Incidentele baten en lasten

Als gevolg van de aanpassing van de gemeentewet (artikel 189 en 203) is het zogenaamde 'evenwicht' van de begroting en de jaarrekening gewijzigd in 'structureel en reëel evenwicht'. Hiermee beoogt de wetgever te benadrukken dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om het inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te verbeteren, is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. Voor de jaarrekening is vooral artikel 28 van het BBV relevant. Dit artikel is in lijn gebracht met het gewijzigde artikel 19, waarin onder andere wordt ingegaan op het overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting. Op die wijze wordt geborgd dat in de begroting en in de jaarrekening dezelfde overzichten en informatie is opgenomen.

In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de vergelijkbare tabel in de programmabegroting 2014-2017 zijn genoemd. Daarbij worden de de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen. Aanvullend zijn die lasten en baten opgenomen waarvan het incidentele karakter in de loop van 2014 is komen vast te staan. In de toelichting wordt met name het incidentele karakter van de baten en de lasten beschreven. Voor de toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen wordt verwezen naar hoofdstuk Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014.

Incidentele baten (bedragen * € 1.000)

Programma

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

01 Jeugd, onderwijs en veiligheid

Onderwijsachterstandenbeleid

-2.803

-2.250

04 RO, bereikbaarheid en parkeren

Grondexploitatie

-6.250

-14.427

04 RO, bereikbaarheid en parkeren

Ketenmobiliteit

-3.123

05 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Bijdragen van derden voor projecten openbare ruimte

-171

01 Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Niet gesprongen explosieven

-415

-1.236

04 Reserve bestemmingsplannen

Actualisering bestemmingsplannen

-250

-250

04 Reserve spoorse doorsnijdingen

Spoorse doorsnijdingen

-1.056

-2.460

04 Reserve wijkontwikkeling

Wijkontwikkeling

-346

-882

21 Algemene reserve

Bibliotheek / Buytenerf, opnieuw beschikbaar gestelde budgetten 2014, niet gerealiseerde verkoop vm. panden

-4.163

-202

21 Reserve sociaal domein

WWB

-1.100

21 Reserve organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

-518

-675

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

-20.195

-22.382

Incidentele lasten (bedragen * € 1.000)

Programma

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

01 Jeugd, onderwijs en veiligheid

Onderwijsachterstandenbeleid

2.803

2.250

01 Jeugd, onderwijs en veiligheid

Niet gesprongen explosieven

315

1.236

01 Jeugd, onderwijs en veiligheid

Rijksveiligheidsgelden

324

428

01 Jeugd, onderwijs en veiligheid

Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

100

02 Werken en meedoen

Investeringsbudget Wmo

182

182

02 Werken en meedoen

Bijdrage Promen

88

130

02 Werken en meedoen

WWB

1.100

02 Werken en meedoen

Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

808

03 Gouda goed op de kaart

Stadsmarketing

100

100

03 Gouda goed op de kaart

Voorziening pensioenen (voormalig) wethouders

833

03 Gouda goed op de kaart

Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

53

04 RO, bereikbaarheid en parkeren

Grondexploitatie

7.386

14.427

04 RO, bereikbaarheid en parkeren

OMB verhoging voorziening

64

04 RO, bereikbaarheid en parkeren

Spoorse doorsnijdingen

1.056

2.460

04 RO, bereikbaarheid en parkeren

Wijkontwikkeling

346

882

05 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Bijdragen van derden voor projecten openbare ruimte

171

06 Cultuur en sport

Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

142

21 Algemene dekkingsmiddelen

Organisatieontwikkeling

518

675

21 Algemene dekkingsmiddelen

Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

100

01 Reserve NGE

Niet gesprongen explosieven

993

04 Reserve Ketenmobiliteit

Ketenmobiliteit

3.123

21 Algemene reserve

Dotatie weerstandsvermogen

1.750

1.750

21 Algemene reserve

Bibliotheek / Buytenerf

585

585

21 Reserve organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

1.200

1.200

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

24.140

26.305

Totalen van Incidentele baten en lasten

(bedragen * € 1.000)

Werkelijk

Geraamd

Totaal incidentele baten

-20.195

-22.382

Totaal incidentele lasten

24.140

26.305

TOTAAL

3.945

3.923

Toelichting op de tabel

Programma 1 – Onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden kent een incidenteel karakter hetgeen de opname in dit overzicht verklaart. Lasten en baten zijn even hoog waardoor het saldo nihil is.

Programma 1 en reserves – Niet gesprongen explosieven (NGE)

Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven is incidenteel van aard en wordt gedekt vanuit de gelijknamige reserve. Bij de 2e begrotingswijziging 2014 is € 100.000 vanuit de reserve vrijgevallen. In de loop van 2014 is eenmalig € 993.000 toegevoegd aan de reserve NGE.

Programma 1 – Rijksveiligheidsgelden

In 2014 was € 428.000 beschikbaar uit de rijksveiligheidsgelden. Deze middelen zijn incidenteel beschikbaar gekomen binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De besteding in 2014 van € 324.000 heeft daarmee ook een incidenteel karakter.

Programma 1 en reserves - Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

Bij de 1e begrotingswijziging 2014 is vanuit de algemene reserve € 100.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 2 – Investeringsbudget Wmo

Het incidenteel beschikbare budget van € 182.000 is besteed conform de begroting.

Programma 2 - Bijdrage Promen

Deze incidenteel aanvullende bijdrage aan Promen is in de loop van 2014 lager uitgekomen dan aanvankelijk geraamd.

Programma 2 en reserves - WWB

Voor het geraamde incidentele tekort op het BUIG-budget is de reserve sociaal domein als dekkingsmiddel ingezet.

Programma 2 en reserves - Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

Bij de 1e begrotingswijziging 2014 is vanuit de algemene reserve € 808.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 3 – Stadsmarketing

Conform begroting zijn de incidentele lasten voor stadsmarketing uitgekomen op € 100.000.

Programma 3 – Voorziening pensioenen (voormalig) wethouders

De meest recente actuariële berekeningen leiden tot een incidentele aanvullende storting van € 833.000 in de voorziening.

Programma 3 en reserves - Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

Bij de 1e begrotingswijziging 2014 is vanuit de algemene reserve € 53.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 4 – Grondexploitatie

Het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) wordt jaarlijks opgesteld. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van de grondexploitaties per 31 december van het afgelopen begrotingsjaar. Binnen het MPG wordt voor projecten met een verwacht nadelig saldo een voorziening getroffen ten laste van de algemene middelen. In 2014 is voor het complex Spoorzone een extra voorziening gevormd van € 1.220.000. Een verwacht voordelig saldo wordt bij de afsluiting van het project verrekend met de algemene middelen. Alle verrekeningen hebben een incidenteel karakter.

Programma 4 en reserves - ketenmobiliteit

In 2014 is een eenmalige uitkering ontvangen van de provincie Zuid-Holland op basis van de overeenkomst HOV-Net Zuid Holland Noord. Het bedrag is gestort in de nieuw gevormde reserve ketenmobiliteit.

Programma 4 - OMB

Op basis van de jaarrekening 2014 van de Ontwikkelings Maatschappij Binnenstad (OMB) is de verliesvoorziening voor deelname in de OMB met € 64.000 verhoogd.

Programma 4 en reserves – Spoorse doorsnijdingen

In de loop van het jaar worden de verwachte uitgaven aangepast aan de actuele situatie. Daardoor is in 2014 minder uitgegeven dan primitief geraamd. Die houdt ook in dat er navenant minder aan de reserve wordt onttrokken.

Programma 4 en reserves – Wijkontwikkeling

In de loop van het jaar worden de verwachte uitgaven aangepast aan de actuele situatie. Daardoor is in 2014 minder uitgegeven dan primitief geraamd. Die houdt ook in dat er navenant minder aan de reserve wordt onttrokken.

Programma 4 - reserve bestemmingsplannen

Conform begrotings is in 2014 eenmalig € 250.000 aan de reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen onttrokken.

Programma 5 - Bijdragen van derden projecten openbare ruimte

De incidentele bijdragen van derden worden aangewend om (op termijn) projecten in de openbare ruimte uit te voeren.

Programma 6 en reserves - Opnieuw beschikbaar gestelde budgetten

Bij de 1e begrotingswijziging 2014 is vanuit de algemene reserve € 142.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of werkzaamheden met een incidenteel karakter.

Programma 21 - Algemene dekkingsmiddelen en reserves

De reserve organisatieontwikkeling wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen.

Programma 21 - Algemene reserve

Conform begroting is in 2014 eenmalig € 1.750.000 aan de algemene reserve toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen. In de 2e begrotingswijziging 2014 is eenmalig € 2.758.000 aan de algemene reserve onttrokken als gevolg van de verwachting dat de voormalige panden van de bibliotheek en Kunstpunt Gouda niet worden verkocht in 2014.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Met ingang van 2014 is sprake van een structurele onttrekking aan de reserve parkeren. Gerealiseerd is een onttrekking van € 40.000 terwijl deze niet was geraamd in de primitieve begroting. Ter dekking van de kosten van de uitbreiding parkeergelegenheid Klein Amerika is een onttrekking aan de reserve noodzakelijk gebleken.

Toevingen aan reserves met een structureel karakter hebben zich in 2014 niet voorgedaan.