Introductie

Inleiding

Met de jaarstukken 2014 van de gemeente Gouda legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de besteding van middelen in 2014. Kenmerkend voor deze jaarstukken is dat de opbouw, indeling en rapportagestructuur zijn gebaseerd op het coalitieakkoord 2010-2014. In de loop van 2014 is de samenstelling van de raad en het college gewijzigd na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft onder andere geleid tot een programmabegroting 2015-2018 'nieuwe stijl', die in de komende jaren nog verder zal worden doorontwikkeld.

Opbouw

Conform wettelijke voorschriften is de opbouw van de jaarstukken analoog aan die van de programmabegroting. Dit komt de vergelijkbaarheid tussen beide documenten ten goede.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (beleidsevaluatie, programma's, paragrafen, Staat van de Gemeente), de jaarrekening en bijbehorende controleverklaring, het voorgestelde raadsbesluit en de bijlagen.

Beleidsevaluatie

Het jaarverslag start met de beleidsevaluatie, waarin de belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van 2014 zijn weergegeven.

Programma's

Na de beleidsevaluatie volgt de programmaverantwoording van de inhoudelijke programma's en van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De verantwoording vindt plaats aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma’s en behandelen de onderwerpen waaraan politieke of financiële risico’s verbonden zijn.

Staat van de Gemeente

Als gevolg van de in 2013 met de provincie Zuid-Holland overeengekomen bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht is in deze jaarstukken ook weer de Staat van de Gemeente opgenomen. Met deze staat legt het college horizontaal verantwoording af aan de raad met betrekking tot de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van de domeinen waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft. Een en ander vloeit voort uit de Wet revitalisering generiek toezicht die op 1 oktober 2012 in werking is getreden.

Jaarrekening

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2014 en bestaat uit het zogenaamde overzicht van baten en lasten en de balans. Ook het overzicht 'single information single audit' maakt deel uit van de jaarrekening.

Controleverklaring
De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole, hetgeen uitmondt in een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.

Besluit en bijlagen

De jaarstukken worden gecompleteerd met het voorgestelde raadsbesluit en enkele bijlagen.

Weergave van bedragen

In de financiële tabellen worden de bedragen zo veel mogelijk in duizenden euro's weergegeven. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen die niet worden weggewerkt indien deze € 1 bedragen. In de toelichting op de financiële tabellen en in de overige teksten is omwille van de leesbaarheid gekozen voor een weergave in enkele euro's.

Incidenteel hebben min-tekens binnen financiële tabellen verschillende betekenissen. In voorkomende gevallen zijn deze zo goed mogelijk toegelicht.