Reserves

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2014

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2013

Saldo 31-12-2014

Programma 1

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

1.700

993

415

0

2.278

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

0

0

1.276

1.276

Programma 4

Reserve deelname Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

1.000

-668

332

Reserve wijkontwikkeling

1.078

346

521

1.253

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

433

250

-114

69

Reserve parkeren

748

40

708

Reserve verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor

2.467

1.057

1.410

Reserve bouwleges

806

-716

90

Reserve ketenmobiliteit

3.123

3.123

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

6.703

2.334

4.163

3.579

8.453

Reserve sociaal domein

1.396

1.100

296

Reserve organisatieontwikkeling

42

1.200

518

724

TOTAAL

16.372

7.651

7.888

3.877

20.012

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Deze reserve is gevormd voor de middelen die ontvangen worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Kosten en opbrengsten die hierop betrekking hebben worden met deze reserve verrekend.

Het in 2014 ontrokken bedrag heeft betrekking op bezuinigingsmaatregelen (€ 100.000) en op daadwerkelijk onderzoek (€ 315.000). Voor het Lombok terrein en de Calvijnschool is in 2014 een suppletie uitkering ontvangen. In afwachting van de declaraties is dit bedrag vooreerst toegevoegd aan de reserve.

Programma 4

Reserve deelname Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Deze met ingang van 2000 ingestelde reserve betreft de storting in een fonds ten behoeve van volkshuisvestings- en stedelijke vernieuwingsprojecten. Deze deelname in het SVn-fonds is ontstaan uit de verkoop van de eerste tranche (50%) aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2013 is besloten een bedrag van € 668.000 uit deze reserve te onttrekken. Dit is een boeking in het boekjaar 2014.

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. In 2014 is € 346.000 aan deze reserve onttrokken. In het kader van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2013 is per saldo € 521.000 aan deze reserve toegevoegd.

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Deze reserve is bestemd voor regulering van over meerdere jaren te maken kosten ten behoeve van werkzaamheden, mede door en voor derden, met betrekking tot actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen. In 2014 is een bedrag van € 250.000 onttrokken aan deze reserve ten behoeve van het rekeningresultaat. Bij de resultaatbestemming 2013 is besloten om de kosten 2013 van het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen (€ 114.000) te onttrekken aan deze reserve. Dit is een boeking in het boekjaar 2014.

Reserve parkeren

Deze reserve wordt gevoed door afkoopsommen die worden betaald als bij de afgifte van bouwvergunningen niet (volledig) kan worden voldaan aan de normering van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelet op het vorenstaande dient deze reserve te worden aangewend voor de aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van parkeerregulerende maatregelen en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbendenparkeren. In 2014 is conform de programmabegroting een bedrag van € 40.000 aan deze reserve onttrokken in verband met de uitbreiding van parkeerterrein Klein Amerika.

Reserve verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor

Deze reserve is in 2010 gevormd met als doel de doorstroming en de leefbaarheid rondom het spoor te verbeteren. Deze reserve is tot en met 2013 gevoed met de subsidie die in het kader van Spoorse Doorsnijdingen via de uitkering van het gemeentefonds werd ontvangen. In 2014 is een bedrag beschikbaar gesteld voor de reconstructie van het Hamstergatkruising.

Reserve bouwleges

De reserve bouwleges is bestemd voor de verevening van kosten en opbrengsten gerelateerd aan de verstrekte bouwvergunningen. De werkzaamheden gerelateerd aan bouwvergunningen beslaan veelal meerdere jaren terwijl de legesinkomsten in één jaar verantwoord worden. Bij de resultaatbestemming 2013 is besloten om het nadeel op de bouwleges 2013 (€ 716.000) te onttrekken aan deze reserve. Dit is een boeking in het boekjaar 2014.

Reserve ketenmobiliteit

In het kader van het bevorderen van de ketenmobiliteit is in 2014 een bijdrage van de provincie ontvangen van € 3,1 miljoen. Deze is in 2014 in de gelijknamige reserve gestort.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

Deze reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van het rekeningresultaat.

Het saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2013 bedroeg € 3.877.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2014 enkele verrekeningen met verschillende reserves plaatsgevonden. Per saldo is € 3.579.000 ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Ingevolge de begroting 2014 is € 1.750.000 toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen en zijn enkele mutaties verwerkt in verband met de kasritmeproblematiek van de panden van de bibliotheek. Bij de 1e begrotingswijziging is in totaal € 1.203.000 onttrokken voor opnieuw beschikbaar te stellen budgetten 2014. Als gevolg van de 2e begrotingswijziging 2014 is € 2.758.000 onttrokken in verband met de nog niet gerealiseerde verkoop van de voormalige panden van de bibliotheek en Kunstpunt Gouda.

Reserve sociaal domein

De bij de jaarstukken 2008 ingestelde reserve kent een brede doelstelling en is bedoeld om de gevolgen van onvoorziene situaties en risico's in de sociale pijler op te kunnen vangen binnen het sociaal domein. Daarbij wordt onder andere ook gedacht aan:

  1. het opvangen van de sociale effecten van de economische recessie voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld bestrijding jeugdwerkloosheid en participatiebudget;
  2. een bijdrage leveren aan effecten op de sociale infrastructuur die veroorzaakt worden door rijksbeleid, bijvoorbeeld frictiekosten breed welzijnswerk.

Uitgangspunt van onttrekking is dat voorgestelde activiteiten en maatregelen eenmalig zijn, geënt op het bereiken van structurele effecten.

Op grond van de 2e begrotingswijziging 2014 is € 1.100.000 aan deze reserve onttrokken wegens voorziene tekorten op het BUIG-budget WWB.

Reserve organisatieontwikkeling

Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen. In 2014 is een bedrag van € 1.200.000 aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking in 2014 bedroeg € 517.732.