Inleiding

Het overzicht van baten en lasten vormt samen met de balans en de SiSa-bijlage de jaarrekening 2014. Het overzicht van baten en lasten biedt inzicht in het financiële eindresultaat 2014 met een analyse en toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging. De financiële positie van de gemeente bij de aanvang en het einde van het verslagjaar kan uit de balans worden afgelezen. In de SiSa-bijlage wordt verantwoording afgelegd over de zogenaamde specifieke uitkeringen.

De grondslag voor deze jaarrekening als onderdeel van de jaarstukken ligt in hoofdstuk IV, artikel 24 tot en met 58a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Overigens zijn enkele recente wijzigingsbesluiten nu voor het eerst verplicht toegepast in deze jaarrekening over 2014. De wijzigingen hebben invloed op de benaming van onder andere de balansposten, de rubricering van diverse balansposten en de diepgang van de toelichting op onder andere de verbonden partijen. Zo nodig worden deze wijzigingen nog afzonderlijk toegelicht.

Benadrukt wordt dat alle vergelijkingen, voor zover niet anders gemeld, worden gemaakt met de begroting na de 2e wijziging.