Besluit

(voorgesteld) besluit van

de gemeenteraad

voorstelnummer

948068

onderwerp

Jaarstukken 2014

de raad van de gemeente Gouda

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015

gelet op titel IV van de Gemeentewet

besluit:

1. de jaarstukken 2014 vast te stellen;

2. het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2014, zijnde € 3.616.287 positief, vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

a. € 89.978 te onttrekken aan de reserve bouwleges;

b. € 284.834 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvangen en vrouwenopvang;

c. € 64.133 te onttrekken aan de reserve deelname SVN;

d. € 366.297 toe te voegen aan de nieuwe reserve drie decentralisaties (3D);

e. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 3.119.267 positief, toe te voegen aan de algemene reserve.

3. kennis te nemen van de reactie van het college op het accountantsverslag van de onafhankelijke accountant;

4. van de in hoofdstuk 10.2.3 van de jaarstukken 2014 opgenomen kredieten waarvan de einddatum is bereikt maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd, de einddatum conform de toelichting aan te passen om te voldoen aan de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013, waarin is bepaald dat een dergelijk krediet formeel dient te worden afgesloten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2015.

De raad der gemeente voornoemd,

, griffier , voorzitter