Stedelijke vernieuwing

Tot 2010 verliep de verantwoording over het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) via de Single information Single audit (SiSa)-bijlage. De afspraken over de verantwoording zijn nu opgenomen in twee bestuursovereenkomsten met de provincie.

Voor het verkrijgen van een ISV in het derde investeringstijdvak (2010-2014) hebben het college van gedeputeerde staten (GS) van Zuid-Holland en het college van burgemeester en wethouders (B en W) van Gouda op 9 en 16 december 2010 een bestuursovereenkomst voor de onderdelen wonen, geluid en bodem-nazorg ondertekend. Daarnaast hebben GS en B en W op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomst voor het onderdeel bodem-spoedeisende locaties ondertekend. Deze overeenkomsten zijn tevens de gemeentelijke aanvragen tot verlening van investeringsbudget. In de bestuursovereenkomsten zijn de (inspanningsverplichtende) afspraken vastgelegd waarover B en W jaarlijks verantwoording afleggen. Het betreft afspraken over zowel de oude investeringstijdvakken 2000-2004 en 2005-2009 als het nieuwe investeringstijdvak 2010-2014.

In overeenstemming met de Verordening ISV Zuid-Holland 2010-2014 leggen B en W jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af aan de gemeenteraad. De provincie ontvangt vóór 15 juli na afloop van het begrotingsjaar de jaarrekening van de gemeente. Door het opnemen van een paragraaf stedelijke vernieuwing is de verantwoording over het ISV zichtbaar. In de jaarrekening 2010 is voor het eerst op deze wijze verantwoording afgelegd. Na ontvangst van het vaststellinsgbesluit ISV-3 zullen B en W het restantbudget voor (concrete) stedelijke vernieuwingsactiviteiten inzetten.

Hierna volgt beknopt de stand van zaken rond de (inspanningsverplichtende) afspraken en financiën over (2010-2013) en 2014.

Afspraken bestuursovereenkomst ISV-3 wonen, geluid en nazorg

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad

Realiseren van ten minste de helft van de herstructureringsopgave 2010-2019

Inhoudelijke afspraak 1

(Her)inrichten van de openbare ruimte gekoppeld aan de woningbouw in de wijkontwikkelingsgebieden en invloedsfeer van Stedenbaan met als spin off een bruto productie van circa 530 woningen door het vervangen van circa 100 woningen en het uitbreiden met circa 430 woningen.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: bruto productie is gehaald maar netto productie niet. De bruto productie die aan deze afspraak is te koppelen, bedraagt 590 nieuwbouwbouwwoningen in de periode 2012-2014. Hiervan zijn er 437 ter vervanging van gesloopte bestaande woningen en 153 woningen ter uitbreiding van de woningvoorraad.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Voor de verantwoording komen opgeleverde nieuwbouwwoningen in de periode 2010-2014 eerst ten goede aan nakoming inspanningsverplichtingen ISV-1 en ISV-2 en daarna pas ten goede aan inspanningsverplichtingen ISV-3.

In de periode 2010-2014 bedroeg de bruto productie in totaal 945 nieuwbouwwoningen. Daarvan waren er 437 ter vervanging van bestaande woningen en 508 woningen ter uitbreiding van de voorraad. In de wijkontwikkelingsgebieden Korte Akkeren en Gouda-Oost ging het om 185 woningen. 893 woningen lagen binnen invloedsfeer Stedenbaan. Van de 508 woningen ter uitbreiding zijn er 355 woningen toe te rekenen aan ISV-2. Voor ISV-3 resteren dan 153 woningen ter uitbreiding. De 437 woningen ter vervanging zijn allemaal toe te rekenen aan ISV-3.

Ondanks de stagnatie op de woningmarkt, mede veroorzaakt door kredietcrisis en recessies, maar mede dankzij rijksstimuleringsregeling, achtervang/overname door woningcorporaties en ontwikkelaars en aanpassing van programma's zijn diverse woningbouwprojecten in deze periode uitgevoerd, in aanbouw of voorbereiding. Het gaat om woningbouwprojecten zowel in de wijkontwikkelingsgebieden als in gebieden binnen de invloedssfeer van (potentiële) Stedenbaanstations.

De bruto productie is gehaald, maar er zijn meer woningen gesloopt dan voorzien bij het maken van de afspraken. Het aantal gesloopte woningen ligt circa vier keer hoger dan de aanname van destijds. Dit komt voor een belangrijk deel door de (destijds) gangbare correctie op planuitval - en vertraging in woningbouwprogrammering die is toegepast bij de berekening van de aantallen nieuwbouw en sloop voor deze afspraken. In werkelijkheid zijn een groot deel van deze plannen, ook de sloopplannen, volledig uitgevoerd. De nieuwbouw op die locaties volgt vaak pas na dit tijdvak. Sloop in een tijdvak gaat altijd rekenkundig ten koste van uitbreiding in dat tijdvak. Een groot aantal gesloopte woningen dat nog niet daadwerkelijk op dezelfde locatie is vervangen, is verrekend metwoningproductie op andere locaties. De komende jaren zal bij de nu voorziene sloop dit worden hersteld door de nu voorziene nieuwbouw op deze en andere locaties.

In Korte Akkeren zijn twee projecten waaraan middelen uit ISV-3 zijn toebedeeld voor de herinrichting openbare ruimte: Erasmusstraat-Veerstraat e.o. en Walvisstraat-Herenstraat e.o. De nieuwe woningen en de openbare ruimte aan de Erasmustraat zijn inmiddels opgeleverd. De nieuwbouw (woningen met buurtcentrum en sportzaal) aan de Herenstraat start in 2015. Verder zijn in dit gebied de (laatste) woningen van de projecten Westerkade-Snoystraat, Koningin Wilhelminaweg en Margrietplein e.o. inclusief heringerichte openbare ruimte opgeleverd. De uitvoering van de laatste fasen van het project Wachtelstraat loopt nog. In Gouda-Oost zijn de woningen inclusief heringerichte openbare ruimte aan het Wilsonplein en het Olympiadeplein opgeleverd. Verder zijn eind 2014 in dit gebied de projecten Zuidelijk Stempel West, Zuidelijk Stempel West-Oost en De Springers waarvan herinrichting openbare ruimte onderdeel is, in de voorbereidingfase beland. De bestaande woningen in het Zuidelijk Stempel West en West-Oost zijn inmiddels gesloopt. Begin juli 2013 is de realisatieovereenkomst met de woningcorporatie getekend en het bouwrijp maken van deze locaties is gestart. In 2015 start de nieuwbouw.

In het (overige) gebied invloedssfeer Stedenbaan zijn onder andere de woningbouwprojecten Bolwerk, Riddervelden, Jan Verswollezone, Driestarlocatie, Houtmansgracht, Rozendaal 8-28 en Dijkgraef naast diverse kleine woningbouwprojecten in de binnenstad geheel of gedeeltelijk gereedgekomen. Bij een aantal van deze projecten is ook sprake van herinrichting openbare ruimte. Eind 2014 waren er 104 woningen in aanbouw waarvan het merendeel in het (overige) gebied invloedssfeer Stedenbaan.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja. Uitgaande van de woningbouwprogramma- en planning zoals begin 2015 bekend, wordt de prestatie naar verwachting volledig gerealiseerd in 2016. Het tempo waarin deze prestatie geleverd kan worden, hangt vooral samen met de mate van herstel op de woningmarkt.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad

De herstructureringsopgave benutten om de tekorten aan gewenste woonmilieus te verkleinen

Inhoudelijke afspraak 2

(Her)inrichten van de openbare ruimte gekoppeld aan woningbouw in de wijkontwikkelingsgebieden en invloedsfeer van Stedenbaan met als spin off circa 270 nieuwbouwwoningen in centrum-stedelijk woonmilieu en circa 220 nieuwbouwwoningen in groenstedelijk woonmilieu.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: het aantal nieuwbouwwoningen in groenstedelijk woonmilieu is achtergebleven. In 2012-2014 zijn van de 590 nieuwbouwwoningen uit afspraak 1 290 in (beoogd) centrum-stedelijk woonmilieu, waarvan 8 in de wijkontwikkelingsgebieden, en 158 in (beoogd) groenstedelijk woonmilieu, alle buiten de wijkontwikkelingsgebieden, gerealiseerd. Alle nieuwbouwwoningen in centrum-stedelijke en groenstedelijke woonmilieus liggen binnen invloedssfeer Stedenbaan.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Voor de verantwoording komen opgeleverde nieuwbouwwoningen in de periode 2010-2014 eerst ten goede aan nakoming inspanningsverplichtingen ISV-1 en ISV-2 en vervolgens aan inspanningsverplichtingen ISV-3.

Van de 945 nieuwbouwwoningen in 2010-2014 uit afspraak 1 zijn er 365 woningen in (beoogd) centrum-stedelijk en 341 woningen in groenstedelijke woonmilieu gerealiseerd. Bij de 355 woningen die aan ISV-2 zijn toegerekend, gaat het om 75 woningen in centrum-stedelijk en 183 woningen in groenstedelijke woonmilieu. Voor ISV-3 resteren daarna 290 woningen in centrum-stedelijk en 158 woningen in groenstedelijk woonmilieu. De overige woningen zijn in andere stedelijke woonmilieus gebouwd.

De meeste woningen die in een (beoogd) centrum-stedelijk en of groenstedelijk woonmilieu zijn opgeleverd, liggen buiten de wijkontwikkelingsgebieden maar binnen het (overige) gebied invloedssfeer van Stedenbaan. Bij het woningbouwproject Erasmustraat in de Korte Akkeren gaat het om een (beoogd) centrumstedelijk woonmilieu net als bij de woningbouwprojecten Bolwerk, Riddervelden, Jan Verswollezone, Houtmansgracht, Rozendaal 8-28 en diverse kleine woningbouwprojecten in de binnenstad. Bij de woningbouwprojecten Driestarlocatie en Dijkgraef gaat het om groenstedelijke woonmilieus.

Het achterblijven van het aantal nieuwbouwwoningen in een groenstedelijk woonmilieu heeft hoofdzakelijk te maken met de ontwikkeling van Middenwillens.Voor Middenwillens is in 2008 de bestemmingsplanprocedure afgerond en zijn in 2009 de woningen in verkoop gebracht. Tegenvallende verkoopresultaten leidden tot overleg en onderhandelingen met de ontwikkelaar over planaanpassingen. Medio 2011 was hierover overeenstemming met een nieuwe vaststellingsovereenkomst als resultaat. Er is een mix van maatregelen overeengekomen. De ontwikkelaar zal nu de helft van het plangebied voor zijn rekening nemen en de gemeente zal de andere helft later opnieuw aan marktpartijen aanbieden. Ook het programma voor de locatie is aangepast. In het derde kwartaal van 2012 startte de verkoopcampagne opnieuw. De ontwikkelaar treedt voor een deel van de onverkochte woningen als belegger en verhuurder op. In juli 2013 besloot de ontwikkelaar de verkoop op te schorten omdat er onvoldoende belangstelling was en onderzocht de mogelijkheden van een nieuwe planherziening. In 2014 is uiteindelijke de bouw van de eerste 29 woningen gestart.

Zie verder verklaring bij afspraak 1.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja. Uitgaande van de woningbouwprogramma- en planning zoals begin 2015 bekend, wordt de prestatie naar verwachting volledig gerealiseerd in 2016. Het tempo waarin deze prestatie geleverd kan worden, hangt vooral samen met de mate van herstel op de woningmarkt.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad

Bevorderen dat per regio 30% van de woningbouw in de sociale sector wordt gebouwd

Inhoudelijke afspraak 3

(Her)inrichten van openbare ruimte gekoppeld aan de woningbouw in de wijkontwikkelingsgebieden en de invloedsfeer van Stedenbaan met als spin off circa 70 nieuwbouwwoningen in sociale woningbouwsector.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Van de 590 nieuwbouwwoningen in 2012-2014 uit afspraak 1 zijn 288 in de sociale bouwsector gerealiseerd. Hiervan liggen er 97 in de wijkontwikkelingsgebieden en 270 binnen invloedsfeer van Stedenbaan. Binnen de wijkontwikkelingsgebieden betreft de projecten Westerkade-Snoystraat, Olympiadeplein, Erasmustraat en Koningin Wilhelminaweg. Binnen het (overige) gebied invloedssfeer Stedenbaan gaat het om de projecten Driestarlocatie, Bolwerk, Houtmansgracht, Speldenmakersteeg en Vest.

Zie verder verklaring bij afspraak 1.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad

Bevorderen dat per regio 30% van de woningbouw in de sociale sector wordt gebouwd

Inhoudelijke afspraak 4

De gemeente zal bevorderen dat een regionale woonvisie Midden-Holland wordt opgesteld waarin afspraken over het regionale, subregionale en/of gemeentelijke aandeel in de sociale sector zijn opgenomen.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Op 8 oktober 2010 is tijdens een regionale bijeenkomst de opstelling van een woonagenda afgesproken. Medio december 2011 is de eerste fase, verkenning Regionale Agenda Wonen, afgerond. Eind december 2012 was de Regionale Agenda Wonen in concept gereed en op 3 juli 2013 is deze vastgesteld. Sociale woningbouw heeft de regio destijds als een lokale opgave beschouwd in tegenstelling tot de huisvesting van middeninkomens. In de eerste helft van 2014 is de eerste fase van de doorontwikkelingvan de Regionale Agenda Wonen tot een regionale woonvisie afgerond.

Dit heeft in 2014 geleid tot een door de provincie (tot 1 juli 2015) aanvaard regionaal woningbouwkader. Na het zomerreces 2014 is gestart met tweede fase van de doorontwikkeling en een actualisering van het regionale woningbouwkader. De gemeente levert hiervoor bestuurlijke inzet en (extra) ambtelijke capaciteit. Voor de uiteindelijke totstandkoming en inhoud is ook de medewerking van de andere gemeenten in de regio nodig.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad

Bevorderen dat per regio 30% van de woningbouw in de sociale sector wordt gebouwd

Inhoudelijke afspraak 5

De gemeente zal een monitor woonvisie opstellen waarin het aandeel woningbouw in de sociale sector wordt gevolgd.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. De Monitor Woonvisie 2010 is op 14 juni 2011 vastgesteld door college van B en W en daarna ter informatie aan de raad aangeboden. Hierin is ook aandacht voor sociale woningbouw. In 2011-2012 heeft de gemeente met een lokale uitvergroting deelgenomen aan Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2012. In 2013 zijn de uitkomsten daarvan binnengekomen. Eind mei 2013 is een extern bureau ingeschakeld voor het vervaardigen van een kernpublicatie over de uitkomsten van WoON 2012, een woningmarktverkenning en een prognose wonen met zorg. Deze producten zijn input voor een nieuwe lokale Woonvisie. Eind november 2014  hebben B en W een startnotitie voor een nieuwe lokale woonvisie voorgelegd aan de raad. Daarin stelt het college voor om het behouden en benutten van de sociale huursector als een van de uit te werken opgaven te benoemen. De raad behandelt deze startnotitie in januari 2015.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad

Bevorderen dat de provinciale ambitie wordt gehaald om 80% van de opgave binnen bestaand stads- of dorpsgebied (BSD 2010) te realiseren

Inhoudelijke afspraak 6

(Her)inrichten van de openbare ruimte gekoppeld aan de woningbouw in de wijkontwikkelingsgebieden en invloedsfeer van Stedenbaan met als spin off circa 530 woningen bruto binnen BSD 2010.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Alle 590 nieuwbouwwoningen in 2012-2014 uit afspraak 1 liggen binnen BSD 2010.

Zie verder verklaring bij afspraak 1.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad

Bevorderen dat de provinciale ambitie wordt gehaald om 80% van de opgave binnen bestaand stads- of dorpsgebied (BSD 2010) te realiseren

Inhoudelijke afspraak 7

De gemeente bevordert dat van de woningproductie in de periode 2010-2014, als rekening wordt gehouden met woningproductie in de Zuidplaspolder (Westergouwe), ongeveer 50% binnen BSD 2010 wordt gerealiseerd. Als de woningbouwproductie in de Zuidplaspolder (Westergouwe) buiten beschouwing wordt gelaten, gaat het om minimaal 80% binnen BSD 2010.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: als rekening gehouden wordt met woningproductie in Westergouwe dan is 100% binnen BSD 2010 gerealiseerd in plaats van ongeveer 50%. Als de woningproductie in Westergouwe buiten beschouwing blijft, is ook 100% binnen BSD 2010 gerealiseerd. Alleen dit laatste past binnen de afgesproken inspanningsverplichting van minimaal 80%, maar beide uitkomsten dragen bij aan de provinciale ambitie om 80% binnen BSD 2010 te realiseren in de periode 2010-2014.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Het eerste deel van de inspanningsverplichting hangt nadrukkelijk samen met ontwikkeling van de locatie Westergouwe (fase I). Er is nog geen woningproductie in Westergouwe gerealiseerd. De planologische status van Westergouwe was uiteindelijk in pas 2011 onherroepelijk met de uitspraak van de Raad van State. In 2013 is met de voorbelasting van het gebied gestart. Het eerste deelgebied is december 2014 op hoogte opgeleverd, waarna het bouwrijp maken start. De actuele planning gaat uit van een start bouw in 2015 en oplevering van de eerste woningen in 2016. De verkoop van de eerste woningen start eind januari 2015. Dit betekent dat Westergouwe geen invloed kon hebben op het aandeel BSD 2010 omdat daar nog geen sprake was van woningproductie.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, vanaf 2016 is er jaarlijks ook woningproductie in Westergouwe te verwachten. (Opgelet. De systematiek rond aanwijzing BSD is inmiddels gewijzigd in het provinciale beleid. Het plandeel waarom het gaat (fase I), is inmiddels formeel BSD 2014 of wordt dat binnenkort.)

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

Ja, er is een hoger aandeel binnen BSD 2010 gerealiseerd. Dit draagt bij aan de provinciale ambitie van minimaal 80% BSD 2010.

Bevorderen van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving

Het uitvoeren van het verstedelijkingsprogramma (wonen, kantoren en voorzieningen) rondom de stedenbaanstations

Inhoudelijke afspraak 8

Een deel van de onder afspraak 1 genoemde circa 430 woningen worden op de Stedenbaanlocaties in de wijkontwikkelingsgebieden Korte Akkeren en Gouda-Oost en op overige Stedenbaanlocaties gerealiseerd. Het realiseren van de in de overeengekomen Stedenbaanambitie 2010-2019 opgenomen vierkante meters kantoren en voorzieningen is geen onderdeel van deze bestuursovereenkomst.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: 91% van de onder afspraak 1 genoemde 590 nieuwbouwwoningen in 2012-2014 waaronder alle 153 woningen ter uitbreiding, zijn binnen invloedssfeer Stedenbaan gerealiseerd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

De voorraaduitbreiding is lager uitgevallen dan de afgesproken inspanningsverplichting van 430 woningen, maar alle 153 woningen die voor ISV-3 als uitbreiding zijn te oormerken, zijn wel binnen invloedssfeer Stedenbaan gerealiseerd.

Zie verder verklaring bij afspraak 1.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja. Uitgaande van de woningbouwprogramma- en planning zoals begin 2015 bekend, wordt de prestatie naar verwachting volledig gerealiseerd in 2016. Het tempo waarin deze prestatie geleverd kan worden, hangt vooral samen met de mate van herstel op de woningmarkt.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving

Het behouden en versterken van cultuurhistorische waarden en culturele en toeristische voorzieningen

Inhoudelijke afspraak 9

De gemeente bevordert dat minimaal 7% van de 822 gemeentelijke monumenten wordt gerestaureerd.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. 118 restauratiesubsidies zijn toegekend in 2010-2014 (14% van 822)

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving

Het behouden en versterken van cultuurhistorische waarden en culturele en toeristische voorzieningen

Inhoudelijke afspraak 10

De gemeente bevordert de verbetering van de esthetische kwaliteit van 15 winkelpuien esthetisch in het kernwinkelgebied.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Negentien winkelpuien zijn esthetisch verbeterd in 2010-2014.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving

Het behouden en versterken van cultuurhistorische waarden en culturele en toeristische voorzieningen

Inhoudelijke afspraak 11

De gemeente voert fysieke ingrepen uit in ‘groene’ gemeentelijk monument Van Bergen IJzendoornpark.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: de uitvoering van het projectloopt nog. In eerste instantie is een cultuurhistorische analyse opgesteld. In vervolg hierop is in tweede helft 2011 een toekomst- en beheervisie door vierdejaarsstudenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein opgesteld. In eerste helft 2012 is op basis van de toekomst- en beheervisie van studenten vervolgens een gemeentelijke toekomst- en beheervisie opgesteld en in tweede helft 2012 een plan met maatregelen opgesteld. De eerste fase van de uitvoering van concrete aanpassingen in het park is eind 2012 gestart en in maart 2013 afgerond. Medio 2013 is de voorbereiding van de tweede fase begonnen. De uitvoering van de tweede fase is vertraagd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

De werkzaamheden in de tweede fase zouden april 2014 worden afgerond met een project van het Wellantcollege. Dit laatste onderdeel, uit te voeren door leerlingen van het Wellantcollege, kon niet eerder in hun lesrooster worden ingepland dan voorjaar 2015.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, in 2015

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving

Het ontwikkelen en uitbouwen van het groenblauwe netwerk in het stedelijke netwerk

Inhoudelijke afspraak 12

In het kader van het verbeteren van de relatie tussen de stad en het ommeland verbetert de gemeente de groenblauwe verbinding tussen het Groenhovenpark en het buitengebied.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee. Heroriëntatie op Groenhovenpark in 2010 gestart; in 2011 voor herinrichting van het sportgedeelte plan gemaakt; vanwege beperkte interne capaciteit startte planvorming voor verbetering van groene inrichting pas in 2013. Door noodzakelijk bezuinigingen is oorspronkelijke idee voor verbetering van groene (her)inrichting van de baan. In 2014 is nog nagegaan of met een aangepast plan de afspraak toch na te komen is, maar dit bleek niet het geval.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Onvoldoende budget, ook met bijdrage uit het ISV, en capaciteit beschikbaar voor uitvoering project.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Nee.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

Op het Sluiseiland, een stedelijk gebied op de overgang naar de groenblauwe omgeving, is in 2014 een sterk verbeterd en gescheiden fiets- en voetpad aangelegd als aantrekkelijke verbinding vanuit de stad naar onder andere Westergouwe en het Polderpark Oostpolder. Dit polderpark zelf is in 2013 opgeleverd als wandel-, fiets- en recreatiegebied voor de stad.

Daarnaast is in het gebied Stolwijkersluis, op de overgang van het stedelijke gebied naar de groenblauwe omgeving, in 2014 een fietspad aangelegd als extra en aantrekkelijke verbinding vanuit de stad de Krimpenerwaard (Groene Hart) in.

Bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving

Kwaliteitsaspecten vroegtijdig, evenwichtig en met een zekere ambitie in het ruimtelijke planproces inbrengen

Inhoudelijke afspraak 13

De gemeente stimuleert van toekomstgericht bouwen bij binnenstedelijke ruimtelijke plannen met als doel dat bij minimaal 2 woningbouwprojecten GPR-Gebouw wordt toegepast, bij minimaal 1 project DPL of GPR-Stedebouw en bij minimaal 2 woningbouwprojecten Woonkeur met pluspakket veiligheid.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: toepassing GPR-Gebouw en Woonkeur met pluspakket veiligheid wel maar DPL/GPR-Gebouw niet. De gemeente heeft een stimuleringsregeling toekomstgericht bouwen in het leven geroepen. De Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011 waarin deze stimuleringsregeling is opgenomen, is op 7 juli 2011 in werking getreden. Er zijn geen subsidieaanvragen in 2011-2014 ingediend. De praktijk is dat grote bouwpartijen niet langer afhankelijk zijn van de gemeente om een licentie voor GPR-Gebouw te verkrijgen. Ook woningcorporaties passen bij het ontwerpen van nieuwbouw in beginsel GPR-Gebouw toe. Zo zijn de volgende zes binnenstedelijke projecten die in de periode 2010-2014 zijn opgeleverd, in ieder geval ontworpen met GPR-Gebouw: Gouds Magnifiek, Bolwerk, Catshoven, Thijssestaete, Rode Dorp en Margrietplein. Daarnaast is zeker één binnenstedelijke project ontworpen met GRP-Gebouw maar nog niet uitgevoerd: Drie Notenboomen.

Er zijn in de periode 2010-2014 geen binnenstedelijke projecten met DPL/ GPR-Stedenbouw gebouwd.

Alle nieuwbouwprojecten van woningcorporaties zijn in de periode 2010-2014 (gedeeltelijk) gebouwd volgens de eisen van Woonkeur met pluspakket veiligheid, maar er zijn geen certificaten aangevraagd. Het betreft (delen van) de woningprojecten Winkelcentrum Bloemendaal, Thijssestaete, Rode Dorp, Wilsonplein, Westerkade-Snoystraat, Bolwerk, Margrietplein, Olympiadeplein, Koningin Wilhelminaweg en Driestarlocatie.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

De schaal van de binnenstedelijke projecten is tot nu toe te gering om DPL/GPR-Stedebouw (meer dan 200 woningen) toe te passen. Hierin zal het komende jaren geen verandering komen. Dit staat zelfs los van de noodzakelijk fasering en dosering van projecten vanwege woningmarktomstandigheden.

Woningcorporaties vragen vanwege onder meer administratieve lasten en 'levensduur' meestal geen certificaat voor Woonkeur met pluspakket veiligheid aan.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Nee.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

Het enige project met een geschikte schaal voor DPL is het uitleggebied Westergouwe. Daar is dit dan ook toegepast.

Verder brengt de gemeente bij elk project toekomstgericht bouwen onder de aandacht en maakt waar mogelijk afspraken hierover. Ook de prestatieafspraken 2010-2014 met de woningcorporaties bevatten inspanningsverplichtende afspraken over toekomstgericht bouwen.

Bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving

Bevorderen dat het aantal nog niet aangepakte woningen op de zogenoemde A-lijst met de helft vermindert

Inhoudelijke afspraak 14

De gemeente zal van de twintig woningen op de A-lijst (exclusief de doorloop van het twee investeringstijdvak stedelijke vernieuwing) 10 woningen laten saneren.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: exclusief de doorloop van ISV-2 (twee woningen) zijn acht woningen gesaneerd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Per 31 december 2009 telde de A-lijst van Gouda twintig woningen met een status 'nog niet afgehandeld'. Van deze twintig woningen waren er twee wel in behandeling in een toen nog lopend ISV-2 geluidsaneringsproject. Formeel waren ze op 31 decembver 2009 echter nog niet afgehandeld (voorzieningen moesten nog worden aangebracht). Abusievelijk is de inspanningsverplichtende afspraak gebaseerd op deze formele stand eind 2009, terwijl dat de helft van achttien in plaats van twintig woningen had moeten zijn.

Medio 2010 zijn deze twee woningen aan de Blekersingel uit het ISV-2 geluidsaneringsproject voor geluid gesaneerd. Dit bracht de A-lijst voor 2010-2014 feitelijk op achttien woningen. Om deze lijst voor ISV-3 met de helft te verminderen gaat het dan om negen woningen.

De saneringen van vijf woningen aan de Punt en Vest heeft de Omgevingsdienst (voorheen milieudienst) Midden-Holland in 2013 opgepakt. Nadat er een projectplan is opgesteld en een offerte is aangevraagd, is het project medio 2013 in uitvoering genomen. Bij drie woningen (tegenwoordig samengevoegd tot één woning) bleken al maatregelen vanwege industrielawaai te zijn genomen. Bij een woning weigerde de eigenaar deelname. Bewoners hebben het besluit op 16 december 2013 toegestuurd gekregen. Deze vier woningen zijn inmiddels van de A-lijst afgevoerd. De vijfde woning is eind 2014 nog in behandeling.

De overige dertien woningen op de A-lijst bevinden zich aan de Spoortstraat en omgeving. De sanering van deze woningen hangt samen met de ruimtelijke ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied. Vier woningen zouden volgens de herontwikkelingsplannen blijven staan, maar de uitgangspunten voor de sanering waren tot de zomer 2013 nog te onzeker om over te gaan tot sanering. Negen woningen stonden op de nominatie om gesloopt te worden, maar het was onzeker of dit binnen vijf jaar zou gebeuren. Als op basis van een 'zwaar weer-scenario' voor de verkeersbewegingen aan de woningen voorzieningen zouden worden getroffen, was in beide gevallen grote kans dat er geen sprake zou zijn van een sobere en doelmatige uitvoering. Op 3 juli 2013 heeft de gemeenteraad besloten niet door te gaan met het toen voorliggende plan voor het Zuidelijk Stationsgebied. Alle eigenaren van de betreffende woningen aan de Spoorstraat zijn inmiddels aangeschreven in het kader van de Wet geluidhinder. Vier bewoners hebben aangegeven geen belangstelling te hebben; deze woningen zijn inmiddels afgevoerd van de A-lijst. Bewoners hebben op 16 december 2013 het besluit toegezonden gekregen. De eigenaar van deze vier woningen heeft het besluit 1 april 2014 ontvangen.

Eindresultaat is dat tien van de twintig woningen op de formele A-lijst van 31-12-2009 gesaneerd zijn eind 2014 waarvan acht ten gunste van ISV-3. De sanering van één woning aan de Vest loopt nog.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, in 2015 komt het aantal gesaneerde woningen op negen (de helft van de feitelijke lijst voor ISV-3 begin 2010).

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

Voorbereiding voor een nieuw project is in 2014 gestart (de resterende negen woningen aan Spoorstraat) waarmee uiteindelijk zelfs de hele A-lijst wordt gesaneerd de komende jaren.

Bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving

Bevorderen dat de nazorg van bodemsaneringslocatie Groenhovenpark wordt uitgevoerd en waar mogelijk afgebouwd

Inhoudelijke afspraak 15

De gemeente voert de nazorg uit conform de afspraken met het bevoegd gezag en draagt er zorg voor dat na de sanering ten behoeve van het zwembad in 2014 kan worden ingestemd met een geactualiseerd nazorgplan.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Omgevingsdienst (voorheen milieudienst) Midden-Holland heeft nazorg conform Nazorgplan 2010 uitgevoerd in 2010-2014. Er is een geactualiseerd nazorgplan. Deze wordt in 2015 beschikt door het bevoegd gezag. Tot en met 2016 wordt de monitoring nog verder afgebouwd. Voor de periode erna hangt dit af van de resultaten.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving

Bevorderen dat de nazorg van bodemsaneringslocatie Groenhovenpark wordt uitgevoerd en waar mogelijk afgebouwd

Inhoudelijke afspraak 16

De gemeente rapporteert de voortgang van de nazorg tenminste jaarlijks aan het bevoegd gezag tenzij in het nazorgplan 2010 hierover andere afspraken zijn.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Jaarlijkse rapportage van Omgevingsdienst Midden-Holland aan het bevoegd gezag in 2010-2014.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving

Bevorderen dat de nazorg van bodemsaneringslocatie Groenhovenpark wordt uitgevoerd en waar mogelijk afgebouwd

Inhoudelijke afspraak 17

De gemeente is verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende financiering van de nazorg na 2014. De provincie spant zich in om het Rijk te bewegen dat voor de nazorg ook na 2014 financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: financiering voor nazorg na 2014 nog is niet helemaal rond eind 2014. Financiering nazorg 2015 en 2016 wordt (voor het grootste deel) ten laste van ISV-3 nazorg gebracht. Voor de periode daarna moet nog budget gevonden worden.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Door noodzakelijke bezuinigingen was er tot nu toe geen geld beschikbaar binnen de gemeentelijke begroting.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, eind 2015. Gestreefd wordt naar een maximale extensivering, idealiter afbouw, van de nazorg. Dit zal in overleg met de Omgevingsdienst Midden-Holland en de provincie, het bevoegd gezag, gebeuren. Dekking voor de geraamde kosten in 2016 (2.000 euro) en de jaren daarna, nog nader te bepalen, zullen binnen redelijke grenzen in de komende programmabegroting worden meegenomen.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Doorloop ISV2

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Nieuwbouw Uiverplein en Muroplast (restant ISV1, kerndoel 16);

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Nieuwbouw Muroplast (De Jonker) is in 2007 en Uiverplein (Leliepark) in 2009 opgeleverd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Het afronden van de sanering van het Bolwerk (restant ISV1).

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: grootste deel plangebied (bouwkavel en openbare ruimte) is bouwrijp gemaakt waarbij ook gesaneerd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Sanering grond onder en rond het nog te bouwen Poortgebouw hangt samen met de ontwikkeling van dat Poortgebouw. In 2012 kwam de ontwikkelaar in staat van surseance en daarna volgde faillissement. Eind 2014 is er een nieuwe eigenaar, de Holland Property Group. De grondwatersanering is nog niet afgerond en daarmee de gehele sanering. Dit kan pas gebeuren al uit monitoring blijkt dat er een stabiele eindsituatie is. De grondwatermonitoring loopt vijf jaar. Bij een stabiele eindsituatie is geen nazorg nodig. De monitoring die loopt tot 2017, wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Daarnaast moet er nog een naamswijziging ingediend worden bij het bevoegd gezag vanwege het faillissement van de ontwikkelaar die de saneringsplicht van de gemeente heeft overgenomen. Ook wenst het bevoegd gezag nog een formeel monitoringsplan. Als monitoringsplan en naamswijzinging worden ingediend bij ODMH kan de sanering officieel worden afgerond. De grondexploitatie is administratief afgewikkeld en de gereserveerde (rest)bijdrage valt vrij.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, als in 2017 blijkt dat er een stabiele eindsituatie is, is er geen nazorg nodig en is de sanering afgerond.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Het realiseren van circa 25 (nieuwbouw)woningen op uitleglocaties.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee. Geen nieuwbouwwoningen op (voormalige) uitleglocaties opgeleverd in 2010-2014; voorbereiding en uitvoering lopen.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Prestatie hing oorspronkelijk samen met ontwikkeling van de locaties Westergouwe (fase I) en Middenwillens. De plandelen waar het omgaat, zijn inmiddels formeel BSD 2014 of worden dat binnenkort. Zie verder verklaringen bij ISV-3 afspraak 2 over Middenwillens en ISV-3 afspraak 7 over Westergouwe.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, met de oplevering van 29 nieuwbouwwoningen in Middenwillens in 2015. (Opgelet. De systematiek rond aanwijzing BSD is inmiddels gewijzigd in het provinciale beleid. Het plandeel waarom het gaat is inmiddels formeel BSD 2014.)

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Het realiseren van circa 355 (nieuwbouw)woningen uitbreiding BBG.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. 355 nieuwbouwwoningen in bestaand stedelijk gebied ter uitbreiding van de voorraad in bestaand stedelijke gebied opgeleverd in 2010-2013. Zie verder verklaring bij afspraak 1 voor ISV-3.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Het omzetten van circa 320 woningen van huur naar koop.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. 536 bestaande huurwoningen zijn verkocht in de periode 2010-2014.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Het realiseren van circa 160 volledig toegankelijke woningen.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. 215 nieuwe nultredewoningen opgeleverd in 2010-2013.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Het saneren van 8 woningen van de A-lijst en 3 woningen op de Raillijst

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. De maatregelen aan de woningen zijn uitgevoerd en de woningen zijn afgemeld.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De gemeente zal in de periode 2010-2014 alsnog de prestaties die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing heeft opgelegd, namelijk

Inhoudelijke afspraak

Het realiseren van een brede school en buurtservicentreum in Gouda Oost.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. MFA Wilsonplein (onder andere brede school en buurtservicentrum) zijn in 2011 opgeleverd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

De provincie stelt in de periode 2010-2014 aan de gemeente de volgende deelbudgetten ter beschikking ten behoeve van:

Financiële afspraken

Ontvangen budget

Uitgegeven budget

Niet uitgegeven budget, maar verplicht voor het realiseren van een of meer prestaties

Niet uitgegeven en niet verplicht

a. afspraken 1 tot en met 13 een investeringsbudget van € 2.811.000

2.811.000

€ 1.180.713

1.496.253 (1)

€ 134.034 (4)

b. afspraak 14 een investeringsbudget van € 125.000

€ 125.000

 € 0

€ 125.000 (2)

€ 0

c. afspraak 15 tot en met 17 een investeringsbudget van € 104.988

€ 104.988

€ 80.488

€ 24.500 (3)

 € 0

 1. T.g.v. projecten Erasmusstraat-Veerstraat e.o. en Walvisstraat-Herenstraat e.o., subsidieverplichtingen Restauraties Gemeentelijke Monumenten, project Omvorming Beplanting Van Bergen IJzendoornpark en Subsidieverplichtingen Wonen boven Winkels.
 2. T.g.v.projecten Geluidwerende Maatregelen Woningen Punt e.o. en Spoorstraat e.o.
 3. T.g.v. nazorg 2015 en (groot deel van) 2016.
 4. T.g.v. stimuleringsregeling toekomstgericht bouwen (ingesteld subsidieplafond € 5.000). B en W zullen na ontvangst van het vaststellingsbesluit ISV-3 het restantbudget toewijzen aan (concrete) stedelijke vernieuwingsactiviteiten.


Afspraken bestuursovereenkomst ISV3-bodem

Spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 en Schielands Hoge Zeedijk 67

Inhoudelijke afspraak A

De gemeente spant zich in, en betrekt daarbij zo nodig het bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013 de spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 (verspreiding) en Schielands Hoge Zeedijk 67 (verspreiding) op een zodanig informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de risico’s kan worden gegeven. Dit behelst in ieder geval:

 • een (eventueel geactualiseerd) Nader Onderzoek (NO) uitgevoerd is

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk. Informatieniveau is in 2012 voor Schielandse Hoge Zeedijk 67 op het gewenste niveau gebracht. De locatie is in 2012 gesaneerd en in 2013 is een beschikking afgegeven op het evaluatierapport. De sanering van deze locatie is daarmee afgerond. Voor de locatie Korte Tiendeweg 11-13 geldt dit nog niet. Begin 2014 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden op de locatie Korte Tiendeweg 11-13. Het uitgevoerde onderzoek biedt nog onvoldoende informatie om vast te stellen of er sprake is van een spoedige sanering. Hiervoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Vanwege de beperkte tijd (deadline eind 2015) zal de gemeente de kosten van dit aanvullende onderzoeke financieren uit ISV-deelbudget bodem (exclusief nazorg).

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Voor de locatie Korte Tiendeweg 11-13 is in 2012 een onderzoeksbevel ingezet. Deze procedure heeft veel tijd in beslag genomen. Uiteindelijk hebben de eigenaren in 2014 een onderzoek laten uitvoeren. Uit de eerste resultaten blijkt dat de verontreiniging nog onvoldoende in beeld is. Op basis van deze resultaten is nog geen definititief oordeel over de risico's te geven. Een aanvullend onderzoek is nodig om dit vast te stellen. Vanwege het moeizame traject van het onderzoeksbevel zal omwille van de voortgang dit onderzoek nu in opdracht en op kosten van de gemeente Gouda worden uitgevoerd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, in 2015 wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd om definitief de risico's vast te stellen. Planning is om dit halverwege 2015 afgerond te hebben. Tevens wordt er een beschikking ernst en spoedeisendheid aangevraagd.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 en Schielands Hoge Zeedijk 67

Inhoudelijke afspraak A

De gemeente  spant zich in, en betrekt daarbij zo nodig het bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013 de spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 (verspreiding) en Schielands Hoge Zeedijk 67 (verspreiding) op een zodanig informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de risico’s kan worden gegeven. Dit behelst in ieder geval:

 • de vraag of het juridisch instrumentarium kan worden toegepast (uitvoeren van een juridische toets) beantwoord is

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Voor Korte Tiendeweg 11-13 is het juridisch instrumentarium in 2012 ingezet. De eigenaren hebben een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek verschaft nog onvoldoende duidelijkheid over de spoedeisendheid. Voor de Schielands Hoge Zeedijk 67 geldt dat de sanering inmiddels is uitgevoerd.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 en Schielands Hoge Zeedijk 67

Inhoudelijke afspraak A

De gemeente  spant zich in, en betrekt daarbij zo nodig het bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013 de spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 (verspreiding) en Schielands Hoge Zeedijk 67 (verspreiding) op een zodanig informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de risico’s kan worden gegeven. Dit behelst in ieder geval:

 • de mogelijkheden van een ruimtelijke ontwikkeling op de locatie of in de omgeving daarvan in relatie tot de aanpak van verontreiniging inzichtelijk zijn

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. Schielands Hoge Zeedijk is gesaneerd. De locatie Korte Tiendeweg 11-13 bevindt zich in de binnenstad van Gouda (kernwinkelgebied) en is in gebruik als een restaurant en een café. Er zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen op deze locatie voorzien.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 en Schielands Hoge Zeedijk 67

Inhoudelijke afspraak A

De gemeente  spant zich in, en betrekt daarbij zo nodig het bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013 de spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 (verspreiding) en Schielands Hoge Zeedijk 67 (verspreiding) op een zodanig informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de risico’s kan worden gegeven. Dit behelst in ieder geval:

 • de te realiseren en reeds gerealiseerde resultaten voor wat betreft de einddoelstelling (saneren dan wel beheersen van de verontreiniging) en het moment waarop deze resultaten bereikt kunnen zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de humaan spoedeisende locaties voor 31 december 2015 zijn gesaneerd dan wel beheerst. Voor de overige spoedeisende locaties geldt als uitgangspunt dat uiterlijk 31 december 2014 de nodige voorbereidingen zijn getroffen om sanering dan wel beheersing zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 mogelijk te maken

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: Schielands Hoge Zeedijk is gesaneerd. Voor Korte Tiendeweg 11-13 is een onderzoek door de eigenaren uitgevoerd, maar een aanvullend onderzoek is nodig voor dat de voorbereidingen getroffen kunnen worden.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

De inzet van het juridisch instrumentarium (onderzoeksbevel) is een tijdrovend procedure gebleken. Hierdoor is nog geen oordeel over de risico’s te geven en is het onmogelijk om nu al de nodige voorbereidingen op een (eventuele) sanering dan wel beheersing te treffen.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, uit het aanvullende onderzoek moet in 2015 blijken of spoedige sanering van Korte Tiendeweg 11-13 noodzakelijk is. Indien dit het geval is, zal dat niet meer in 2015 gebeuren aangezien de eigenaren dan weer aangeschreven moeten worden. Dan zal ook het juridisch instrumentarium weer ingezet moeten worden.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 en Schielands Hoge Zeedijk 67

Inhoudelijke afspraak A

De gemeente  spant zich in, en betrekt daarbij zo nodig het bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013 de spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 (verspreiding) en Schielands Hoge Zeedijk 67 (verspreiding) op een zodanig informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de risico’s kan worden gegeven. Dit behelst in ieder geval:

 • de relevante kosten, kostendragers of financieringsmogelijkheden en de kosten die niet elders verhaald kunnen worden inzichtelijk zijn

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Ja. De eigenaren zijn aansprakelijk voor eventuele saneringskosten, ondanks dat nu (aanvullend) onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht en op kosten van de gemeente.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

N.v.t.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

N.v.t.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 en Schielands Hoge Zeedijk 67

Inhoudelijke afspraak B

De gemeente spant zich in, en betrekt daarbij zo nodig het bevoegd gezag, om uiterlijk 31 december 2015 de nodige voorbereidingen te (laten) treffen om de sanering dan wel de beheersing van de spoedeisende locaties Korte Tiendeweg 11-13 (verspreiding) en Schielands Hoge Zeedijk 67 (verspreiding) zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 mogelijk te maken. Zo nodig verzoekt de gemeente het bevoegd gezag om zijn juridisch instrumentarium in te zetten.

Is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2014 (ja/nee)

Nee, gedeeltelijk: Schielands Hoge Zeedijk is gesaneerd. Voor Korte Tiendeweg 11-13 is een onderzoekd door de eigenaren uitgevoerd, maar een aanvullend onderzoek is nodig voor dat de voorbereidingen getroffen kunnen worden.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

De inzet van het juridisch instrumentarium (onderzoeksbevel) is een tijdrovend procedure gebleken. Hierdoor is er nog geen oordeel over de risico’s te geven en is het dus ook niet mogelijk om de nodige voorbereidingen op een (eventuele) sanering dan wel beheersing te treffen.

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd wordt die alsnog later gerealiseerd ? Wanneer (jaartal)?

Ja, uit het aanvullende onderzoek moet in 2015 blijken of spoedige sanering van Korte Tiendeweg 11-13 noodzakelijk is. Indien dit het geval is, zal dat niet meer in 2015 gebeuren aangezien de eigenaren dan weer aangeschreven moeten worden. Dan zal ook het juridisch instrumentarium weer ingezet moeten worden.

Is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie geleverd? Welke?

N.v.t.

Financiële afspraken

Ontvangen budget

Uitgegeven budget

Niet uitgegeven budget, maar verplicht voor het realiseren van een of meer prestaties

Niet uitgegeven en niet verplicht

De provincie stelt een budget van € 234.000 ter beschikking.

€ 234.000

€ 3.246

€36.577 (1)

€ 194.177 (2)

 1. T.g.v. Vervolgonderzoek Spoedeisendheid Korte Tiendeweg 11-13 en project Sanering Verontreinigingsspot Groenhovenpark.
 2. B en W zullen na ontvangst van het vaststellingsbesluit ISV-3 het restantbudget toewijzen aan (concrete) stedelijke vernieuwingsactiviteiten.