestelde criteria in het toezichtkader geeft de provincie een beoordeling over de aangeleverde informatie, stelt zij een toezichtregime vast en informeert zij de gemeenten. Indien de verstrekte informatie daartoe aanleiding geeft, kan de provincie bestuurlijk interveniëren.

In de jaarstukken 2013 is voor het eerst de Staat van de gemeente Gouda opgenomen. De provincie heeft het proces geëvalueerd en besloten om inhoudelijk geen wijzigingen aan te brengen. Derhalve wordt in deze jaarstukken 2014 gerapporteerd over dezelfde onderwerpen als vorig jaar.