Overzicht van baten en lasten

In de onderstaande tabel is de opbouw van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten weergegeven conform de bepalingen in artikel 27 van het BBV. Van elk programma en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten en de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo voor een programma in de kolom "Jaarrekening 2014" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2014 van - € 3.380.000 is derhalve positief.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Primitieve begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Jaarrekening 2014

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

01. Jeugd, onderwijs en veiligheid

Lasten

31.227

30.917

30.645

272

V

Baten

-3.390

-3.641

-4.411

770

V

Saldo

27.838

27.275

26.234

1.042

V

02. Werken en meedoen

Lasten

66.731

68.050

68.754

-704

N

Baten

-39.299

-36.958

-39.195

2.237

V

Saldo

27.432

31.092

29.559

1.533

V

03. Gouda goed op de kaart

Lasten

11.564

11.451

12.078

-628

N

Baten

-1.396

-1.458

-1.553

94

V

Saldo

10.168

9.992

10.526

-533

N

04. RO, bereikbaarheid en parkeren

Lasten

35.440

40.057

27.776

12.282

V

Baten

-25.921

-31.521

-19.459

-12.062

N

Saldo

9.518

8.537

8.317

220

V

05. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

42.788

41.917

41.282

635

V

Baten

-22.196

-22.125

-22.404

278

V

Saldo

20.592

19.792

18.878

913

V

06. Sport en cultuur

Lasten

15.214

15.293

15.131

162

V

Baten

-2.790

-2.740

-2.810

70

V

Saldo

12.424

12.553

12.321

232

V

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

3.579

3.895

3.145

750

V

Baten

-109.393

-111.401

-112.360

959

V

Saldo

-105.814

-107.506

-109.215

1.709

V

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

206.542

211.580

198.811

12.769

V

Baten

-204.384

-209.844

-202.191

-7.653

N

Saldo

2.158

1.736

-3.380

5.115

V

De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen verhogen de baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. In afwijking van voorgaande jaren worden deze toevoegingen en onttrekkingen per programma weergegeven. Zie daartoe de navolgende tabel.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Primitieve begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Jaarrekening 2014

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Toevoeging reserves 01. Jeugd, onderwijs en …

Lasten

0

993

993

0

-

Toevoeging reserves 04. RO, bereikbaarheid en …

Lasten

585

3.708

3.708

0

-

Toevoeging reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

2.950

2.950

2.950

0

-

Totaal toevoeging reserves

Totaal

3.535

7.652

7.652

0

-

Onttrekking reserves 01. Jeugd, onderwijs en …

Baten

-1.236

-1.000

-515

-485

N

Onttrekking reserves 02. Werken en meedoen

Baten

0

-1.908

-1.908

0

-

Onttrekking reserves 03. Gouda goed op de kaart

Baten

0

-53

-53

0

-

Onttrekking reserves 04. RO, bereikbaarheid en …

Baten

-3.593

-6.053

-4.450

-1.603

N

Onttrekking reserves 06. Sport en cultuur

Baten

0

-142

-142

0

-

Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

-877

-977

-820

-157

N

Totaal onttrekking reserves

Totaal

-5.706

-10.134

-7.889

-2.245

N

Totaal mutaties reserves

Saldo

-2.170

-2.482

-237

-2.245

N

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 3.616.000 positief. Dit is € 2.870.000 hoger dan geraamd bij de 2e begrotingswijzing 2014. De verschillen worden in de volgende onderdelen van dit hoofdstuk toegelicht.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Primitieve begroting 2014

Begroting 2014 na 2e wijziging

Jaarrekening 2014

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

2.158

1.736

-3.380

5.115

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-2.170

-2.482

-237

-2.245

N

Gerealiseerd resultaat

-13

-746

-3.616

2.870

V