Resultaatbestemming

De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 3.616.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo een aantal verrekeningen met bestemmingsreserves te laten plaatsvinden:

  1. € 90.000 te onttrekken aan de reserve bouwleges;
  2. € 285.000 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
  3. € 64.000 te onttrekken aan de reserve deelname SVN;
  4. € 366.000 toe te voegen aan de nieuwe reserve drie decentralisaties (3D);
  5. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 3.119.000 positief, toe te voegen aan de algemene reserve.

ad 1. Reserve bouwleges
Het nadeel van € 90.000 op de uitvoeringskosten van de ODMH wordt verrekend met de reserve bouwleges.

ad 2. Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
De decentralisatie-uitkeringen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang die Gouda ontvangt als centrumgemeente dienen regionaal te worden ingezet. De raad heeft op 20 juni 2012 besloten om overschotten binnen deze uitkeringen beschikbaar te houden. Voorgesteld wordt om de niet-bestede middelen uit 2014 (€ 285.000) toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

ad 3. Reserve deelname SVN
In navolging van 2013 geeft het rekeningresultaat 2014 van het OMB aanleiding tot het verhogen van de verliesvoorziening op de deelneming in het OMB met € 64.000. Het verhogen van de voorziening gebeurt in eerste instantie ten laste van het rekeningresultaat 2014. De feitelijke onttrekking aan de voor dit risico ingestelde reserve deelname SVN kan pas worden verwerkt na het vaststellen van de jaarstukken 2014 door de raad.

ad 4. Reserve drie decentralisaties (3D)
Het college vindt het belangrijk om de reserve 3D te voeden vanuit het rekeningresultaat 2014 om zo – samen met de resterende en nog over te hevelen middelen (€ 296.000) uit de reserve sociaal domein – over een buffer te beschikken voor eventuele tegenvallers van de decentralisaties en ook om zelf te kunnen intensiveren in het sociale domein om gewenste veranderingen mogelijk te kunnen maken (transformatie). Twee posten komen daarvoor in aanmerking. In de eerste plaats gaat het om de middelen uit 2014 voor de intensivering van het armoedebeleid. Met ingang van 2014 heeft het Rijk hiervoor structureel middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor Gouda ging het in 2014 om € 269.000 die niet tot besteding zijn gekomen. Overigens blijven de geraamde middelen voor armoedebeleid in 2015 onverkort beschikbaar. Daarnaast is € 97.000 overgebleven uit de verkregen middelen voor de incidentele koopkrachttegemoetkoming in 2014 voor personen met een inkomen van ten hoogste 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. In totaal gaat het derhalve om € 366.000. Daarmee komt de omvang van de reserve 3D uit op € 663.000.