Inleiding

Deze paragraaf geeft, conform artikel 16 van het BBV, een overzicht van de uitgangspunten van het gemeentelijk grondbeleid, de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven en de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties.