Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2014 is weergegeven in het navolgende overzicht. In alle gevallen is sprake geweest van positieve bedragen.

(bedragen * € 1.000)

Primitieve begroting 2014

Stand na 1e BW 2014

Stand na 2e BW 2014

Jaarrekening 2014

Saldo begroting c.q. rekening

13

416

746

3.616

Na de 2e begrotingswijziging 2014 was de verwachting dat het rekeningresultaat 2014 zou uitkomen op € 746.000 positief. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2014 bedraagt € 3.616.000 positief. Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

  • het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 3.380.000 positief;
  • per saldo is voor € 237.000 onttrokken aan de reserves.

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de 2e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel. In de tabel geven de bedragen de verschillen weer tussen de cijfers in de jaarrekening en de 2e begrotingswijziging 2014 (-/- in kolom voor bestemming betekent overschrijding van het uitgavenbudget of onderschrijding van de geraamde inkomsten; -/- in kolom na bestemming betekent een storting in een reserve; -/- in kolom totaal betekent nadelig voor het rekeningresultaat van de gemeente).

(bedragen * € 1.000)

baten en lasten

mutaties reserves

totaal

Afval

278

0

278

Algemene uitkering gemeentefonds

525

0

525

Beheer gronden

142

0

142

Bijstandsverlening

-421

0

-421

Bijzondere bijstand

-202

0

-202

Bouwleges

-100

0

-100

BTW-afwikkeling

59

0

59

College van BenW

210

0

210

Concernstaf

-109

0

-109

Cultuur en erfgoedfonds

150

0

150

Cultuurhistorie

53

0

53

Dagelijks onderhoud buitenruimte

168

0

168

Eigen lasten participatie

83

0

83

Grondexploitatie

-1.220

0

-1.220

Impulsregeling Brede School, sport en cultuur

111

0

111

Individuele verstrekkingen Wmo

728

0

728

Infopunt zorg en welzijn

82

0

82

Jeugd- en veiligheid

179

0

179

Kwetsbare burgers

65

0

65

Leerlingenvervoer

97

0

97

Leges publiekszaken

-103

0

-103

Lokale heffingen

333

0

333

Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang

285

0

285

Milieuplannen

54

0

54

Niet-gesprongen explosieven

485

-485

0

OMB

-64

0

-64

Onderwijshuisvesting

-325

0

-325

Organisatie ontwikkelingen

157

-157

0

Parkeren

-123

0

-123

Participatiebudget

591

0

591

Persoonsgerichte aanpak

82

0

82

Promen

89

0

89

Rekenkamer

79

0

79

Rijksveiligheidsgelden

133

0

133

Riolering

317

0

317

Taakmutaties algemene uitkering

594

0

594

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

71

0

71

Verbetering doorstroming verkeer

610

-610

0

Voorziening pensioen wethouders

-833

0

-833

Wijkaanpak

126

0

126

Wijkontwikkeling

993

-993

0

Overig

686

0

686

Totaal verschil t.o.v. 2e begrotingswijziging 2014

5.115

-2.245

2.870

Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 3.616.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.

Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig)

(bedragen * € 1.000)

Tot en met de 2e begrotingswijziging 2014

€ 746

Structureel bij jaarrekening

€ 0

Incidenteel bij jaarrekening

€ 5.115

Lagere aanwending reserves (t.o.v. 2e begrotingswijziging 2014)

- € 2.245

Totaal gerealiseerde resultaat

€ 3.616