Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2014

Boekwaarde 1-1-2014

Algemene reserve

8.750

8.099

Bestemmingsreserves

11.262

8.273

Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten

3.616

3.877

Totaal

23.628

20.249

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2014 per programma weergegeven.

omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2014

Toevoeging voorgaand boekjaar

Onttrekking voorgaand boekjaar

Toevoeging bij overzicht baten en lasten

Onttrekking bij overzicht baten en lasten

Boek- waarde 31-12-2014

Programma 1

1.700

0

0

993

415

2.278

Programma 2

0

1.276

0

0

0

1.276

Programma 4

6.532

839

1.816

3.123

1.693

6.985

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

8.140

3.579

0

3.535

5.781

9.473

Totaal

16.372

5.693

1.816

7.651

7.889

20.012

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

3.616

TOTAAL

23.628

In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.

Gerealiseerd resultaat

Het boekjaar 2014 sluit met een voordelig saldo van € 3.616.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorgesteld wordt vanuit het voordelig resultaat van € 3.616.000:

  • € 90.000 te onttrekken aan de reserve bouwleges;
  • € 285.000 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvangen en vrouwenopvang;
  • € 64.000 te onttrekken aan de reserve deelname Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;
  • € 366.000 toe te voegen aan de nieuwe reserve drie decentralisaties (3D).

Het restant van het rekeningresultaat, te weten € 3.119.000 positief, komt ten gunste van de algemene reserve.