Lopende rechtsgedingen en schadeclaims


In een rechtszaak waarin een bedrag van € 131.000 van de gemeente werd gevorderd, heeft de rechtbank de gemeente grotendeels in het gelijk gesteld. De wederpartij heeft tegen de uitspraak hoger beroep ingesteld. De kans op slagen van het hoger beroep wordt gering geacht.

In een al langer lopende zaak waarbij de gemeente een geldvordering van € 150.000, voortvloeiend uit een schikking met een projectontwikkelaar, niet kan innen, is de totale vordering in 2013 als oninbaar afgeboekt. In 2012 was daar al een voorziening dubieuze debiteuren voor geschapen.

In september 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep definitief uitspraak gedaan in de zaak waarbij de gemeente zich in rechte heeft verzet tegen het terugvorderen van rijksgelden op het gebied van participatie. Het risico van financieel nadeel in deze zaak is in 2012 al afgedekt.


Een verzekeringskwestie over een bedrag van € 900.000 is afgerond. Alle betrokken parijen hebben geschikt. Het schikkingsbedrag van de gemeente is, behoudens een eigen risico van € 2.250, betaald door verzekeraars.