Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2014 als uitgangspunt gehanteerd.

In artikel 1.1 onderdeel b sub 2, zijn de secretarissen bij de provincies, de gemeenten en de waterschappen en de griffiers bij de provincies en gemeenten aangewezen als topfunctionaris.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 2014

Bedragen x € 1

LAM Bakker

B Lubbers

Functie(s) in 2014

gemeentesecretaris/

griffier

algemeen directeur

Duur dienstverband in 2014

01/01 - 31/12

01/01 - 10/07

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Gewezen topfunctionaris

Nee

Ja

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning

111.935

44.351

Belastbare onkostenvergoedingen

16

0

Beloningen betaalbaar op termijn

19.201

7.436

Totaal bezoldiging

131.152

51.787

Toepasselijk WNT-maximum

230.474

230.474

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 2013

Bedragen x € 1

LAM Bakker

B Lubbers

Functie(s) in 2013

gemeentesecretaris/

griffier

algemeen directeur

Duur dienstverband in 2013

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Bezoldiging

Beloning

111.226

82.820

Belastbare onkostenvergoedingen

24

168

Beloningen betaalbaar op termijn

19.975

14.545

Totaal bezoldiging 2013

131.225

97.533

Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

B Lubbers

Functie(s) gedurende dienstverband

griffier

Omvang dienstverband (in fte)

1

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Uitkering in 2014 wegens beëindiging dienstverband

47.236

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2014

Totaal toegekende uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

236.811

Toepasselijk WNT-maximum ontslaguitkering

75.000

Op 11 juli 2014 is namens de raad door het presidium, tevens werkgeverscommissie, een regeling getroffen met de raadsgriffier. Deze behelsde het met onmiddellijke ingang verlenen van non-activiteit aan de raadsgriffier tot haar aow-gerechtigde leeftijd, onder gelijktijdige handhaving van alle overige onderdelen van haar aanstelling als raadsgriffier. Daarbij is abusievelijk niet onderkend dat dit een regeling vormde in strijd met artikel 2.10, derde lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voortschrijdend inzicht heeft recentelijk alsnog tot die conclusie geleid. Met betrokkene is in overleg getreden om dit probleem op te lossen.

Er zijn geen functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. In 2014 zijn er geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Het gehele proces vanaf de plaatsing van de opdracht tot en met het aanstellen van de externe medewerker wordt begeleid door Staffing Management Services. Op grond van de van Staffing Management Services ontvangen rapportages is geconcludeerd dat er in 2014 geen interim niet-topfunctionarissen zijn geweest die in aanmerking komen voor openbaarmaking van de bezoldiging.