Inleiding

Naast het overizcht van baten en lasten vormt de balans een belangrijk onderdeel van de jaarrekening van de gemeente. De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

Stelselwijzigingen

Als gevolg van de wijzigingsbesluiten van 25 juni 2013 en 13 december 2013 van het BBV heeft er een wijziging plaatsgevonden in de grondslagen voor de indeling van de balans. Om de effecten volledig in beeld te krijgen, bevat de balans de cijfers van drie peildatums: ultimo 2013 (uit de jaarrekening 2013), primo 2014 (met de herziene bedragen uit de jaarrekening 2013 als gevolg van de wijzigingsbesluiten BBV) en ultimo 2014. De wijzigingsbesluiten komen in de balans tot uitdrukking door middel van de nieuwe categorie binnen de materieel vaste activa: Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De wijzigingsbesluiten die betrekking hebben op schatkistbankieren leiden in de balans tot nul-bedragen en zijn derhalve niet vermeld.

De wijzigingsbesluiten hebben geen effecten op het vermogen en het resultaat.

In de toelichting op de balans zullen de wijzigingsbesluiten van het BBV bij de betreffende onderdelen worden aangehaald en uiteengezet.

Bij de samenstelling van de balans ultimo 2014 is extra aandacht besteed aan de openstaande vorderingen in relatie tot welke categorie de betreffende debiteur behoort. Gebleken is dat een aantal openstaande vorderingen op openbare lichamen tot een totaalbedrag van € 672.000 per balansdatum ultimo 2013 onder overige vorderingen is weergegeven. In de (gecorrigeerde) beginbalans primo 2014 is dat aangepast. Daarnaast zijn in de balans per ultimo 2014 voor het eerst de openstaande vorderingen en schulden op relatieniveau gesaldeerd, waardoor beide posten met € 818.000 werden verlaagd. In de balans primo 2014 (niet aangepast) zou dat gaan om een bedrag groot € 521.000. Ook voor deze wijzigingen geldt dat ze geen effecten op het vermogen en het resultaat.

Navolgend wordt allereerst de balans zelf weergegeven. Daarna komt een beschrijving van de gehanteerde grondslagen voor waardering en bepaling van baten en lasten. Deze worden gevolgd door toelichtingen op de verschillende balansposten. Om de vergelijkbaarheid tussen het begin en het einde van het jaar zo goed mogelijk te kunnen doen, zijn in de toelichtingen de bedragen ultimo 2014 afgezet tegen de (gecorrigeerde) bedragen primo 2014. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen.