Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2014

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2014

Kosten afsluiten geldleningen en saldo agio/disagio

171

72

99