Inleiding

De treasuryfunctie bestaat uit de taakvelden cashmanagement, financiering, en renterisicobeheer met als doel de organisatie te voorzien van zo profijtelijk mogelijke financiering tegen zo laag mogelijke kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s.

Het financieringsbeleid van de gemeente Gouda is dat binnen de kaders die door de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) worden gesteld bij een normale rentestructuur maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de benodigde financieringsmiddelen met een korte looptijd aan te trekken. Als kaders worden onderscheiden: de kasgeldlimiet die het renterisico op de korte schuld moet beperken en de renterisiconorm die het renterisico op de vaste schuld moet beperken.

In de paragraaf financiering van de jaarstukken wordt verslag gedaan in hoeverre de in de programmabegroting uitgesproken verwachtingen en ontwikkelingen zijn uitgekomen.